صفحه اصلی > معاونت > واحدها  > HSR > کارگاه های برگزار شده 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

1

کارگاه پژوهش در سیستم های بهداشتی ( HSR ) - کارشناسان بيمارستان شهیدمحمدی

10/7/89 و 11/7/89

2

کارگاه پژوهش در سیستم های بهداشتی ( HSR ) -کارشناسان معاونت غذا و دارو

13/7/89 و  14/7/89

3

کارگاه پژوهش در سیستم های بهداشتی ( HSR ) -کارشناسان معاونت توسعه

17/7/ 89 و 18/7/89

4

کارگاه پژوهش در سیستم های بهداشتی ( HSR ) -کارشناسان معاونت آموزشی

21/7/89 و 22/7/89

5

کارگاه پژوهش در سیستم های بهداشتی ( HSR ) کارشناسان معاونت درمان

26/7/89 و 27/7/89

6

کارگاه پژوهش در سیستم های بهداشتی ( HSR ) -مرکزتوسعه سلامت کیش

12/8/89و13/8/89

7

کارگاه پژوهش در سیستم های بهداشتی ( HSR ) -کارشناسان مرکزبهداشت میناب

15/8/89-16/8/89

8

کارگاه پژوهش در سيستم هاي بهداشتي و درماني  (  HSR )- کارشناسان و کارکنان بیمارستان شریعتی

22/8/1389-23/8/89  و 24/8/89- 25/8/1389

9

کارگاه پژوهش در سيستم هاي بهداشتي و درماني  (  HSR ) - کارشناسان معاونت بهداشتی

2/9/89 و3/9/89

10

کارگاه پژوهش در سيستم هاي بهداشتي و درماني  (  HSR ) - کارشناسان معاونت دانشجویی- فرهنگی

7/10/89 و8/10/89

11

کارگاه آموزش پروپوزال نویسی -  کارشناسان معاونت آموزشی

9/9/1389