صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > شورای انتشارات > اعضای شورا 

 

اعضای شورای انتشارات

 

ردیف

سمت

 

نام و نام خانوادگی

دریافت CV

 

1

رئیس شورای انتشارات

 

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

CV

 

2

مدیر مسئول انتشارات

 

دکتر علیرضا مویدی

CV

 

3

دبیر انتشارات

 

دکتر محمود خیاطیان

CV

 

4

عضو شورا

 

دکتر محمد شکاری

CV

 

5

عضو شورا

 

دکتر حمیدرضا سامی مقام

CV

 

6

عضو شورا

 

دکتر صدیقه جوادپور

CV

 

7

عضو شورا

 

دکتر نپتون سلطانی

CV

 

8

عضو شورا

 

دکتر مینو رجایی

CV

 

9

عضو شورا

 

دکتر عبدالحسین مدنی

CV

 

10

عضو شورا

 

دکتر شهرام زارع

CV

 

11

عضو شورا

 

دکتر فرهاد قدیری صوفی

CV

 

12

عضو شورا

 

مهران شاهی

CV

 

13

عضو شورا

 

پروین رضایی

CV

 

14

عضو شورا

 

نادر عالیشان کرمی

CV