صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > کمیته کارشناسی و بودجه طرح های تحقیقاتی > اعضای کمیته 

 

اعضاء شورای کارشناسی و بودجه

1

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

CV

2

دکتر شهرام زارع

CV

3

دکتر نپتون سلطانی

CV

4

دکتر کیانوش ملک زاده

CV

5

آقای مهدی زارع

CV

6

آقای محسن آزاد

CV

7

دکتر موسی سلیمانی

CV

8

دکتر مینا توسلی

CV

9

دکتر نادر فیاضی

CV

10

دکتر حبیب اله ترکی

CV

11

دکتر محمود خیاطیان

CV

12

دکتر افسانه کرمستجی

CV

13

دکتر مجید کاتبی

CV

14

دکتر اشکان خطیب زاده

CV

15

دکتر موسوی

CV

16

سید محمد وحید حسینی

CV