صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > شورای پژوهشی دانشگاه > اعضای شورا 

اعضاء شورای پژوهشی

1

دکتر محمد شکاری

CV

2

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

CV

3

دکتر نسرین داوری

CV

4

دکتر شهرام زارع

CV

5

دکتر الهام بوشهری

CV

6

دکتر یعقوب حامدی

CV

7

دکتر سهیلا معین

CV

8

دکتر کیانوش ملک زاده

CV

9

دکتر شاهرخ رجایی

CV

10

دکتر نپتون سلطانی

CV

11

دکتر حمیدرضا سامی مقام

CV

12

دکتر تیمور آقاملائی

CV

13

دکتر مینو رجائی

CV

14

دکتر سید علیرضا سبحانی

CV

15

دکتر حسین فرشیدی

CV

16

دکتر عبدالحسین مدنی

CV