صفحه اصلی > معاونت > واحدها  > دفتر ارتباط با صنعت  > تفاهم نامه ها 

 

 1. همکاری های علمی و پژوهشی فی مابین دانشگاه هرمزگان  و معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 2. همکاری های علمی و پژوهشی فی مابین دانشگاه پیام نور استان هرمزگان  و معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 3. همکاری های علمی و پژوهشی فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس  و معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 4. همکاری های علمی و پژوهشی فی مابین سازمان آموزش و پررش  استان هرمزگان  و معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 5. همکاری های علمی و پژوهشی فی مابین شرکت پالایش نفت و گاز سرخن و قشم  و معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 6. همکاری های علمی و پژوهشی فی مابین اداره کل غله منطقه شش کشور و معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 7. مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی میمند دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 8. مرکز تحقیقات مولکولی دانشگاه علوم پزشکی  هرمزگان و مرکز تحقیقات آب و الکترولیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 9. همکاری های علمی و پژوهشی فی مابین معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان  و معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 10. همکاری های علمی و پژوهشی فی مابین ادره کل محیط زیست استان هرمزگان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 11. معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و کارخانه سیمان هرمزگان در زمینه همکاری های پژوهشی و تحقیقاتی و آموزشی و مشاوره ای علمی
 12. تفاهم نامه همکاری فی مابین مرکز تحقیقات باروری و ناباروری خلیج فارس د انشگاه علوم پزشکی و معاونت پژوهشی پژوهشکده علوم تولید مثل یزد
 13. تفاهم نامه همکاری فی مابین مرکز تحقیقات باروری و ناباروری خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی و معاونت پژوهشی انستیتو پاستور   
 14. تفاهم نامه همکاری فی مابین مرکز تحقیقات باروری و ناباروری خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه هرمزگان  
 15. تفاهم نامه همکاری فی مابین مرکز تحقیقات باروری و ناباروری خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل  دامپزشکی استان هرمزگان 
 16. تفاهم نامه همکاری فی مابین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهرداری مرکزی بندر عباس هرمزگان