صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > کمیته اخلاق در پژوهش های پزشکی > معرفی کمیته اخلاق پژوهشی 

معرفی کمیته اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش های علوم پزشکی و حفاظت از آزمون های انسانی در تحقیقات علوم پزشکی و استفاده از نظرات صاحبنظران حیطه های مختلف علوم زیستی، کمیته های اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور تشکیل می گردد.