صفحه اصلی > معاونت > واحدها  > دفتر ارتباط با صنعت  > معرفی و اهداف 

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان باهمت معاونت تحقیقات وفن آوری از سال 1388 فعالیت خود را آغاز کرد و با توکل به خدای متعال وبا بهره گیری از توان علمی وظرفیتهای تخصصی حوزه های مختلف دانشگاه گامهای مقدماتی را در زمینه تحقیقات علمی طی نموده است . دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه  نسبت به شناسایی توانمندیهای اعضای هیات علمی وکارشناسان، و کارکنان دانشگاه در زمینه های مختلف کاری از جمله پژوهش بنیادی وکاربردی، آموزشی، آزمایشگاهی، مشاوره ای، و همچنین ظرفیت های پژهشی صنایع و نهادهای دولتی و خصوصی استان هرمزگان اقدام نموده تا پلی باشد بین دانشگاه وصاحبان صنایع وارگانها وسازمانهای ذینفع . این دفتر در نظر دارد با تمام امکانات ار تباط گسترده و موثری را با صنایع وسازمانها و با سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاههای مختلف ایجاد، حفظ، تقویت، وکانالیزه نماید تا بتوان در جهت بهبود وارتقاء کیفیت محصولات نهایی دانش وتکنولوژ ی گامهای اساسی برداشت .

 

اهداف

 

 • افزایش تعاملات کارا وگسترش ارتباطات مؤثر با صنایع در استان
 • افزایش و توسعه طرحهای تحقیقاتی با سازمانها و نهادهای اجتماعی
 • افزایش نوآوری و خلاقیت در تحقیقات مرتبط با صنایع
 • پایش و ارزشیابی طرحهای تحقیقاتی مرتبط با صنعت
 • برقراری وگسترش ارتباط با مراکز بزرگ تحقیقاتی و پژوهشی
 • افزایش بهره وری وارتقاء عملکرد دفتر ارتباط با صنعت

 

 

وظایف

 • تهیه وتدوین توانمندی های اموزشی، تحقیقاتی واجرایی هیات علمی وکارکنان دانشگاه
 • ارتباط مستمر و منظم با صاحبان صنایع
 • اخذ پروژه های پیشنهادی سازمانها و صنایع و اولویتهای پژوهشی
 • ارایه اولویتهای پژوهشی دانشگاه در زمینه های مختلف بنیادی وکاربردی
 • تهیه لیست صنایع وسازما نهای استان
 • ایجاد امکان بازدید دوره ای جهت بازدید دانشجویان از صنایع و اشنایی با چگونگی روند کار
 • حمایت از طرحهای پژوهشی و پایان نامه های دانشجویان در ارتباط با صنعت
 • حمایت از شرکتهای دانش بنیان و حمایت از انجام تحقیقات مشترک با صنعت