صفحه اصلی > معاونت > واحدها  > HSR > اولویت های پژوهشی 

اولویتهای تحقیقاتی  در زمینه HSR در سال 1389 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان حاجی آباد

بررسی علت کاهش انگیزه پرسنل بهداشتی درمانی در ارائه خدمات

بررسی علل عدم رضایت مندی مردم از خدمات اورژانس

بررسی علت کاهش میزان درآمد کلنیک های درمانی

بررسی علت کسورات درآمدی واحدهای مالی

تاثیر تغییر چارت تشکیلاتی پرسنلی بر روند فعالیتهای اداری

 

بیمارستان شهید محمدی

مطالعه و بکارگیری شیوه های مدیریتی و راهبردی مناسب در بیمارستان

بهبود هزینه- اثربخشی بیمارستانی

بررسی روش کاهش کسورات بیمه در پرونده بیماران بستری

بررسی و طراحی نظام پرداخت انگیزشی جهت کارکنان و فراهم کنندگان خدمات

بهینه سازی تامین، مصرف و ثبت لوازم پزشکی مورد نیاز بیماران در بیمارستان

برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان شهید محمدی با توجه به حجم کار و نوع فعالیتهای هر واحد

تدوین فرآیند بازسازی و تجهیز بیمارستان

 

مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس

بررسی علل کاهش بار مراقبت کودکان بالای 2 سال

بررسی علل پایین بودن عملکرد کارکنان در ارائه مشاوره و آموزش به مراجعه کنندگان غلیرغم دوره های گذرانده شده

بررسی میزان شیوع سوء تغذیه ناشی از عادات نامناسب غذایی در کودکان دبستانی

بررسی میزان آگاهی کارکنان غیر بهداشتی مراکز بهداشتی و درمانی از راههای سرایت بیماریهای ایدز، سل و تب خونریزی دهنده

بررسی وضعیت بیماری بروسلوز در شهرستان بندرعباس

بررسی عوامل موثر در بروز طغیان مالاریا در سال 1389 در جمعیت شهرستان بندرعباس