صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > کمیته اخلاق در پژوهش های پزشکی > آیین نامه ها و دستورالعمل ها > دستورالعمل تشکیل کمیته های اخلاق در پژوهش