صفحه اصلی > پایان نامه های 1397 

1

نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79965

‏شماره مدرک

:

۱۷۹۶پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۹۶پ

‏سرشناسه

:

شکوفنده، آرش

‏عنوان اصلي

:

بررسی اپیدمیولوژی و پیش آگهی مبتلایان به بیماری کاوازاکی بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال های 1389-1396

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ آرش شکوفنده

‏استاد راهنما

:

محمد باقر رحمتی، عبدالمجید ناظمی

‏استاد مشاور

:

شعله نمازی

‏صفحه شمار

:

۷۱ ص.:جدول، نمودار+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷/۶۶

‏چکيده

:

کاوازاکی یک بیماری شایع تب دار در کودکان می باشد که ممکن است با درگیری قلبی و عوارض ناگواری همراه باشد. بنابراین هدف از این مطالعه طراحی بررسی اپیدمیولوژی و پیش آگهی این بیماران است. روش کار: این مطالعه بر روی 14 بیمار کاوازاکی تیپیک و 52 بیمار کاوازاکی آتیپیک انجام گرفت، پس از اخذ رضایت از بیماران و ثبت اطلاعات دموگرافیک، تغییرات عروق کرونر در بیماران دو گروه بر اساس اکوی قلبی ثبت شد. آزمونهای کای اسکویر، depdent T جهت مقایسه ی داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج مطالعه ما نشان داد میانگین و انحراف معیار سن، WBC، CRP، تعداد فرزندان، دمای بدن، Alb، ALT و LDH در بیماران دو گروه مورد مطالعه تفاوت آماری معناداری نداشت (P>0.05). همچنین مطالعه ما نشان داد فراوانی موارد نرمال اکوکاردیوگرافی و درگیری شکمی در گروه مبتلا به کاوازاکی تیپیک تفاوت معنا داری از نظر آماری با گروه بیماران آتیپیک نداشت (P>0.05) اما اختلاف میانگین وزن (P=0.05) و تعداد پلاکت ها (P=0.000) در دو گروه کاوازاکی تیپیک و آتیپیک از نظر آماری معنی دار بود. پیش آگهی بیماری بر اساس تغییرات قلبی مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که جنسیت، سن، تعداد فرزندان و نوع زایمان رابطه ای با یافته های قلبی طبیعی یا غیر طبیعی ندارند (P>0.05). نتیجه گیری: نتایج مطالعه ی ما نشان داد که جنسیت، سن، تعداد فرزندان و نوع زایمان تاثیری بر پیش آگهی بیماری کاوازاکی ندارند. کلمات کلیدی: کاوازاکی، اپیدمیولوژی، پیش آگهی

‏توصیفگر

:

کاوازاکی 
اپیدمیولوژی 
پیش آگهی

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

رحمتی، محمد باقر

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

ناظمی، عبدالمجید

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

نمازی، شعله

 

 


2

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79835

‏شماره مدرک

:

۱۷۷۱پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۷۱پ

‏سرشناسه

:

مجنون، نیلوفر

‏عنوان اصلي

:

بررسی مقایسه ای میزان باروری در دو روش جراحی واریکوسلکتومی اینگوینال و ساب اینگوینال

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ نیلوفر مجنون

‏استاد راهنما

:

اردلان اوژند

‏استاد مشاور

:

محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۴۲ص.:جدول+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷/۶۶

‏چکيده

:

مقدمه: تعیین بهترین روش واریکوسلکتومی همچنان نیازمند انجام مطالعات بیشتری است. در این پژوهش دو روش واریکوسکتومی اینگوینال و ساب اینگوینال را از نظر میزان بارداری پس از جراحی مقایسه میکنیم.روش کار: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی مقایسه‌ای 72 مرد نابارور که از تیرماه 94 الی 96 جهت واریکوسلکتومی به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس مراجعه کرده‌اند، در دو گروه جراحی ساب‌اینگوینال(n1=36)و ایگوینال(n2=36) از نظر میزان بارداری خود به خودی یکساله، عود مجدد واریکوسل و تاثیر سن بیمار بر این دو عامل، بررسی شدند.نتایج: میزان بارداری خودبه خودی یک ساله بعد از عمل در همسران دو گروه ساب اینگوینال و اینگوینال به ترتیب 50% (16 نفر) و 33% (12 نفر) بود و میزان عود واریکوسل در این دو گروه به ترتیب 22% (8 نفر) و %11 (4 نفر) بود که هیچکدام تفاوت معناداری را نشان نداد(05/0<p). میانگین سن بیمارانی که همسرانشان بارداری موفق داشتند( 5/3 ± 42/28 سال) کمتر از افرادی بود که همسرانشان بارداری موفق نداشتند(01/9 ± 72/36 سال) که تفاوت معنادار دارد (000/0p=). میانگین سن بیمارانی که دچار عود مجدد شدند و بیمارانی که عود نداشتند تفاوت معناداری نشان نداد.نتیجه کلی: این مطالعه مشابه بسیاری مطالعات قبلی نشان داد با توجه به تاثیر مثبت واریکوسلکتومی اینگوینال و ساب‌اینگوینال بر میزان بارداری و پایین بودن میزان عود، این روشها از بهترین روشهای واریکوسلکتومی مورد استفاده‌اند. هرچند از نظر میزان بارداری و عود پس از جراحی تفاوت معناداری بین دو روش وجود نداشت اما در هر دو روش بیماران با سن پایینتر عملکرد بهتری از نظر میزان بارداری داشتند.کلمات کلیدی: واریکوسلکتومی،ناباروری،میزان بارداری

‏توصیفگر

:

واریکوسلکتومی 
ناباروری 
میزان بارداری

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

اوژند، اردلان

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن

 

 


3

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79818

‏شماره مدرک

:

۱۷۳۶پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۳۶پ

‏سرشناسه

:

پديدآورمرادی، مجتبی

‏عنوان اصلي

:

بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و تغییرات باکتری های جدا شده از زخم های سوختگی بیماران بستری در مرکز سوانح سوختگی شفا در بندرعباس در سال 97

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ مجتبی مرادی

‏استاد راهنما

:

پریوش داوودیان

‏استاد مشاور

:

سعید شجاع

‏صفحه شمار

:

۸۲ ص.:جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷

‏چکيده

:

مقدمه و هدف: عفونتهاي سوختگي بعنوان يك عفونت بيمارستاني، عامل مهمي در مرگ و مير بيماران و ناتوانيهاي بعد از سوختگي محسوب مي شود. از آنجايي كه اطلاع از باكتري هاي شايع ايجاد كننده عفونت و الگوي مقاومت آنها نقش مهمي در پيشگيري و درمان سريع عفونتهاي سوختگي دارد. اين مطالعه به منظور بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و تغییرات باکتری های جدا شده از زخم های سوختگی بیماران بستری در مرکز سوانح سوختگی شفا در بندرعباس در سال 97-1396 انجام شد.روش کار: در اين بررسي از 57 بيمار بستري در بخش سوختگي بيمارستان دانشگاهي شهید محمدی بندرعباس نمونه گیری انجام شد. بدین صورت که در روزهای اول، سوم و هفتم یا روز ترخیص از تمام زخم های سوختگی دو سوآب گرفته شده و به آزمایشگاه میکروب شناسی بیمارستان شهید محمدی انتقال داده شد. پس از شناسايي گونه باكتريهاي موجود در نمونه ها، حساسيت اين باكتري ها در برابر آنتي بيوتيك های معمول مورد سنجش قرار گرفت. همزمان اطلاعات دموگرافیک بیماران نیز از طریق پرسشنامه استخراج شد. نتایج: میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 01/19±28/28 سال بود. درنمونه زخم نوبت اول، 36 مورد (63.2%) کشت منفی و 21 مورد (37.8%) کشت مثبت داشتند. شایع ترین ارگانیسم های کشف شده در این نوبت شامل استافیلوکوکوس اورئوس، انتروکوکوس و اشریشیاکلای بودند و آنتی بیوتیک های ونکومایسین، ایمی پنم و مروپنم بهترین اثر را داشتند. در کشت نوبت دوم، شایع ترین ارگانیسم اشریشیاکلای با فراوانی 36% و سپس کلبسیلا با فراوانی 24% بود و در این نوبت سودوموناس نیز رشد کرد. در نوبت کشت سوم، شایع ترین ارگانیسم رشد کرده اشریشیاکلای بود که فراوانی 6/31% داشت و سپس سودوموناس با فراوانی 8/15% بود. در نوبت های دوم و سوم، آنتی بیوتیک های مروپنم و ایمی پنم بسیار کم با مقاومت رو به رو شدند و در اکثر موارد موفق و کارا بودند. آنالیز های آماری نشان داد که درصد سوختگی بیماران و درجه سوختگی آن ها با افزایش شانس عفونت زخم آن ها ارتباط معناداری دارد (p<0/05).نتیجه گیری: به طور کلی می توان شایع ترین جرم جدا شده از زخم های سوختگی بیماران را اشریشیاکلای در نظر گرفت و در رتبه های بعدی، استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس قرار داشتند. همچنین می توان آنتی بیوتیک های مروپنم، ایمی پنم، ونکومایسین و آمیکاسین را از بهترین آنتی بیوتیک های مصرفی در نظر گرفت که کمترین میزان مقاومت را داشتند.واژه‌هاي كليدي: سوختگی، آنتی بیوتیک، مقاومت، حساسیت، عفونت های بیمارستانی

‏توصیفگر

:

سوختگی 
آنتی بیوتیک 
مقاومت 
حساسیت 
عفونت های بیمارستانی

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

‏‏ داوودیان، پریوش

‏عنصر شناسه اي

:

‏‏

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

مذنبی، فردوس

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

شجاع، سعید

‏شناسه افزوده

:

‏‏


4

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79734

‏شماره مدرک

:

۱۷۴۴پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۴۴پ

‏سرشناسه

:

فرشیدی، فرزانه

‏عنوان اصلي

:

تاثیر فاصله ی زمانی بین حضور فرد در اورژانس و بالون زدن و فاصله ی زمانی بین شروع درد قفسه ی سینه تا بالون زدن بر کسر تخلیه ی بطن چپ پس از آنژیوپلاستی اولیه در افراد با انفارکتوس قلبی مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1396

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ فرزانه فرشیدی

‏استاد راهنما

:

حسین فرشیدی

‏استاد مشاور

:

امین قنبرنژاد

‏صفحه شمار

:

۴۷ ص.: جدول، نمودار+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۶/۷۵

‏چکيده

:

در طول دهه گذشته، مداخله ی زیر جلدی عروق کرونر یا PCI به عنوان درمان و استراتژی موثر برای انفارکتوس میوکارد با بالا رفتن قطعه ی (ST (STEMI مطرح شده است. تلاش های بسیاری جهت کاهش زمان پذیرش بیمار تا بالون زدن صورت گرفته است ولی هنوز پیرامون اینکه کاهش آن چقدر می تواند بر روی بهبود فعالیت های بیماران و کاهش مرگ و میر موثر باشد، جمع بندی یکسانی حاصل نشده است. با توجه به اهمیت این موضوع و عدم وجود اطلاعات کافی، پژوهش حاضر را در زمینه ی تاثیر فاصله ی زمانی بین حضور فرد در اورژانس و بالون زدن و فاصله ی زمانی بین شروع درد قفسه ی سینه تا بالون زدن بر کسر تخلیه ی پس از آنژیوپلاستی اولیه در بیماران STEMI مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. روش کار : برای مطالعه حاضر، جامعه مورد مطالعه بصورت بیمارانی که با تشخیص STEMI به بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس در سال 1396 دارای معیارهای ورود و کاندید آنژیوپلاستی اولیه می باشند، انجام شد. که نهایتا 174 بیمار مبتلا به STEMI با توجه به شرایط ورود و خروج مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسشنامه ها توسط بیماران با همکاری محقق و یا با استخراج از پرونده ی بیماران تکمیل شدند. کسر تخلیه ی بطن چپ با استفاده از اکوکاردیوگرافی و توسط پزشک مسئول اکوکاردیوگرافی 24-48 ساعت بعد از انجام آنژیوپلاستی تعیین شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار آماری 20 SPSS انجام شد. یافته ها: در مطالعه ی ما از تعداد کل 174 بیمار با تشخیص سکته ی حاد قلبی 72% دارای جنسیت مذکر (مرد) و % 28 دارای جنسیت مونث (زن) بودند. بیماران دارای میانگین سنی (± انحراف معیار) 2/57 (± 13) سال بودند. بر اساس نتایج مطالعه ما، رابطه خطی بینSymptom to Ballon Time) SBT با LVEF وجود دارد که در سطح 05/ 0 معنی دار بوده است. ولی رابطه خطی بین DBT( Door to Ballon Time با LVEF در سطح معناداری 05/ 0 وجود نداشت. نتیجه گیری: می توان گفت که فاصله ی زمانی بین شروع درد قفسه ی سینه تا بالون زدن بر LVEF پس از آنژیوپلاستی اولیه در بیماران STEMI تاثیر داشته و که با کاهش این زمان می توان به افزایش تاثیرات درمانی از جمله بهبود LVEF پس از Primary PCI کمک نمود. این در حالی است که فاصله ی زمانی بین حضور فرد در اورژانس و بالون زدن بر LVEF پس از آنژیوپلاستی اولیه در بیماران STEMI در سطح 05/0 معنی دار نبوده است.

‏توصیفگر

:

DBT 
SBT 
STEMI 
آنژیوپلاستی اولیه 
کسر تخلیه ی بطن چپ

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

فرشیدی، حسین

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

قنبرنژاد، امین


5

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

78870

‏شماره مدرک

:

۱۶۴۴پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۴۴پ

‏سرشناسه

:

عامری، فروغ

‏عنوان اصلي

:

مقایسه اثر فنتانیل و سوفنتانیل اینتراتکال به همراه بوپیواکائین در میزان بروز سردرد پس از عمل جراحی سزارین الکتیو در بیمارستان شریعتی و خلیج فارس در سال 1395 - 1397

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/فروغ عامری

‏استاد راهنما

:

فرزام رجایی، منوچهر کمالی

‏استاد مشاور

:

هاشم جری نشین، محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۶۲ ص.جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷/۵۶

‏چکيده

:

افزودن اپیوئیدهای چربی دوست مانند فنتانیل و سوفنتانیل در طی بی حسی نخاعی، سبب طولانی شدن دوره بی دردی می گردند. مطالعه حاضر به منظور الف: مقایسه سردرد بعد از عمل جراحی سزارین هنگام استفاده از این دو دارو ؛ ب: مقایسه اثر فنتانیل و سوفنتانیل همراه با بوپیواکائین بر دوره بی حسی طی عمل جراحی سزارین و ج: مقایسه اثرات این داروها بر نوزاد طراحی شده است. روش کار: افراد شرکت کننده در مطالعه شامل 90 بیمار کاندید عمل جراحی سزارین در کلاس ASA یک و دو که به طور تصادفی در سه گروه 30 نفری قرار گرفتند؛ می باشند. در گروه F بیماران 5/2 میلی لیتر بوپیواکایین 0/5 درصد هایپربار همراه با 25 میکروگرم فنتانیل (معادل 0/5 سی سی)، در گروه S بیماران 2/5 میلی لیتر بوپیواکائین درصد هایپربار همراه با 2/5 میکروگرم سوفنتانیل (معادل 0/5 سی سی) و در گروه P بیماران 2/5 میلی لیتر بوپیواکائین 0/5 درصد هایپربار به همراه 0/5 میلی لیتر سالین دریافت کردند.نتایج: طول دوره بی حسی، فشارخون، درصد اشباع اکسیژن، تعداد ضربان، تعداد تنفس، لرز، تهوع و استفراغ و خارش در سه گروه مورد مطالعه تفاوت معنی داری نداشت. فنتانیل و سوفنتانیل بر کاهش سردرد بعد از عمل سزارین تأثیر قابل توجهی نداشته است. هیچ یک از نوزادان تغییر آپگار قابل توجهی نداشتند. بحث ونتیجه گیری: با توجه به مطالعه فنتانیل و سوفنتانیل بر کاهش سردرد بعد از عمل سزارین از نظر آماری تأثیر قابل توجهی نداشته است

‏توصیفگر

:

اینتراتکال 
سردرد 
عمل جراحی سزارین 
بوپیواکائین 
فنتانیل 
سوفنتانیل

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

رجایی، فرزام

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

کمالی، منوچهر

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

جری نشین، هاشم

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


6

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

78842

‏شماره مدرک

:

۱۶۴۵پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏سرشناسه

:

پورجلیل، فرزانه

‏عنوان اصلي

:

بررسی تاثیر برنامه اموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر آگاهی و رفتارهای خود مراقبتی بیماران پرفشاری خون شهرستان بستک

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

فرزانه پورجلیل

‏استاد راهنما

:

صدیقه عابدینی

‏استاد مشاور

:

شکرالله محسنی

‏صفحه شمار

:

۱۱۸ص.مصور، جدول

‏مقطع تحصیلی

:

کارشناسی ارشد

‏رشته تحصیلی

:

آموزش بهداشت

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۹/۹۲

‏چکيده

:

زمینه و هدف: پرفشاری خون یکی از مهمترین مشکلات سلامتی است. که یک روش موثر برای کنترل این بیماری خودمراقبتی می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل بزنف برآگاهی و رفتارهای خودمراقبتی بیماران پرفشاری خون شهرستان بستک انجام گردید.روش تحقیق: مطالعه حاضر از نوع مداخله‌ای نیمه تجربی بود. نمونه پژوهش 180 نفر از بیماران مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان بستک بودند که به طور تصادفی در دو گروه مداخله (90نفر) و کنترل (90نفر) قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه ایی مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، آگاهی و سازه‌های مدل بزنف بود که قبل از مداخله آموزشی و 2 ماه پس از مداخله آموزشی تکمیل گردید. پس از انجام پیش آزمون و نتایج به دست آمده از آن، مداخله آموزشی مناسب طراحی و فقط درگروه مداخله اجرا شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS19 و آزمون‌های آماری تی زوجی، تی مستقل و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: قبل از مداخله، میانگین نمرات آگاهی و سازه‌های مدل بزنف در گروه مداخله و کنترل از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری نداشت. بعد از مداخله افزایش معنی‌داری در میانگین نمرات آگاهی و سازه‌های مدل بزنف در گروه مداخله مشاهده شد (P<0.05) اما تفاوت معنی‌داری در گروه کنترل مشاهده نشد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان دهنده تأثیر مداخله آموزشی با استفاده از مدل بزنف بر افزایش آگاهی و بهبود رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مبتلا به فشارخون بالا بوده. لذا توصیه می‌شود از این تئوری بعنوان چارچوبی جهت آموزش رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به فشارخون بالا استفاده شود.

‏توصیفگر

:

مدل بزنف 
آموزش 
رفتار خودمراقبتی 
بیماری فشارخون بالا

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

عابدینی، صدیقه

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

محسنی، شکرالله


7

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

78873

‏شماره مدرک

:

۱۶۴۷پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۴۷پ

‏سرشناسه

:

فراهینی اصفهانی، فرنوش

‏عنوان اصلي

:

مقایسه میزان رضایتمندی بیماران از دو روش بی دردی بعد از عمل با استفاده از پمپ کنترل درد بیمار(PCA)وتزریق داخل نخاعی(Intrathecal)مخدر بعد از عمل جراحی سزارین در بیمارستان های شریعتی و خلیج فارس بندرعباس در سال1395-1394

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/فرنوش فراهینی اصفهانی

‏استاد راهنما

:

عباس معلمی، فریدون فکرت

‏استاد مشاور

:

علیرضا عبدالله زاده بقایی، محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۵۶ ص.جدول، نمودار+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷

‏چکيده

:

هدف از مطالعه حاضرمقایسه میزان رضایتمندی بیماران از دو روش بی دردی بعد از عمل با استفاده از پمپ کنترل درد بیمار(PCA) و تزریق داخل نخاعی (Intrathecal) مخدر بعد از عمل جراحی سزارین در بیمارستان های شریعتی و خلیج فارس بندرعباس درسال های 95 -1394 بود. روش کار: این پژوهش یک کارازمایی بالینی دوسوکور بودکه برروی 60 بیمار زن باردار ترم با سزارین انتخابی مراجعه کننده به بیمارستان های شریعتی و خلیج فارس بندرعباس در سال 95- 1394 در دوگروه استفاده کننده از پمپ PCA و Interathecal مخدر انجام پذیرفت. به بیماران انتخاب شده قبل از عمل توضیحات کامل در مورد پژوهش و نحوه ارزیابی درد توسط مقیاس عددی (NRS) و تهوع یا استفراغ (براساس پرسش از خود بیمار) ارایه گردید. رضایت مندی بیمار براساس نمره درد بود و دارای معیار درجه بندی عددی (NRS) می باشد که عدد صفر نشان دهنده عدم رضایت بیمار از تسکین درد، اعداد چهار و پنج بیانگر میزان رضایت ضعیف، شش و هفت بیانگر رضایت متوسط و اعداد هشت و نه و ده بیانگر رضایت کامل از تسکیل درد میباشد (8). در صورت درد بالاتراز 3 بیمار شیاف دیکلوفناک دریافت میکرد. همچنین بیماران از نظر رضایتمندی و نمره درد و علایم حیاتی و عوارض جانبی شامل خارش، تهوع و استفراغ و دپرسیون تنفسی (تعداد تنفس کمتر از 10 دردقیقه ) احتمالی داروها بررسی می شدند. جهت مقایسه توزیع فراوانی عوارض (تهوع و استفراغ، خارش، نمره درد میزان درخواست مسکن اضافی برای مثال شیاف دیکلوفناک) از آزمون دقیق فیشر و جهت مقایسه توزیع فراوانی رضایت بیمار از آزمون های Mann Whitney ،کای - دوو مقایسه میانگین ها از t-مستقل استفاده گردید. در نهایت داده ها با استفاده از روش SPSS مورد آنالیز قرار گرفت. یافته ها: از نظر متغیرهای دموگرافیک به جز دو شاخص قد و BMI بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری مشاهده نشد. (p>0.05) بر حسب یک ساعت،چهار ساعت و 24 ساعت بعد از عمل درد بیماران را در دو روش مذکوراندازه گیری و مقایسه شد که یافته ها اختلاف معنا داری را بین دو گروه نشان دادند (001/0>p) و در گروه پمپ کاهش مستمر درد را مشاهده شد. اختلاف معنا داری در تعداد افراد دارای تهوع و استفراغ مشاهده نشد. (46/0=p) طبق نتایج، بیشترین خارش در گروه تیمار شده با پمپ PCA به طور غیر معنا داری در ساعات یک (44/0=P)، ساعت چهار (00/1=P) و ساعت 24 پس از جراحی (24/0=P) مشاهده شد. نتایج حاصل از دپرسیون تنفسی بیماران اختلاف غیر معنا داری در ساعت یک (49/0=P)، ساعت چهار (00/1=P) و ساعت 24 پس از جراحی (00/1=P) بین دو گروه درمانی را نشان داد. با گذر 24 ساعته زمانی، در ساعات اولیه پس از اتمام سزارین، تیمار با پمپ PCA بهتر از تزریق مخدر موفق به مهار و کنترل فشار خون سیستولی و فشار خون متوسط شریانی بوده است ولی با گذشت زمان هر دو گروه پایداری نسبتا یکسانی را به دست آورده اند اما در مورد فشار خون دیاستولی پایداری خوبی را در گروه پمپ PCA گزارش نمود و بر این اساس روش پمپ PCA تاثیر بهتری در کنترل تغییرات فشار خون دیاستولیک داشته است. نتایج میزان رضایتمندی بیماران نشان داد، گروه تیمار شده با اینتراتکال مخدر تزریقی22/1±23/9 بود که به طور غیر معنا داری بالاتر از میزان رضایت گروه تیمار شده با پمپ PCA با میانگین 22/1±84/8 بود (08/0=p). نتیجه گیری: مطالعه ي حاضر نشان دادکه در گروه تزریق اینترتکال مخدر درد کمتر بوده، هر چند در گروه پمپ PCA نیز کاهش مستمر درد مشاهده شد اما رضايت بيماران از اين تفاوتی با روش تزریق اینتراتکال مخدرنداشته است.

‏توصیفگر

:

سزارین،، 
پمپ کنترل درد بیمار (
PCA) 
تزریق داخل نخاعی (
Intrathecal) 
بندرعباس

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

معلمی، عباس

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

فکرت، فریدون

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

عبدالله زاده بقایی، علیرضا

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


8

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

78949

‏شماره مدرک

:

۱۶۴۸پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۴۸پ

‏سرشناسه

:

سالاری باغون آباد، سارا

‏عنوان اصلي

:

ارتباط Allred score با رفتار تومور دربیماران مبتلا به سرطان پستان ارجاع شده به بیمارستان شهید محمدی از سال ۱۳۸۹- ۱۳۹۶

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

سارا سالاری باغون آباد

‏استاد راهنما

:

علی آتش آب پرور

‏استاد مشاور

:

طوبی عباسی، الهام بوشهری

‏صفحه شمار

:

۸۳ ص.مصور، جدول، نمودارCD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای تخصصی

‏رشته تحصیلی

:

پاتولوژی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۸/۷۵

‏چکيده

:

سرطان پستان یکی از شایع ترین بدخیمی ها در زنان سرتاسر دنیاست که شناسایی رفتار تومورها به وسیله روشهای ارزان و دارای دقت بالا امری ضروری است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی ارتباط Allred score با رفتار تومور دربیماران مبتلا به سرطان پستان میباشد. مواد و روش: این مطالعه بر روی 100 بیمار مبتلا به سرطان پستان انجام گرفت پس از اخذ رضایت از بیماران و ثبت اطلاعات دموگرافیک، و سایز تومور، درجه تومور، درگیری غدد لنفاوی و هیستولوژی تومور و Allred score ثبت شد. آزمونهای کای اسکویر، T student و ANOVA جهت مقایسه داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که Allred بر اساس PR و ER دارای ارتباط معکوس و معناداری با سایز تومور بوده (P<0.05) و از طرفی مشخص شد که موارد منفی Allred بر اساس ER در بیماران با درگیری غدد لنفاوی بیشتر میباشد (P<0.05). نتیجه گیری: با توجه به فواید و قدرت پیش بینی Allred بر اساس PR و ER در تشخیص رفتار تومور و با توجه به بالا بودن فراوانی سرطان پستان، پیشنهاد میشود نتایج این مطالعه در اختیار متخصصین مراکز درمانی مختلف قرار گرفته تا سبب ارتقای پیش بینی صحیح رفتار تومور شویم.

‏توصیفگر

:

سرطان پستان 
Allred score 
رفتار تومور 
بیمارستان شهید محمدی 
بندرعباس

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

آتش آب پرور، علی

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

عباسی، طوبی

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

بوشهری، الهام


9

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

78950

‏شماره مدرک

:

۱۶۴۹پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۴۹پ

‏سرشناسه

:

رزم آرا، اصغر

‏عنوان اصلي

:

بررسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی و تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر رفتارهای رانندگی در رانندگان تاکسی شهری بندرعباس

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ اصغر رزم آرا

‏استاد راهنما

:

تیمور آقاملایی، عبدالحسین مدنی

‏استاد مشاور

:

شهرام زارع

‏صفحه شمار

:

۱۳۶ ص.:جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای تخصصی

‏رشته تحصیلی

:

پژوهشی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۳۹۵، ۱۹/۷۵

‏چکيده

:

تصادفات جاده ای از مهمترین عوامل مرگ و میر در جهان محسوب می شود. پیش بینی می شود تا سال 2020 تصادفات جاده ای، سومین عامل مرگ و میر بعد از بیماریهای قلبی و افسردگی باشد. رانندگی ایمن یکی از راههای موثر و مفید در کاهش صدمات، تخلفات و خطاهای رانندگی است. در ایران مهمترین عامل بروز تصادفات رانندگی، عامل انسانی می باشد. هدف این مطالعه تعیین تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی و تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر رفتارهای رانندگی در رانندگان تاکسی شهری بندرعباس بود. روش کار: این مطالعه طی دو فاز انجام شد. در فاز اول یک مطالعه مقطعی با تعداد نمونه 184 نفر به منظور تعيين پيش گويي کننده هاي رفتارهای رانندگی بر اساس سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده و الگوی اعتقاد بهداشتی و تدوين يک برنامه آموزشي انجام شد.. فاز دوم مطالعه به روش مداخله ای نیمه تجربی (quasi-Experimental) انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شد. بر اساس نیاز سنجی بعمل آمده در مطالعه مقطعی برنامه آموزشی تدوین و در گروه مداخله به اجرا در آمد. ابتدا در هر دو گروه مداخله و کنترل پیش آزمون بعمل آمد، سپس گروه مداخله را به 4 گروه 10 نفره تقسیم کرده، بطور مجزا در هر گروه 4 جلسه آموزشی (بمدت یک ماه) برگزار شد. هر جلسه آموزشی حداقل یک ساعت در نظر گرفته شد. آموزش ها به صورت سخنرانی و پرسش و پاسخ انجام شد و در پایان سه پمفلت حاوی برنامه آموزشی در اختیار راننده ها قرار گرفت. محتوای برنامه آموزشی بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی، اجتناب از رفتارهای خطر و توصیه به انجام رفتارهای ایمن رانندگی تدوین گردید. دو ماه پس از مداخله آموزشی، از هر دو گروه مداخله و کنترل پس آزمون به عمل می آید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 و آزمون های آماری رگرسیون، تی تست و تی زوج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: قبل از مداخله آموزشی دو گروه از نظر سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده (نگرش، هنجارهای انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده، قصد) و سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی (حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، موانع درک شده، راهنما برای عمل و خودکارآمدی) و رفتار های رانندگی (رفتارهای خطر رانندگی و رفتارهای ایمن رانندگی) اختلاف آماری معنی داری با هم نداشتند (0/05<p). بعد از مداخله آموزشی افزایش معنی داری در نمره نگرش، هنجارهای انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده، راهنما برای عمل، خودکارآمدی و رفتارهای ایمن رانندگی (0/05>p) و کاهش معنی داری در نمره موانع درک شده و رفتارهای خطر رانندگی (0/05>p) در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. اما مداخله آموزشی بر قصد، حساسیت درک شده، شدت درک شده و منافع درک شده تأثیر نداشت (0/05<p) .نتیجه گیری: اگر چه مداخله آموزشی بعضی از سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده و سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی را تغییر داد و بر بعضی از سازه ها تأثیر نداشت، اما در مجموع برنامه آموزشی طراحی شده بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده و الگوی اعتقاد بهداشتی بر افزایش رفتارهای ایمن رانندگی و کاهش رفتارهای خطر رانندگی در رانندگان تاکسی مؤثر بود. لذا استفاده از آنها در تغییر رفتارهای رانندگی در رانندگان تاکسی توصیه می شود.

‏توصیفگر

:

مداخله آموزشی 
الگوی اعتقاد بهداشتی 
تئوری رفتار برنامه ریزی شده 
رفتارهای رانندگی 
رانندگان تاکسی

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

آقاملایی، تیمور

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

مدنی، عبدالحسین


10

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

78962

‏شماره مدرک

:

۱۶۵۰پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۵۰پ

‏سرشناسه

:

جاودان، آمنه

‏عنوان اصلي

:

بررسی میزان شیوع بیماری سل براساس سن و جنس به تفکیک شهرستان‌های استان هرمزگان طی سال های 1386-1396

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ آمنه جاودان

‏استاد راهنما

:

غلامعلی جاودان

‏استاد مشاور

:

مهدی حسنی آزاد، محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۵۸ ص.جدول، نمودار+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۶

‏چکيده

:

زمینه و هدف: بيماري سل يكي از عفونتهاي شايع است كه گسترش جهاني دارد و در كشورهاي در حال توسعه شايع‌ترمی‌باشد. احتمالاً يكي از قديميترين بيماريهايي است كه نژاد انسان را تحت تأثير قرار داده است. اگرچه سل در كشورهاي پيشرفته به ندرت ديده ميشود، اما در كشورهاي در حال توسعه هنوز از علل عفوني مهم ميباشد. اكثر گزارشهاي مربوط به سل از كشورهاي افغانستان، پاكستان در آسیا است. بعد از شيوع ايدز, افزايش بيماران سل از ساير كشورها نيز گزارش شده است. مخاطرات ایجاد شده توسط این بیماری و گسترش رو به رشد آن و نیز عدم وجود مطالعه‌ایی جامع در این زمینه در استان هرمزگان و همچنین به دلیل اهمیت این بیماری عفونی و کاهش مرگ و میر، کاهش هزینه‌های بیمار، شناسایی فارماکوکینتیک دارویی، اهمیت تکمیل درمان‌های ضد سل و شناسایی تظاهرات بالینی و پیامدهای بیماری در این مطالعه به بررسی میزان شیوع بیماری سل براساس سن و جنس به تفکیک شهرستان‌های استان هرمزگان طی سال‌های 1386-1396 پرداخته‌ایم. روش‌اجرا: اين بررسی يک مطالعه ی توصیفی است. جامعه مورد مطالعه تمامی بیماران مبتلا به سل در شهرستان‌های استان هرمزگان طی سال‌های 96-1386 است. چک لیست از طریق بانک اطلاعاتی مرکز بهداشت استان هرمزگان تکمیل گردیده است در پایان داده‌ها وارد نرم افزار SPSSشده اندوسپس مورد تجزیه تحلیل نهایی قرار گرفته است. یافته‌ها: در این پژوهش 3045 بیمار مسلول مورد بررسی قرار گرفتندکه از این تعداد 1195 نفر زن که 3/39 % بیماران وتعداد 1850نفر مرد که 7/60% بیماران را تشکیل می دادند. بیشترین فراوانی در رده سنی 35-30سال و بیماری سل از نوع ریوی 9/68% و1/31% از نوع سل خارج ریوی بوده اند، 1/6% بیماران همزمان به سل و HIV مبتلا بوده‌اند. 7/9% سابقه زندانی داشتند، پیامد درمان در کل بیماران شامل: 2/50 % درحال تکمیل درمان 9/30% بهبودی کامل، 3/8% فوت به دلیل بیماری سل ، 9/3% شکست و (7/6%) غیبت از درمان بوده است. بحث و نتیجه گیری: موفقیت برنامه کنترل سل در جامعه مستلزم مشارکت فعال جامعه پزشکی کشور می‌باشد. هدف اصلی برنامه کنترل سل ,بیماریابی است و مسؤولیت این امر خطیر بر عهده پزشکان در سطوح مختلف می‌باشد. پس ازتشخیص ,نکته مهم دیگر درمان کامل و درست بیماران مسلول می‌باشد. علاوه بر بیماریابی به موقع و درمان صحیح، نکته اساسی در مورد کنترل سل اشراف همه جانبه به وضعیت اپیدمیولوژیکی بیماری سل در جامعه است.

‏توصیفگر

:

شیوع بیماری سل 
هرمزگان

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

جاودان، غلامعلی

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

حسنی آزاد، مهدی

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


11

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

78961

‏شماره مدرک

:

۱۶۵۱پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۵۱پ

‏سرشناسه

:

مشایخ، راحیل

‏عنوان اصلي

:

مقایسه آدنوییدکتومی با دارو درمانی (اسپری مومتازون) در درمان بیماران مبتلا به اوتیت مدیا همراه با افیوژن در سال ۱۳۹۶

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/راحیل مشایخ

‏استاد راهنما

:

الهه بهبودی

‏استاد مشاور

:

مهدی عسکری، محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۴۸ ص.مصور، جدول، نمودار

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۶/۲۵

‏چکيده

:

زمینه و هدف: درمان بالینی هیپرتروفی آدنوئید عوارض کمتری نسبت به جراحی دارد، لذا هدف مطالعه حاضر مقایسه آدنوییدکتومی با اسپری داخل بینی مومتازون در درمان بیماران مبتلا به اوتیت مدیا با افیوژن و هایپرتروفی آدنوئید بود. مواد و روش کار: پژوهش حاضر مطالعه ای نوع کار آزمایی بالینی تصادفی است، جامعه مورد مطالعه کلیه بیماران ۴ تا ۱۱ ساله مراجعه کننده با کاهش شنوایی و هایپرتروفی آدنویید ناشی از اوتیت مدیا با افیوژن طول کشیده به بیمارستان شهید مخحمدی شهر بندرعباس در طی سال ۱۳۹۶ بودند. کودکان ۴ تا ۱۱ سال به صورت تصادفی دو گروه مساوی تقسیم شدند، یک گروه تحت عمل جراحی آدنوئیدکتومی و گروه دیگر تحت درمان با اسپری مومتازون برای مدت ۶ هفته قرار گرفتند. پاسخ به درمان و عود مجدد بین دو گروه مقایسه شد. نتایج: نسبت جنسیت مذکر به مونث در گروه آدنوئیدکتومی ۲۶ به ۱۹ و در گروه ۲۶ به ۱۹ و در گروه اسپری مومتازون ۲۳ به ۲۲ بود(P=۰/۵۲۵)، در گروه آدنوئیدکتومی ۷۶/۶ درصد و در گروه اسپری مومتازون ۸۰ درصد موارد درگیری دو طرفه داشتند (P=۰/۶۱۲)، میانگین سن بیماران در گروه آدنوئیدکتومی ۲/۲۲-+۷/۲۸ سال و در گروه اسپری مومتازون ۲/۱۹-+۷/۵۵ سال بود (P=۰/۴۹۳)، میزان پاسخ به درمان در گوش سمت راست در گروه آدنوئیدکتومی ۶۵/۹ درصد و در گروه اسپری مومتازون ۸۱ درصد گزارش شد (P=۰/۱۱۹). میزان پاسخ به درمان در گوش سمت چپ در گروه آدنوئیدکتومی ۶۸/۴ درصد و در گروه اسپری مومتازون ۸۲/۱ درصد گزارش شد (P=۰/۱۶۵). میزان عود در گوش سمت راست در گروه آدنوئیدکتومی ۲۵/۹ درصد و در گروه اسپری مومتازون ۱۷/۶ درصد گزارش شد (P=۰/۴۳۳). میزان عود در گوش سمت چپ در گروه آدنوئیدکتومی ۳۴/۶ درصد و در گروه اسپری مومتازون ۱۸/۲ درصد گزارش شد (P=۰۱۵۰). نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر بنظر می رسد در درمان اوتیت مدیا همراه با افیوژن در کودکان سنین ۴ تا ۱۱ سال درمان با اسپری مومتازون نسبت به آدنوئیدکتومی پاسخ به درمان بالاتر و عود ۳ ماهه کمتری دارد.

‏توصیفگر

:

اوتیت مدیا با افیوژن 
هایپرتروفی آدنوئیدکتومی 
کورتیکواستروئیدهای داخل بینی 
مومتازون

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

بهبودی، الهه

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

عسکری، مهدی

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


12

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

78963

‏شماره مدرک

:

۱۶۵۲پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۵۲پ

‏سرشناسه

:

مینابیان، نفیسه

‏عنوان اصلي

:

فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های اشریشیاکلی ایجاد کننده عفونت های ادراری در کودکان بستری شده در بیمارستان کودکان بندر عباس در سال 96

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

نفیسه مینابیان

‏استاد راهنما

:

عبدالمجید ناظمی، محمدباقر رحمتی

‏استاد مشاور

:

محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۴۷ ص.جدول CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۵/۷۵

‏چکيده

:

عفونت های مجرای دستگاه ادراری (UTI) ، یکی از مهم ترین و شایع ترین عفونت هایی است که در سنین مختلف روی می دهد تحقیقات مختلف نشان می دهد که باسیل های گرم منفی به عنوان شایع ترین عامل اتیولوژیک مجرای ادراری بوده و در میان این باکتری ها اشریشیاکلی 80 درصد موارد عفونت های ادراری را تشکیل می دهد.عفونت دستگاه ادراری یکی از رایج ترین عفونت های باکتریایی در کودکان است و یکی از دلایل اصلی تب و تجویز آنتی بیوتیک است. درمان مناسب در عفونت های ادراری، انتخاب یک آنتی بیوتیک با کارایی خوب و ارزان میباشد و مشکل اصلی در درمان عفونت های ادراری ، مقاوم بودن باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک های رایج می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع و الگوی مقاومت باکتری اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری از بخش اطفال بیمارستان کودکان بندر عباس انجام گرفت. تا شاید نتایج این مطالعه بتواند معرف بهترین روش درمانی و راهگشای استفاده از آنتی بیوتیک های مناسب در درمان عفونت های ادراری در کودکان باشد.روش کار : مطالعه حاضر از نوع مشاهده ای - کاربردی می باشد. نمونه برداری از ادرار تعداد ۱47 کودک بیماربستری شده با عفونت ادراری مثبت تشخیص داده شده بودند و دارای سن زیر 12 سال در بیمارستان کودکان در شهر بندرعباس در سال 1395 که به روش Midstream clean catch یا سوپراپوبیک وکاتتر انجام گرفت. انجام كشت ادراري با استفاده از لوپ استاندارد روی محیط کشت های EMB و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻼﺩ ﺁﮔﺎﺭ و مولرهینتون در دمای 37 درجه به مدت 24 ساعت انکوبه شد. شناسائي عوامل ميكروبي (جنس و گونه باکتری مولد عفونت ) توسط محیط های افتراقی TSI, SIM ، سیمون سیترات آگار،، متیل رد و اوره آز انجام گردید. انجام تست آنتي‌بيوگرام‌ و حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده به روش انتشار دیسک بر روی محیط مولر هینتون آگار تعیین شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار ۲۰SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها : مجموعا از 147 نفر مراجعه کننده تعداد 42 نفر(28.6درصد) مبتلا به عفونت های ادراری با عامل اشریشیا کلای (E.Coli) تشخیص داده شدند. که شامل 13 نوزاد (31 درصد) و 29 کودک (69 درصد) مبتلا بود. از میان 42 بیمار مبتلا به عفونت های ادراری با عامل E.Coli ، 14 نفر دارای جنسیت مذکر (پسر) و 28 نفر مونث (دختر) بودند. بطور کلی نتایج نشان داد که تفاوت معناداری میان دو جنس (پسر و دختر) در مقاومت یا حساسیت به آنتی بیوتیک های آمپي سيلين، ایمی پنم، سیپروفلوکساسین، سفوتاکسیم، سفتازیدیم، سفتریاکسون، سفکسیم، جنتامایسین، کوتریموکسازول و نيتروفورانتوئين وجود نداشت (۰5/0p>). از سوی دیگر مقایسه مقاومت یا حساسیت به آميکاسين ، ایمی پنم، سیپروفلوکساسین، سفوتاکسیم، سفتریاکسون، کوتریموکسازول و نيتروفورانتوئين با سن یک ارتباط معنادار را نشان داد (P=۰/۰۵). میانگین تعداد روز های درمان قبلی در افرادی که به آنتی بیوتیک های مورد بررسی حساس، مقاوم و یا بدون عکس العمل بودند طبق آزمون کروسکال والیس تفاوت معناداری بین سه گروه وجود نداشت. نتیجه گیری : با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر می توان بیان کرد که E.Coli شایعترین عامل ایجادکننده UTI در گروه سنی کودکان می باشد، در نتیجه اطلاع از پروفایل حساسیت آنتی بیوتیکی جهت درمان تجربی قبل از آماده شدن نتیجه کشت ادرار حائز اهمیت می باشد. مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه هاي اشریشیاکلی جدا شده از عفونت هاي ادراري وجود دارد، نتایج مطالعه ما نشان داد که استفاده از داروهاي جديد و دارای حساسیت بالاتر از جمله نيتروفورانتوئين، ایمی پنم، سیپروفلوکساسین و آمیکاسین می تواند موثر واقع شود. در نتیجه بهتراست بررسی حساسیت و مقاومت های آنتی بیوتیکی به صورت منطقه ای انجام پذیرفته و انتخاب های متناسب با شرایط هر منطقه صورت پذیرفته و توجه به الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی در هر منطقه باید در سیاست های کلان بهداشت و درمان مد نظر قرار گیرد.

‏توصیفگر

:

اشریشیاکلی 
کودکان 
عفونت های ادراری 
مقاومت آنتی بیوتیکی 
بیمارستان کودکان 
بندرعباس

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

ناظمی، عبدالمجید

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

رحمتی، محمدباقر

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


13

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79271

‏شماره مدرک

:

۱۶۵۳پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏سرشناسه

:

نوروزی، سمیرا

‏عنوان اصلي

:

بررسی جذب و واجذب کروم شش ظرفیتی در محلول های آبی توسط کربن فعال و قابلیت استفاده مجدد جاذب

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

سمیرا نوروزی

‏استاد راهنما

:

محسن حیدری

‏استاد مشاور

:

ولی علی پور، بابک گودرزی

‏صفحه شمار

:

۱۰۰ ص.مصور، جدول، نمودار

‏مقطع تحصیلی

:

کارشناسی ارشد

‏رشته تحصیلی

:

بهداشت محیط

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۲۰

‏چکيده

:

چکیدهعنوان: بررسی جذب و واجذب کروم شش ظرفیتی در محلول‌های آبی توسط کربن فعال و قابلیت استفاده مجدد جاذبزمینه و هدف: یکی از روش‌های موثر حذف کروم (VI) از محیط‌های آبی جذب سطحی بر روی کربن فعال میباشد. بااین حال، دفن جاذب حاوی کروم (VI) در محیط زیست نیز ممکن است خطراتی درپی داشته باشد. براین اساس، اهداف این مطالعه ارزیابی جذب سطحی کروم (VI) از محلول‌های آبی توسط کربن فعال تولیدی از تفاله خرما و به دنبال آن امکان سنجی واجذب این آلاینده از جاذب بودند.روش تحقیق: در این مطالعه آزمایشگاهی، ابتدا تفاله خرما تبدیل به ماده کربنه (CM) شد. سپس این ماده با نسبت‌های مختلف وزنی NaOH جامد مخلوط گردید و در دمای مختلف فعالسازی شد. با توجه به میزان جذب سطحی کروم (VI)، بهترین شرایط برای تولید کربن فعال انتخاب شد. در آزمایشات ناپیوسته جذب سطحی، اثرات pH، زمان تماس، غلظت آلاینده و قدرت یونی بررسی شدند. در آزمایشات واجذب، تاثیر غلظت مواد واجذب، زمان تماس و حجم محلول واجذب بررسی شد. در نهایت آزمایشات جذب سطحی-واجذب متوالی انجام گرفتند.یافته‌ها: کربن فعال تولیدی در دمای °C 650 و نسبت وزنی NaOH به CM برابر 2 به 1 (AC-650-2) بهترین کارایی را برای حذف کروم (VI)نشان داد. این ماده دارای مساحت سطح ویژه بالا (9/2025 مترمربع بر گرم) و ساختاری ریزمنفذ بود. AC-650-2 بطور موفقیت آمیزی برای جذب سطحی کروم (VI) از محلول‌های آبی با ظرفیت‌های جذب سطحی تک لایه بالا در حد 8/282 میلی‌گرم بر گرم (pH=2) و 0/198 میلی‌گرم بر گرم (pH=2) استفاده شد. داده‌های آزمایشگاهی مربوط به سینتیک و ایزوترم به ترتیب با مدل‌های الوویچ و ردلیچ-پترسون بخوبی تطبیق یافتند. نرخ واجذب کروم (VI) برابر 5/45 درصد توسط محلول 5/0 مولار KOH حاصل شد. بعد از چهار سیکل جذب سطحی-واجذب متوالی، ظرفیت جذب سطحی جاذب در pH برابر 2 از 7/238 به 1/55 میلی‌گرم بر گرم کاهش یافت.نتیجه گیری: بطور کلی، کربن فعال تولیدی از تفاله خرما به روش فعالسازی با NaOH جاذب بالقوه‌ای برای جذب کروم (VI) از محلول‌های آبی می‌باشد. علاوه بر این، این جاذب می‌تواند برای جذب سطحی مکرر کروم (VI) از محلول‌های آبی استفاده مجدد شود.پیام حاصل از تحقیق: کربن فعال تولیدی از تفاله خرما می‌تواند جهت حذف موثر فلزات سنگین از محلول‌های آبی مختلف استفاده شود.

‏توصیفگر

:

جذب سطحی 
واجذب 
کربن فعال 
تفاله خرما 
کروم (
VI)

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

حیدری، محسن

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

علی پور، ولی

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

گودرزی ، بابک


14

‏نام مرکز

:

کتابخانه دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79231

‏شماره مدرک

:

۱۶۵۵پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۵۵پ

‏سرشناسه

:

پرهون، شیوا

‏عنوان اصلي

:

بررسی میزان درک و خودآگاهی افراد جامعه از وضعیت پروفایل و نمای چهره خود در تعدادی از کلینیک های شیراز

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/شیوا پرهون

‏استاد راهنما

:

محمدمهدی ناصری

‏استاد مشاور

:

محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۳۴ ص.مصور، جدول+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

دندانپزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۹

‏چکيده

:

ارتودنتیست ها و جراحان دهان و فک و صورت باید بدانند که بیماران، پروفایل چهره خود را چگونه می بینند و آیا این ادعا دقیق و صحیح است یا خیر؟ هنگام توصیه به درمان جراحی ارتودنتیک، این مساله و درک هر فرد از پروفایل صورت خود برای پزشک و بیمار برای تعیین میزان دقت تغییرات بافت نرم که از تغییرات بافت سخت پیش می آید، بسیار مفید است. این اطلاعات نه تنها به تعیین مقدار تغییرات مورد نیاز کمک می کند، بلکه همچنین به عنوان یک روش ارتباطی بین پزشک و بیمار عمل می کند. فقدان ارتباط و افزایش انتظارات بیمار منجر به افزایش اختلاف بین بیماران و پزشکان در مورد نتایج درمان مورد نظر می شود.روش کار: در این مطالعه ی توصیفی تحلیلی به طور تصادفی 304 نفر از افراد مراجعه کننده به برخی از کلینیک های دندانپزشکی مشخص شده در شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا اطالاعات دموگرافی بوسیله ی پرسشنامه ای محقق ساخته از بیماران اخذ شد سپس سه تصویر که هر کدام بیانگر یکی از سه حالت پروفایل چهره بود توسط یک فرد یکسان و در شرایط محیطی یکسان در اختیار نمونه ها قرار گرفت و افراد از میان سه حالت مختلف پروفایل ، پروفایلی را که از نظر خود بیشترین نزدیکی را به پروفایل صورت آنها داشت را انتخاب کردند. در نهایت شرکت کننده ها توسط یک متخصص ارتودنسی ویزیت شده تا نوع پروفایل صورت واقعی هر کدام از شرکت کننده ها را تعیین شود. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS 19 شده و توسط آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، درصد و ... ) و توسط آزمون های کای دو و ضریب توافق مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 57/11±48/34 بود و در محدوده ی 16سال تا 77 سال متغیر بود. با توجه به یافته های به دست آمده 183 نفر از شرکت کننده ها (2/60 درصد) معتقد بودند که دارای پروفایل چهره straight می باشند در حالی که با توجه به تشخیص متخصصان تنها 55 نفر (1/18 درصد) دارای پروفایل straight بودند. از نظر متخصصان 220 نفر (4/72 درصد) دارای پروفایل convex بودند. توافق میان تشخیص متخصص در مورد وضعیت صورت فرد با دیدگاه فرد نسبت به وضعیت صورت خود هم در مردان و هم در زنان معنی دار بود ( 05/0>p) اما با توجه به اندازه ی ضریب کاپا که در گروه مردان 209/0 و در گروه زنان 100/0 محاسبه شد. این توافق در مردان نسبت به زنان قویتر ارزیابی شد. همچنین توافق مذکور در گروه فوق دیپلم و بالاتر از نظر آماری معنادار بود( 001/0>p ، ضریب کاپا = 211/0). در افراد کمتر از 35 سال از نظر آماری توافق معناداری میان نظر متخصص و شرکت کننده ها گزارش شد (05/0>p) در حالی که در افراد بیشتر از 34 سال از نظر آماری توافق معناداری وجود نداشت. بحث و نتیجه‌گیری: به طور کلی در مطالعه ی ما درصد توافق میان تشخیص متخصص با دیدگاه فرد نسبت به وضعیت صورت خود معادل 7/44 درصد بود که از نظر آماری معنادار بود ( 001/0>p) اما با توجه به اندازه ی ضریب کاپا(159/0) این توافق ضعیف ارزیابی شد.واژگان کلیدی: پروفایل چهره، convex، straight، concave

‏توصیفگر

:

پروفایل چهره 
concave 
stright 
convex

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

ناصری، محمد مهدی

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


15

‏نام مرکز

:

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79235

‏شماره مدرک

:

۱۶۵۶پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۵۶پ

‏سرشناسه

:

جاویدزاد، شیده

‏عنوان اصلي

:

مقایسه و تعیین اثر دهانشویه سدیم فلوراید و دهانشویه کلرهگزیدین بر میزان نیروی chain های الاستومریک ارتودنسی در شرایط آزمایشگاهی

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/شیده جاویدزاد

‏استاد راهنما

:

محمدمهدی ناصری

‏صفحه شمار

:

۳۷ ص.مصور، جدول+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

دندانپزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۶/۲

‏چکيده

:

چین‌های الاستومری به طور معمول در ارتودنسی استفاده می‌شوند تا حرکت دندانی را تسهیل کنند.افت نیرو در این مواد پلی اورتان زیاد بوده و یک مشکل کلینیکی محسوب می‌شود.افت نیروی سریع در فاصله‌ی ویزیت بیماران منجر به حرکت دندانی ناکافی و نیاز به افزایش تعداد جلسات ملاقات جهت فعال کردن مجدد آن‌ها دارد.یکی از فاکتورهای قابل کنترل موثر بر نیروی چین‌ها، استفاده از دهانشویه‌ها است.روش اجرا: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، چین های الاستومری از شرکت (Ortho Technology USA) مورد بررسی قرار گرفتند. حجم نمونه مورد مطالعه شامل 30 نمونه می باشد.در گروه اول در تمام طول مدت مطالعه چین ها در داخل محلول بزاق مصنوعی نگهداری شدند، در گروه دوم، چین ها هر روز از محلول بزاق مصنوعی خارج شده و دوبار در روز به مدت سی ثانیه در دهانشویه سدیم فلوراید قرار گرفتند و گروه سوم، چین ها هر روز از محلول بزاق مصنوعی خارج شده و دوبار در روز به مدت سی ثانیه در دهانشویه کلرهگزیدین قرار گرفتند. نیروی حاصل از هر چین در فواصل زمانی ابتدایی، یک ساعت، 24 ساعت، یک هفته و سه هفته پس از نگهداری نمونه ها در محلولهای مورد نظر در انکوباتور با دمای 37 º±0/5ºc به وسیله نیروسنج اندازه گیری شد. یافته ها: . میانگین نیرو در زمان صفر در گروه دهانشویه کلرهگزیدین 0.61نیوتن بود. میان میانگین نیرو و گروه های مورد مطالعه در زمان صفر تفاوت معناداری یافت نشد(0.742 P= ). میان میانگین نیرو یک ساعت و گروه های مورد مطالعه تفاوت معناداری یافت نشد(0.657 P= ). میان میانگین نیرو 24 ساعت بعد از شروع ازمایش و گروه های مورد مطالعه تفاوت معناداری یافت نشد(0.389 P= ). میان میانگین نیرو یک هفته بعد از شروع ازمایش و گروه های مورد مطالعه تفاوت معناداری یافت نشد(0.661 P= ). میان میانگین نیرو 21 روز بعد از شروع ازمایش و گروه های مورد مطالعه تفاوت معناداری یافت نشد(0.276 P= ). نتیجه گیری: در مطالعه ی حاضر میان گروه های مورد مطالعه(آب مقطر، دهانشویه کلرهگزیدین و دهانشویه سدیم فلوراید) در میزان تغییر نیروی چین های الاستیک تفاوت معناداری یافت نشد.

‏توصیفگر

:

دهانشویه سدیم فلوراید 
دهانشویه کلر هگزیدین 
چین های الاستیک 
شرایط آزمایشگاهی

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

ناصری، محمدمهدی


16

‏نام مرکز

:

کتابخانه دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79236

‏شماره مدرک

:

۱۶۵۷پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۵۷پ

‏سرشناسه

:

اعتمادی، مرجان

‏عنوان اصلي

:

مقایسه و تعیین اثر خمیردندان سنسوداین سفید کننده و خمیردندان مریدنت سفید کننده بر میزان نیروی chainهای الاستومریک ارتودنسی در شرایط آزمایشگاهی

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/مرجان اعتمادی

‏استاد راهنما

:

زهرا جوانمردی

‏صفحه شمار

:

۳۶ ص.مصور، جدول، نمودار،+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

دندانپزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۸/۸۷

‏چکيده

:

چین‌های الاستومری به طور معمول در ارتودنسی استفاده می‌شوند تا حرکت دندانی را تسهیل کنند.افت نیرو در این مواد پلی اورتان زیاد بوده و یک مشکل کلینیکی محسوب می‌شود.افت نیروی سریع در فاصله‌ی ویزیت بیماران منجر به حرکت دندانی ناکافی و نیاز به افزایش تعداد جلسات ملاقات جهت فعال کردن مجدد آن‌ها دارد.یکی از فاکتورهای قابل کنترل موثر بر نیروی چین‌ها، استفاده از دهانشویه‌ها است.روش اجرا: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، چین های الاستومری رنگی(صورتی) از شرکت Ortho Technology USA مورد بررسی قرار گرفتند. حجم نمونه مورد مطالعه شامل 30 نمونه می باشد.در گروه اول در تمام طول مدت مطالعه چین ها در داخل محلول آب مقطرنگهداری شدند، در گروه دوم، چین ها هر روز از محلول آب مقطر خارج شده و دوبار در روز مدت دو دقیقه در محلول خمیر دندان سنسوداین قرار گرفتند و گروه سوم، چین ها هر روز از محلول آب مقطر خارج شده و دوبار در روز به مدت دو دقیقه در محلول خمیر دندان مریدنت قرار گرفتند. نیروی حاصل از هر چین در فواصل زمانی ابتدایی، یک ساعت، 24 ساعت، یک هفته و سه هفته پس از نگهداری نمونه ها در محلولهای مورد نظر در انکوباتور با دمای 37 º±0/5ºc به وسیله نیروسنج اندازه گیری شد. یافته‌ها : با توجه به نتایج بدست آمده گذشت زمان باعث کاهش مقادیر متغیر وابسته گردیده است. در زمان یک روز بعد بین گروه کنترل و گروه مریدنت و در زمان سه هفته بعد بین گروه کنترل و گروه سنسوداین تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج آزمایش در مقدار اضمحلال نیرو در هیچ کدام از زمان‌ها بین گروه مریدنت و سنسوداین اختلاف معناداری یافت نشد. بحث و نتیجه‌گیری : در مطالعه‌ی حاضر میان گروه‌های مورد مطالعه ( آب مقطر، خمیر دندان سفید کننده‌ی سنسوداین، و خمیردندان سفیدکننده‌ی مریدنت) در میزان اضمحلال نیروی چین‌های الاستومریک بین گروه کنترل(آب مقطر) و گروه سنسوداین تفاوت معناداری یافت شد . می توان اینگونه نتیجه گرفت که با استفاده از خمیردندان سنسوداین چین های الاستومریک متحمل اضمحلال نیروی قابل ملاحظه ای نسبت به گروه کنترل میشوند .کلمات کلیدی: چین های الاستیکومریک ،اضمحلال نیرو، خمیردندان

‏توصیفگر

:

چین های الاستیکومریک 
اضمحلال نیرو 
خمیردندان

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

جوانمردی، زهرا


17

‏نام مرکز

:

کتابخانه دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79238

‏شماره مدرک

:

۱۶۵۸پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۵۸پ

‏سرشناسه

:

شلال، پیمان

‏عنوان اصلي

:

بررسی و مقایسه میزان ترشح و pH بزاق دهان در بیماران مبتلا به پریودونتیت و افراد سالم در شهرستان تهران در سال 1396

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/پیمان شلال

‏استاد راهنما

:

سمانه عباسی

‏صفحه شمار

:

۵۲ ص.مصور، جدول، نمودار+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

دندانپزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۸/۷۵

‏چکيده

:

بيماري پریودنتیت ، بيماري التهابي بافتهاي پشـتيباني كننده ي دندان است كه بـه تخريب پيشرونده ي لیگامنت های پریودنتال واسـتخوان آلوئـول مي انجامد. بزاق دهان اصلی ترین نقش را در مقابله با پوسیدگی دندان و ایجاد پلاک های دندانی بازی می کند. تغییر در مشخصات کمی و کیفی بزاق می تواند زمینه ساز ایجاد بسیاری از بیماری های دهانی همانند پریودنتیت شود. این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه میزان ترشح و pH بزاق در بیماران مبتلا به پریودنتیت و افراد سالم از نظر پریودنتال در سطح شهرستان تهران انجام گرفت.روش اجرا: این مطالعه یک مطالعه از نوع تجربی می باشد که بر روی دو گروه 25 نفری شامل بیماران مبتلا به پریودنتیت به عنوان گروه تجربه و افراد سالم به عنوان کنترل، انجام گرفت. نمونه برداری از بزاق بیماران بعد از انجام معاینات بالینی پریودنتال انجام پذیرفت و داده ها وارد نرم افزار 19-SPSS شده و با استفاده از آمارهای توصیفی و تحلیلی ،متغیرهای مورد مطالعه بررسی شدند.یافته ها: میانگین pH بزاق در گروه پریودنتیت برابر 6.63 و در افراد سالم برابر با 6.86 بود و نشان گر تفاوتی معنادار میان دو گروه بود.(p=0.004) به این صورت که بزاق بیماران مبتلا به پریودنتیت اسیدی تر بود. میانگین ترشح بزاق در گروه پریودنتیت برابر با 0.69 میلی لیتر بر دقیقه بود در حالی که ترشح بزاق در افراد سالم برابر با 0.61 میلی لیتر بر دقیقه بود. نتایج آزمون من ویتنی نشان گر تفاوت معنا داری بین دو گروه نبود با این حال میانگین ترشح بزاق در بیماران پریودنتیت بیشتر بود.نتیجه گیری: کاهش معنا دار pH در گروه پریودنتیت این مطالعه به رابطه احتمالی میزان اسیدیتیه بزاق و پیشرفت بیماری پریودنتیت اشاره داشت و می توان اینگونه نتیجه گرفت که در وجود بیماری پریودنتیت بزاق تحریک نشده بیمار اسیدی تر از حالت نرمال خواهد بود و امید است نتایج این مطالعه و پژوهش های آینده روش های نوین تری برای پیشگیری و تشخیص زود هنگام بیماری پریودنتیت ایفا کند. کلمات کلیدی: بزاق، بیماری پریودنتیت، pH، نشانگر های زیستی

‏توصیفگر

:

بزاق 
بیماری پریودنتیت 
pH 
نشانگر های زیستی

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

عباسی، سمانه


18

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79090

‏شماره مدرک

:

۱۶۵۹پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۵۹پ

‏سرشناسه

:

افشاری، نجمه

‏عنوان اصلي

:

مقایسه اثر ترکیب میدازولام و فنتانیل با میدازولام و مورفین بر همودینامیک و گازهاي خون شریانی در بیماران تحت تهویه ي مکانیکی در بخش مراقبت هاي ویژه بیمارستان شهید محمدي بندرعباس در سال1397

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/نجمه افشاری

‏استاد راهنما

:

مهرداد ملک شعار، سعید کاشانی

‏استاد مشاور

:

مجید وطن خواه، محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۵۷ ص.جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۶/۸۱

‏چکيده

:

زمینه و هدف: تهویه مکانیکی مداخله ای اضطراب آور و تهاجمی است که موجب درد، ترس و اضطراب در بیماران می شود لذا استفاده از سدیشن و داروهای آرامش بخش برای افزایش راحتی و امنیت بیماران و نیز تسهیل تهویه ی مکانیکی و کاهش نیاز به اکسیژن استفاده می شود. لذا هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر ترکیب میدازولام و فنتانیل با میدازولام و مورفین بر همودینامیک و گازهاي خون شریانی در بیماران تحت تهویه ي مکانیکی در بخش مراقبت هاي ویژه است. مواد و روش کار: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور است. بیماران ۱۸ تا ۶۰ ساله با GCS کمتر از ۸ تحت تهویه مکانیکی بستری شده در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید محمدی بندرعباس به صورت تصادفی در دو گروه تقسیم و یک گروه تحت درمان با ترکیب میدازولام و فنتانیل و گروه دیگر تحت درمان با میدازولام و مورفین قرار گرفتند. در صورت نیاز داروهای آرام بخش به صورت تیتره افزایش می یافت تا بیماران به بازه هدف سدیشن با RASS در محدوده ۰ تا ۱- برسند.سپس در ساعات ۱۲،۶ و ۲۴ پس از شروع سدیشن، پارامترهای ABG,PR,DBP,SBP,MAP و FIO۲ در بیماران اندازه گیری شد و در چک لیست مربوطه ثبت شد.نتایج: جنسیت، سن و وزن در دو گروه اختلاف آماری معنی داری نداشتند(P>۰/۰۵). تغییرات فشار خون سیتولیک در هر دو گروه کاهش داشت که در گروه میدازولام + مورفین میزان کاهش از نظر آماری معنی دار بود(P=۰/۰۰۵). تغییرات فشار متوسط شریانی و فشار خون دیاستولیک همراه با کاهش بود اما اختلاف آماری معنی داری نبود(P>۰/۰۵). میانگین FIO۲,PH و PCO۲ تغییرات چندانی نداشت. میانگین PO۲ و بی کربنات در گروه میدازولام + فنتانیل از پایداری بیشتری برخوردار بود. نتیجه گیری :با توجه به پایداري بیشتر وضعیت همودینامیک و گازهاي خون شریانی در گروه میدازولام + فنتانیل نسبت به گروه میدازولام + مورفین می توان توصیه به استفاده از ترکیب دارویی میدازولام + فنتانیل در بیماران تحت تهویه ي مکانیکی در بخش مراقبت هاي ویژه کرد.واژگان کلیدي: میدازولام، فنتانیل، مورفین، تهویه مکانیکی، گازهاي خون شریانی، همودینامیک.

‏توصیفگر

:

میدازولام،، ، ، 
فنتانیل 
مورفین 
تهویه مکانیکی 
گازهاي خون شریانی 
همودینامیک 
بیمارستان شهید محمدی 
بندرعباس

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

ملک شعار، مهرداد

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

کاشانی، کاشانی

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

وطن خواه، مجید

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


19

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79091

‏شماره مدرک

:

۱۶۶۰پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۶۰پ

‏سرشناسه

:

بصیری، محبوبه 
فرزام، حسن

‏عنوان اصلي

:

تاثیر مصرف شربت دکسترومتورفان قبل از عمل جراحی بر میزان درد بعد از عمل جراحی شکستگی باز تیبیا در بیمارستان شهید محمدی بندر عباس در سال ۹۵-۹۶

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ محبوبه بصیری، حسن فرزام

‏استاد راهنما

:

علیرضا عبدالله زاده بقایی، هاشم جری نشین

‏استاد مشاور

:

عباس معلمی، محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۴۹ ص.جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷/۳۶

‏چکيده

:

مطالعات نشان داده است که گیرنده) N-methyl-D-aspartate) (NMIDA) نقش مهمی در ایجاد درد پس از عمل دارد. به نظر می رسد استفاده از آنتاگونیست های گیرنده NMDA مانند دکسترومتورفان اثرات ضد درد اپيوئيدها را تقویت می کند. در اين مطالعه، تاثير تجويز قبل از عمل دكسترومتورفان بر كاهش درد پس از عمل ارزيابي شد. مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور بر روی کاندیداهای جراحی تی بیا انجام شد. شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. در گروه مورد ، بیماران شربت دکسترومتورفان را نیم ساعت قبل از عمل به میزان۴۵ میلی گرم یا ۱۵ میلی لیتر (با غلظت ۱۵میلی گرم در ۵ سی سی) و در گروه شاهد ۱۵ میلی لیتر سرم دکستروز را به عنوان پلاسبو به صورت خوراکی دریافت کردند. . شدت درد بر اساس مقیاس آنالوگ بصری (VAS) و میزان سدیشن بر اساس معیار رامسی هانت و تزریق داروی ضد درد اضافی در ساعات ۲۴،۶،۲بعد از عمل ثبت شد. نتایج : در مجموع ۵۰ بیمار در گروه های مورد و شاهد ( هر گروه ۲۵ بیمار) مورد بررسی قرار گرفتند. اختلاف معنی داری بین دو گروه برای سن، جنس و وزن بیماران وجود نداشت. میانگین درد بیماران در دو و بیست و چهار ساعت پس از عمل در بیماران هر دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. درحالیکه میانگین درد شش ساعت پس از عمل در دوگروه تفاوت معنی داری داشتند و در گروه مورد میانگین درد کمتر از گروه شاهد بود(۰/۰۰۸ (P = .میانگین سدیشن در دو و شش ساعت پس از عمل در بیماران هر دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. درحالیکه میانگین سدیشن ۲۴ ساعت پس از عمل در دوگروه تفاوت معنی داری داشتند.در گروه مورد، میانگین سدیشن کمتراز گروه شاهد بود (۰/۰۴۹=P )،همچنین میانگین دفعات مصرف داروی پتیدین در هر سه زمان پس از عمل و هر دو گروه تفاوت معنی داری نداشت (۰/۷۷۷= P). نتیجه گیری همچنین مقدار ۴۵ میلی گرم دکسترومتورفان باعث خواب آلودگی و یا کاهش سطح هوشیاری پس از عمل نشده و حتی تاثیر مثبتی در میزان هوشیاری پس از عمل نیز داشته است. و می توان این دارو را در کنار مسکن های دیگر جهت هوشیاری بیشتر و اثربخشی برای کاهش درد پس از جراحی تجویز نمود.واژه هاى کليدى: درد بعد از عمل، دکسترومتورفان ، ضد درد، بیهوشی .

‏توصیفگر

:

درد بعد از عمل 
دکسترومتورفان 
ضد درد 
بیهوشی 
بیمارستان شهید محمدی 
بندرعباس

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

عبدالله زاده بقایی، علیرضا

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

جری نشین، هاشم

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

معلمی، عباس

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


20

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79124

‏شماره مدرک

:

۱۶۶۳پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۶۳پ

‏سرشناسه

:

شبان آزاد، مه لقا

‏عنوان اصلي

:

بررسی اپیدمیولوژیک عوامل خطر اسهال در میان کودکان کمتر از پنج سال بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس در نیم سال دوم 1396

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

مه لقا شبان آزاد

‏استاد راهنما

:

محمدباقر رحمتي

‏استاد مشاور

:

محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۵۳ ص.جدول CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۶/۱

‏چکيده

:

عفونی در کودکان اغلب در شرایط بهداشت محیط زیست ضعیف، منابع آب ناکافی و فقر بیشتر رخ می دهد. و هدف از این مطالعه بررسی اپیدمیولوژیک عوامل خطر اسهال در میان کودکان کمتر از پنج سال بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس می باشد. روش کار: اين پژوهش يك مطالعه مقطعي توصیفی بود و بر روي 125 كودك مبتلا به اسهال زير ٥ سال كه از ابتدای آذر ماه 1396 مراجعه كردند، مورد بررسي قرار گرفتند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه ای شامل مشخصات جمعيت شناختي نظير جنس ، سن کودک و مادر ، اندازة خانواده و تعداد حاملگی مادر، میزان تحصیلات و مشخصات ديگر شامل رفتن به مهدکودک، نوع شير مصرفي شيرخوار ، مدت تغذيه كودك با شيرمادر ، شروع غذای کمکی، مصرف دارو توسط مادر، بیماری مادر، نشستن دست مادران قبل ازغذا، دریافت واکسیناسیون، خوردن آب آلوده، مایع درمانی قبل از بستری بود. همچنین 125 کودک مراجعه کننده به بیمارستان و بستری در سایر بخش ها بدون داشتن اسهال و فاقد معیارهای خروج به عنوان گروه کنترل درنظر گرفته شدند و عوامل وقوع اسهال را با گروه مورد مقایسه کردیم. نتایج: نتایج مطالعه نشان می دهد که عوامل، یعنی سن کودکان ، تحصیلات مادران ، رفتن به مهدکودک، فصل، ترم و پره ترم بودن ، مصرف میوه و سبزیجات خام به شدت با خطر ابتلا به اسهال در میان کودکان کمتر از پنج ساله بستری شده در بیمارستان کودکان بندرعباس مرتبط بود. نتیجه گیری: طي اين مطالعه عوامل خطر محيطي مهمي شناخته شد. گروههاي در معرض خطر و مادران اطفالي كه كودك زير 5 سال دارند بايد از اين عوامل مؤثر آگاه باشند تا بتوانند در جلوگيري از بروز بيماري در كودكشان اقدام كنند. جلوگيري از بروز اسهال در كودكان ميتواند از خسارتهاي مالي سنگيني كه به نظام بهداشتي وارد ميشود محافظت كند.

‏توصیفگر

:

اسهال حاد 
مطالعه مورد شاهدي 
بیمارستان كودكان 
بندرعباس

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

محمدباقر رحمتي

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


21

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79089

‏شماره مدرک

:

۱۶۶۴پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۶۴پ

‏سرشناسه

:

عادلی، علی

‏عنوان اصلي

:

تاثیر داروی فیناستراید بر روی هماچوری بعد از عمل درون مجرایی پروستات (TURP)

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/علی عادلی

‏استاد راهنما

:

بابک احدی

‏استاد مشاور

:

مریم منتصری

‏صفحه شمار

:

۴۲ ص.جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۵/۵

‏چکيده

:

در حال حاضر TURP روش درمانی استاندارد در درمان بزرگی خوش خیم پروستات می باشد. خونریزي و هماچوري از عوارض شایع آن بوده و می تواند با کاهش دید جراح منجر به افزایش شانس عوارض جراحی شود. مصرف فیناستراید 4 هفته قبل از عمل جهت کاهش خونریزي و هماچوري ناشی از TURP توصیه شده است. هرچند منجر به تعویق عمل جراحی می شود. در این مطالعه هدف ما بررسی اثر فیناستراید خوراکی برروی هماچوری بعد از عمل درون مجرایی پروستات می باشد.روش کار: بیماران مبتلا به بزرگی خوشخیم پروستات که کاندید عمل TURP بودند بصورت تصادفی به 2گروه تقسیم شدند. گروه اول دارونما و پلاسبو هستند که هیچ دارویی دریافت نمی کنند. گروه دوم روزانه mg5 فیناستراید را به مدت 4 هفته قبل از TURP دریافت می کنند. و اطلاعات دموگرافیک بیماران شامل سن و وزن و همینطور مشخصات عمل شامل طول مدت عمل جراحی، وزن بافت برداشته شده ، کاهش سطح هموگلوبین خون (Hb) ،و همچنین اطلاعات مربوط به عوارض ناشی از عمل مانند خونریزی و نیز کاهش سطح هموگلوبین خون Hb ۶ و ۲۴ ساعت پس از عمل مقایسه شد.نتایج: در کل 50 بیمار وارد طرح شدند که متوسط سنی بیماران 71 سال بود. از این بیماران 52 نفر درگروه کنترل، 52 نفر در گروه شاهد قرار گرفتند. تفاوت معنی داري بین 2 گروه از نظر سن ، سایز پروستات هنگام ورود به مطالعه ، شدت اختلال قبل از عمل ، طول مدت عمل جراحی ، وزن بافت برداشته شده ، کاهش سطح هموگلوبین خون مشاهده نشد. در متغیر سایز پروستات قبل از عمل تفاوت معنی داری بین دوگروه مشاهده شد.(۰/۰۰۱>P)نتیجه گیری: مصرف فیناستراید خوراکی 5 میلی گر روزانه به مدت 4هفته قبل از عمل جراحی می تواند با کاهش قابل توجه سایز پروستات طی درمان با فیناستراید همراه باشد و بر کاهش هموگلوبین خون تاثیری ندارد.واژه‌هاي كليدي: ،TURP ، فیناستراید، هماچوری ، BPH

‏توصیفگر

:

BPH 
فیناستراید 
هماچوری 
TURP

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

احدی، بابک

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

منتصری، مریم


22

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79132

‏شماره مدرک

:

۱۶۶۵پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۶۵پ

‏سرشناسه

:

ادیب راد، مریم

‏عنوان اصلي

:

بررسی خصوصیات شخصیتی والدین نوجوانان دارای صفات شخصیت مرزی

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/مریم ادیب راد

‏استاد راهنما

:

شعله نمازی

‏استاد مشاور

:

شعله نمازی

‏صفحه شمار

:

۵۸ صجدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۶/۳

‏چکيده

:

زمینه و هدف: اختلال شخصیت مرزی با یک الگوی فراگیر از رفتارهای شدید منفی، رفتار تکانشی ناسازگار و مشکلات بین فردی مشخص می شود. تعامل والدین با فرزندان می تواند در بروز اختلال شخصیتی مرزی موثر باشد. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی خصوصیات شخصیتی والدین نوجوانان مبتلا به اختلال شخصیتی مرزی است.مواد و روش کار: پژوهش حاضر مطالعه ای موردی شاهدی است، در سال 1396 در بیمارستان ابن سینا شهر بندرعباس انجام شد. ابتدا نوجوان 13 تا 19 سال مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند، جهت تعیین دو گروه ابتدا پرسشنامه شخصیت مرزی توسط نوجوانان تکمیل شد بر اساس نمره پرسشنامه به دو گروه با اختلال شخصیت مرزی و بدون اختلال شخصیت مرزی تقسیم شدند، سپس پرسشنامه نئو برای ارزیابی خصوصیات شخصیتی والدین نوجوانان، توسط والدین تکمیل شد. والدین و نوجوانان از نحوه پاسخ دهی یک دیگر آگاهی نداشتند.نتایج: نسبت مذکر به مونث در نوجوانان گروه مورد 27 به 47 و در نوجوانان گروه شاهد 36 به 38 بود(۰/۱۳۵=P)، میانگین سنی دو گروه اختلاف معنی داری نداشت(۰/۳۹۰=P). نمره روان ژندی در والدین گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود (۰/۰۰۰۱=P)، نمره برون گرایی، دل پذیربودن، انعطاف پذیری، مسئولیت پذیری در والدین گروه مورد کمتر بود (۰/۰۰۰۱=P)، نمره شخصیت مرزی در نوجوانان گروه مورد 78/1 ± 51/11 و در نوجوانان گروه شاهد ۱/۶۴± ۲/۲۷بود(۰/۰۰۰۱=P).نتیجه گیری: بین نمره تست اختلال شخصیت مرزی در نوجوانان و نمره مولفه های شخصیتی والدین ارتباط نسبتا قوی از نظر آماری وجود دارد لذا توصیه می شود جهت پیشگیری و مداخلات درمانی در زمینه اختلال شخصیت مرزی، مولفه های شخصیتی والدین نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در صورت نیاز نیز مداخلات لازم نیز صورت گیرد.واژگان کلیدی: اختلال شخصیت، اختلال شخصیت مرزی، خصوصیات شخصیتی.

‏توصیفگر

:

اختلال شخصیت 
اختلال شخصیت مرزی 
خصوصیات شخصیتی 
والدین 
نوجوانان

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

نمازی، شعله

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

نمازی، شعله


23

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79142

‏شماره مدرک

:

۱۶۶۶پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۶۶پ

‏سرشناسه

:

توریانی، محمدهانی

‏عنوان اصلي

:

بررسی نتایج عملکرد و شیوع عوارض در بیماران درمان شده با شکستگی تیبیا با یا بدون شکستگی فیبولا (غیر مفصلی) مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بین سال های 1391-1394

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

محمدهانی توریانی

‏استاد راهنما

:

علی عطاریان

‏استاد مشاور

:

محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۴۵ ص.جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۶/۴

‏چکيده

:

چکيده زمینه و هدف: در درمان شکستگی های تیبیا بیش از بقیه استخوان ها اختلاف نظر وجود دارد، این شکستگی ها هم نسبتا شایع بوده و هم اغلب درمان مشکلی دارند. لذا هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی نتایج عملکرد و شیوع عوارض در بیماران درمان شده با شکستگی تیبیا ± فیبولا (غیر مفصلی) با توجه به نوع درمان است.مواد و روش کار: پژوهش حاضر مطالعه ای ازنوع هم گروهی است، جامعه مورد مطالعه کلیه بیمارانی هستند که در سرویس جراح ارتوپد مجری طرح تحت درمان به علت شکستگی تیبیا- فیبولا ( غیر مفصلی ) قرار گرفته بودند. در ابتدا لیست تمام بیمارانی که طی سال 1391- 1394 با تشخیص شکستگی تیبیا- فیبولا در سرویس حراج ارتوپد مجری طرح بستری شده بودند، با تعداد 132 بیماران تماس گرفته شد. در ابتدا سن، جنسیت و نوع درمان تکمیل شد، سپس نوع عوارض گفته شده توسط بیماران با پرونده های بالینی سرپایی آنها مطابقت داده شد و در نهایت با کمک معیار womac عملکرد اندام برحسب درصد نیز بدست آورده شد.نتایج: میانگین سنی ۱۶/۹۶ ± ۳۴/۹۱ سال و تعداد102 بیمار (3/77 %) مذکر و تعداد 30 بیمار (۲۲/۷ %) مونث بودند. 1/6 درصد از بیماران با گچ گیری، ۵۶/۸ درصد با نیل داخلی، 3/30 درصد با پیچ و پلاک و 8/6 درصد با ترکیب نیل داخلی و پیچ وپلاک درمان شده بودند. شایع ترین عارضه دیر جوش خوردن با 8/9 درصد و سپس به ترتیب بد جوش خوردن (6/7 درصد) و عفونت (6/7 درصد) بود که در دو مورد هم زمان بد جوش خوردن و عفونت اتفاق افتاده بود. در دو مورد جوش نخوردن و در یک مورد سندروم کمپارتمان اتفاق افتاده بود. 2/71 % از بیمارن بدون عارضه بودند. میانگین نمره womac در جمعیت مورد مطالعه 71/5 ± 78/93 % با رنج 8/75 تا 100 % بود. این میانگین بر اساس نوع درمان بکار رفته نیز بررسی شد، در درمان گچ گیری ۱/۰۶ ± ۹۹/۴۲% بود، در نیل داخلی ۵/۳۴± ۹۴/۳۹%، در پیچ و پلاک ۶/۱۶± ۹۱/۵۲% و در مجموعه پیچ و پلاک+نیل داخلی۴/۹۰± ۹۳/۷۶% بود(001/0=P). میانگین نمره womac در گروه بدون عارضه ۵/۰۱± ۹۵/۲۶%، در گروهی که دچار جوش نخوردن بودند ۱۱/۲۴± ۸۳/۷۵درصد، در مورد دیر جوش خوردن ۴/۲۶± ۹۰/۹۵درصد، در بد جوش خوردن ۵/۲۳± ۸۸/۰۰درصد، در عفونت ۳/۸۵ ± ۹۴/۳۷درصد، در سندروم کمپارتمان۸۷/۹۰ درصد (تنها یک بیمار) و در مجموعه بدجوش خوردن + عفونت ۴/۸۰ ± ۸۱/۴۰ درصد بود(000/0=P).نتیجه گیری: براساس نتایج مطالعه حاضر دیر جوش خوردن یکی از عوارض شایع در شکستگی های غیر مفصلی استخوان تیبیا است. عملکرد اندام بعد از درمان تاحدود زیادی تحت تاثیر سن و عوارض ایجاد شده است، لذا کنترل عوارض و پیشگیری از آنها تا حد زیادی به حفظ عملکرد اندام کمک می کند.واژگان کلیدی: عوارض، شکستگی، تیبیا، فیبولا

‏توصیفگر

:

عوارض 
شکستگی، 
تیبیا 
فیبولا

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

علی عطاریان

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


24

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79131

‏شماره مدرک

:

۱۶۷۲پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۷۲پ

‏سرشناسه

:

وطن پرست، رقیه

‏عنوان اصلي

:

مقایسه اثر دکسمدوتومیدین با کتامین بر روی سرفه ناشی از فنتانیل حین پره مدیکیشین در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1396

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/رقیه وطن پرست

‏استاد راهنما

:

فریدون فکرت، هاشم جری نشین

‏استاد مشاور

:

سعید کاشانی، محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۷۳ ص.جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۶/۴۵

‏چکيده

:

زمینه و هدف: سرفه ناشی از فنتانیل اغلب به دنبال تجویز داخل وریدی دوز بولوس فنتانیل رخ می دهد و در مواردی می تواند تهدید کننده حیات باشد. لذا هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر دکسمدوتومیدین با کتامین بر روی سرفه ناشی از فنتانیل حین پره مدیکیشین است.مواد و روش کار: پژوهش حاضر مطالعه ای ازنوع کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور است، جامعه مورد مطالعه کلیه بیماران بزرگسال کاندید عمل جراحی الکتیو ارتوپدی در بیمارستان شهیدمحمدی شهر بندرعباس در طی سال 1396 بودند. بیماران به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند: گروه اول، کتامین به میزان 2/0 میلی گرم / کیلوگرم به علاوه 1 میکروگرم / کیلوگرم دکسمدوتومیدین.گروه دوم، 1 میکروگرم / کیلوگرم دکسمدوتومیدین + 02/0 میلی لیتر / کیلوگرم نرمال سالین. گروه سوم، کتامین به میزان 2/0 میلی گرم / کیلوگرم + 1/0 میلی لیتر / کیلوگرم نرمال سالین و گروه چهارم، 02/0 میلی لیتر / کیلوگرم نرمال سالین + 1/0 میلی لیتر / کیلوگرم نرمال سالین، نتایج گروه ها در چک لیستی محقق ساخته ثبت شد.نتایج: توزیع جنسیتی، میانگین سن، قد، وزن و مایه توده بدنی (BMI ) در چهار گروه با یک دیگر مقایسه شد که اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت(05/0 < P). فراوانی سرفه بین 4 گروه مورد مطالعه مقایسه شد، این فراوانی در گروه 1 صفر، در گروه 2، 15 درصد، در گروه 3، 10 درصد و در گروه 4، 35 درصد بود که اختلاف آماری معنی دار است(019/0=P)، میانگین مدت زمان شروع سرفه، در گروه 2 ، 23/13 ± 20 ثانیه، در گروه 3، 54/3 ± 5/12 ثانیه و در گروه 4 ، 44/22 ± 71/30 ثانیه بود. در رابطه با فراوانی لرز، در گروه 1، 15 درصد، در گروه 2، صفر، در گروه 3، 8/15 درصد و در گروه 4، 10 درصد گزارش شده است(300/0=P). حالت تهوع تنها در یک مورد در گروه 3 ، گزارش شد و موردی از استفراغ در هیچ کدام از گروه ها گزارش نشد.نتیجه گیری: بر اساس مطالعه حاضر، ترکیب دکسمدوتومیدین و کتامین جهت کنترل سرفه ناشی از فنتانیل ترکیب مناسبی هست و در این مطالعه توانست سرفه را به طور کامل سرکوب نماید.واژگان کلیدی: کتامین، فنتانیل، دکسمدوتومیدین، پره مدیکیشن، سرفه ناشی از فنتانیل.

‏توصیفگر

:

کتامین 
فنتانیل 
دکسمدوتومیدین 
پره مدیکیشن 
سرفه ناشی از فنتانیل 
بیمارستان شهید محمدی 
بندرعباس

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

فکرت، فریدون

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

جری نشین، هاشم

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

کاشانی، سعید

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


25

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79224

‏شماره مدرک

:

۱۶۷۴پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۷۴پ

‏سرشناسه

:

محمودی، زهرا

‏عنوان اصلي

:

مقایسه اثر لاک ناخن و حنا برروی نتایج پالس اکسیمتری در خانم های جوان سالم از میان دانشجویان و پرسنل بیمارستان شهید محمدی در سال 1396

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/زهرا محمودی

‏استاد راهنما

:

هاشم جری نشین

‏استاد مشاور

:

فریدون فکرت، شعله نمازی

‏صفحه شمار

:

۳۸ ص.جدول، نمودار+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷/۶۶

‏چکيده

:

پالس اکسیمتری یک ابزار غیر تهاجمی و استاندارد برای تقریب میزان اشباع اکسیژن (O2) در خون بیمار است. ممکن است شرایطی مانند استفاده از لاک ناخن و حنا منجر به تاثیر بر میزان O 2 اشباع اندازه گیری شده توسط پالس اکسیمتری شود. از آنجا که تعداد قابل توجهی از بیماران و به خصوص زنان از این مواد تزیینی استفاده می کنند این مطالعه با هدف تاثیر این عوامل برروی نتایج پالس اکسیمتری اجرا شد. روش کار : این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود که بر روي 60 دانشجو و خانم سالم 18-40 ساله بدون علامت یا بیماری شناخته شده انجام شد. در ابتدا، میزان اشباع O2 خون در تمام انگشتان دست شرکت کنندگان واجد شرایط، در دمای اتاق توسط دو پالس اکسی متر کالیبره اندازه گیری و ثبت شد. حنای قرمز و سیاه به ترتیب بروی سبابه دست راست و انگشت سبابه دست چپ و بر روی بقیه انگشتان دست راست به ترتیب لاک آبی، سبز و بنفش رنگ آمیزی شد و همان انگشتان از دست مقابل به ترتیب توسط لاک قرمز، سیاه و سفید رنگ آمیزی گردید. انگشت وسط هر دو دست (بدون لاک ناخن یا حنا) به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. همه نمونه گیری ها در درجه حرارت اتاق برای تمام شرکت کنندگان انجام گردید. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار ۲۰SPSS تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها : شرکت کنندگان در اين پژوهش دارای میانگین سنی 4 ± 26 سال بودند. نتایج پالس اکسیمتری (SPO2) شرکت کنندگان در سه گروه کنترل، لاک و حنا در این مطالعه نشانگر تفاوت معنادار بین داده های سه گروه بود. بطور کلی نتایج نشانگر میزان پایین تر پالس اکسیمتری در گروههای تجربی در مقایسه با گروه شاهد (کنترل) بود. از سوی دیگر میانگین اختلاف (mean differences) میان دو گروه لاک سبز و حنای سیاه با گروه شاهد به ترتیب اعداد 6 و 5 را نشان داد که در مقایسه با سایر گروههای تجربی تفاوت این دو گروه با گروه کنترل قابل توجه بود. فقط در یک مورد تفاوت معناداری در مقایسه میزان پالس اکسیمتری بین گروه کنترل و لاک سیاه مشاهده نشد (0/079=p). نتیجه گیری : یافته های ما نشان داد که میزان پالس اکسیمتری در دو گروه لاک سبز و حنای سیاه به ترتیب به میزان قابل توجه 6 و 5 % اشباع اکسیژن در مقایسه با گروه کنترل کاهش پیدا کرد که از جنبه های بالینی می تواند حائز اهمیت باشد. در نهایت می توان چنین بیان کرد که برخی رنگ های لاک ناخن و حنای سیاه می توانند باعث تغییر قابل توجه در خواندن پالس اکسی متر در داوطلبان سالم شوند که در باید در تشخیص های بالینی مد نظر قرار گیرند. واژه های کلیدی: اشباع اکسیژن، پالس اکسیمتری، لاک ناخن، حنای سیاه، حنای قرمز

‏توصیفگر

:

اشباع اکسیژن 
پالس اکسیمتری 
لاک ناخن 
حنای سیاه 
حنای قرمز 
بیمارستان شهید محمدی 
بندرعباس

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

جری نشین، هاشم

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

فکرت، فریدون

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

نمازی، شعله


26

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79248

‏شماره مدرک

:

۱۶۷۵پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۷۵پ

‏سرشناسه

:

گلریز، کامیار

‏عنوان اصلي

:

اثر دوز کم کتامین بر شدت درد و لرز پس از عمل جراحی آپاندکتومی در بیمارستان شهید محمدی شهر بندر عباس در سال 1396-1395

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/کامیار گلریز

‏استاد راهنما

:

پوریا ادیبی، منوچهر کمالی

‏استاد مشاور

:

مهرداد ملک شعار، محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۶۹ ص.مصور، جدول+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۶/۵۶

‏چکيده

:

کنترل درد بعد از عمل از طریق مداخله بر تغییرات پاتوفیزیولوژی که در حین جراحی رخ می دهد عوارض بعدی را کم کرده و دوره بهبودی بعد از عمل و پس از ترخیص از بیمارستان را کوتاه می کند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر دوز کم کتامین وریدی بر شدت درد و لرز پس از عمل جراحی آپاندکتومی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1396-1395 انجام شد.روش کار: این مطالعه به روش کار آزمایی بالینی آینده نگر بر روی 90 بیمار بین 18-50 سال با ASA l & ll کاندید عمل جراحی آپاندکتومی که در سال 1396 به بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس مراجعه می کنند انجام شد . بیماران به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند و در انتهای عمل و پس از خارج کردن لوله تراشه یک گروه کتامین و یک گروه پلاسبو دریافت کردند و میزان درد بر اساس ابزار دیداری سنجش درد(VAS) شد. نتایج: نتایج حاکی از آن بود که تنها در دقیقه ده وجود درد بین دو گروه تفاوت معناداری داشته است. و شدت درد دو گروه نیز در دقایق 10 و 30 معنادار بوده است. در رابطه با وجود لرز نتایج نشان داد؛ وجود لرز در زمان صفر تفاوت معناداری در دو گروه داشته است. اما در رابطه با شدت لرز این تفاوت معنادار نبود. همچنین نتایج نشان داد؛ مدت زمان بیهوشی و مدت زمان ریکاوری در دو گروه تفاوتی نداشته است. بحث ونتیجه گیری: به طور کلی نتایج این پژوهش مؤید تأثیر داروی کتامین در دقایقی خاص بر روی وجود و شدت درد و لرز بود که بنابراین نمی توان گفت داروی کتامین الزاماً بتواند بر عدم وجود و کاهش درد و لرز در تمامی دقایق بعد از عمل مؤثر باشد و لازم است داروی دیگری استفاده شود.

‏توصیفگر

:

کتامین 
وریدی 
آپاندکتومی 
بیمارستان شهید محمدی 
بندرعباس

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

ادیبی، پوریا

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

کمالی، منوچهر

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

ملک شعار، مهرداد

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


27

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79251

‏شماره مدرک

:

۱۶۷۶پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۷۶پ

‏سرشناسه

:

رحمانی، حورا

‏عنوان اصلي

:

مقایسه ی فنتانیل و سوفنتانیل داخل نخاعی همراه با بوپیواکائین جهت بی دردی پس از عمل جراحی سزارین الکتیو در بیمارستان شریعتی بندرعباس در سال 1394

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ حورا رحمانی

‏استاد راهنما

:

مهرداد ملک شعار

‏استاد مشاور

:

محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۸۳ ص.جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷/۵

‏چکيده

:

سابقه و هدف: افزودن مخدرهای چربی دوست مانند سوفنتانیل و فنتانیل به داروهای بی حسی موضعی می تواند مدت زمان بی دردی را طولانی کند. هدف این مطالعه مقایسه ی اثر افزودن فنتانیل و سوفنتانیل به بوپیواکائین داخل نخاعی از نظر بی دردی، شروع بلوک حسی، شدت درد، فاکتورهای همودینامیک حین عمل، و عوارض جانبی و پیامدهای نوزادی به مدت 24 ساعت می باشد. این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دوسویه کور بر روی 90 بیمار باردار کلاس 1و2 ASA که برای سزارین الکتیو به بیمارستان شریعتی بندرعباس مراجعه کرده بودند، صورت گرفت. و بیماران به صورت تصادفی به سه گروه 30 نفره تقسیم و به بیماران هر گروه به ترتیب نرمال سالین، 25 میکروگرم فنتانیل و 5/2 میکروگرم سوفنتانیل به همراه 15 میلی گرم بوپیواکائین 5/0% به صورت داخل نخاعی تزریق شد. فشارخون، ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن حین عمل، مدت زمان بی دردی ثبت شدند. بیماران برای 24 ساعت از نظر شدت درد و بروز عوارض جانبی، تهوع، استفراغ و خارش تحت نظر قرار گرفته و همچنین پیامدهای نوزادی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: مدت زمان بی دردی به طور متوسط برای گروه کنترل 45/26±67/70 دقیقه بود در حالی که این زمان برای گروه فنتانیل 34/106± 50/192 دقیقه و برای گروه سوفنتانیل 29/103±17/195 دقیقه بود (p<0.05). میانگین شدت درد درساعت های اول و دوم به طور معنی داری در گروه کنترل بیشتر بود، اما درساعات دیگر بین سه گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. شروع بلوک حسی فاکتورهای همودینامیک حین عمل ( فشارخون، ضربان قلب، درصد اشباع اکسیژن)، آپگار نوزادان و عوارض جانبی مانند هایپوتنشن، برادی کاردِی، سرکوب تنفسی ، تهوع و استفراغ در هر سه گروه مشابه بود، بروز خارش در دو گروه فنتانیل و سوفنتانیل به طور معنی داری بیشتر بود( p<0.05). نتیجه گیری : تجویز داخل نخاعی فنتانیل و سوفنتانیل سبب افزایش مدت زمان بی دردی بعد ار جراحی سزارین می شود. فنتانیل و سوفنتانیل تاثیر مشابهی برروی بی دردی و عوارض جانبی بعد از عمل دارند.

‏توصیفگر

:

سزارین 
بی حسی نخاعی، 
بوپیواکائین 
فنتانیل 
سوفنتانیل 
بندرعباس

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

ملک شعار، مهرداد

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


28

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79285

‏شماره مدرک

:

۱۶۷۸پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۷۸پ

‏سرشناسه

:

فندرسکی، فرناز

‏عنوان اصلي

:

مقایسه تاثیر پتیدین وریدی با شیاف دیکلوفناک بر روی درد و لرز پس از عمل جراجی سزارین تحت بی حسی نخاعی در بیمارستان خلیج فارس شهر بندرعباس در سال ۱۳۹۶

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/فرناز فندرسکی

‏استاد راهنما

:

پوریا ادیبی، هاشم جری نشین

‏استاد مشاور

:

فریدون فکرت، محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۷۱ ص.جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۶/۵۶

‏چکيده

:

سزارین یک عمل جراحی بزرگ برای انجام زایمان است که معمولاً با بیهوشی عمومی ودر اتاق عمل از طریق برش ناحیه شکم و جدار رحم انجام می‌شود. درد بعد از عمل ( از جمله ، عمل سزارین ) عوارض زیادی چون عوارض قلبی-عروقی ( تاکیکاردی )، کاهش ظرفیت عملی ریه ، عوارض گوارشی ، عوارض ادراری ( احتباس ادرار ) و عوارض روحی و روانی می شود . از این رو با کنترل درد می توان جلوی بسیاری از عوارض پس از جراحی را گرفت یا میزان آن را به حداقل رساند. هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه اثرات شیاف دیکلوفناک و پتیدین وریدی در کنترل درد و لرز بعد از جراحی سزارین می باشد. روش کار: این مطالعه در سال 1396 در بیمارستان خلیج فارس شهر بندر عباس به صورت یک مطالعه کار آزمایی بالینی آینده نگر بر روی 130 بیمار 20 تا 40 ساله با ASA I , II کاندید سزارین الکتیو انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در یکی از دو گروه دریافت کننده پتیدین وریدی (گروه A) و یا دریافت کننده شیاف دیکلوفناک (گروه B) قرار گرفتند و در بدو ورود به اتاق ریکاوری ، 30 و 60 دقیقه و سپس 2 ، 4 و 6 ساعت بعد در بخش میزان درد بر اساس ابزار دیداری سنجش درد (VAS) و لرز سنجیده شد. نتایج: مطالعه ما نشان داد که بروز درد بین دو گروه پتیدین و دیکلوفناک فقط در دقیقه های 30 و 60 تفاوت معنادار داشته ( به طوری که در گروه دریافت کننده پتیدین درد بیشتر گزارش شده است ) (001/0 P-Value=و014/0P-Value=) ولی در سایر زمان های مورد بررسی تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین بروز لرز بین دو گروه در بدو ورود به ریکاوری ، و زمان های 30 و 60 و 120 بعد از عمل تفاوت معنادار داشته اند و میانگین آن در گروه دریافت کننده شیاف کمتر بوده است ولی شدت لرز بین دو گروه تفاوت معنا دار نداشت. از نظر سن و وزن نیز اختلاف معنا داری بین دو گروه دیده نشد.بحث ونتیجه گیری: مطالعه ما نشان داد که بین دو گروه دریافت کننده پتیدین وریدی و شیاف دیکلوفناک از نظر شدت درد و لرز تفاوت آماری معناداری وجود ندارد ، اما شیاف دیکلوفناک نسبت به پتیدین وریدی باعث کاهش بروز معنادار بروز درد و لرز بعد از سزارین می شود و تاثیر مناسب تری دارد. در نتیجه توصیه می شود از شیاف دیکلوفناک جهت کاهش میزان بروز درد و لرز در افرادی که تحت سزارین قرار گرفته اند استفاده شود.

‏توصیفگر

:

پتیدین 
دیکلوفناک 
سزارین

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

ادیبی، پوریا

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

جری نشین، هاشم

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

فکرت، فریدون

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


29

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79301

‏شماره مدرک

:

۱۶۷۹پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۷۹پ

‏سرشناسه

:

فردی بیرانوند، فاطمه

‏عنوان اصلي

:

بررسی میزان بهبودی و عوارض عمل جراحی TURP در بیماران مبتلا به BPH در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1396

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

فردی بیرانوند، فاطمه

‏استاد راهنما

:

اردلان اوژند

‏استاد مشاور

:

محمد ناتمی، محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۵۲ ص.جدول CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۶/۶۲

‏چکيده

:

هایپرپلازی خوش خیم پروستات (BPH) یکی از پیامدهای دژنره شدن بیولوژیکی در مردان است . هدف درمانی طبی هایپرپلازی خوش خیم پروستات (BPH) آن است که زندگی روزمره با تسکین علائم و مشکلات ادراری راحت تر گردد. روش های درمانی مختلف برای کنترل علائم وجود دارد اما مؤثرترین درمان در دسترس جراحی می باشد. سال ها جراحی باز پروستات رایج ترین عمل جراحی بود که برای مردان مبتلا انجام می شد. روش های جراحی دیگری از جمله برداشتن پروستات از راه مجرای پیشابراه TURP و برش پروستات از راه مجرا TUIP نیز وجود دارد. روش اجرا: جامعه پژوهش شامل تمام بیمارانی که با تشخیص BPH به درمانگاه اورولوژی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1396 مراجعه کرده بودند بود و تحت درمان با TURP قرار گرفته بودند. بیماران قبل از عمل توسط متخصص بیهوشی ویزیت و تعیین ریسک شدند و ویزیت بعد از جراحی در همه ی بیماران بستری در بخش، روزانه طی مدت بستری توسط پزشک انجام شد و سپس تحت پیگیری یک ماهه و 6 ماهه قرار گرفتند. سپس عوارض حین عمل و بلافاصله پس از عمل و سپس 1 و 6 ماه پس از عمل ثبت شد. یافته ها: کمترین سن بیماران 47 سال و بیشترین سن بیماران 91 سال بود. میانگین سن بیماران 71/30 انحراف معیار 11/15 بود. کمترین BMI بیماران 16 و بیشترین BMI بیماران 29/31 بود. میانگین BMI بیماران 23/11با انحراف معیار 3/63 بود. کمترین سایز پروستات بیماران 23 و بیشترین سایز پروستات بیماران 109 بود. میانگین سایز پروستات بیماران 62 با انحراف معیار 31/77 بود. کمترین زمان عمل جراحی بیماران 50/0 و بیشترین زمان عمل جراحی بیماران 45/1 بود. میانگین زمان عمل جراحی بیماران 1/17 با انحراف معیار 0/66 بود. کمترین مدت زمان بستری بیماران 2 روز و بیشترین مدت زمان بستری بیماران بیماران 17 روز بود. میانگین مدت زمان بستری بیماران بیماران 46/4روز با انحراف معیار 2/68 بود. نتیجه گیری: در مطالعه ی حاضر در 12/8 از بیماران خونریزی بعد از عمل جراحی، در 5/1 از بیماران تب بعد از عمل جراحی و در 12/8 از بیماران درد بعد از عمل جراحی وجود داشته است. در هیچ یک از بیماران مشکلات کلیوی دیده نشد و در مجموع عوارض بعد از عمل در بیماران نسبت به سایر مطالعات در سطح مطلوبی قرار داشت.

‏توصیفگر

:

عمل جراحی TURP 
بیماران مبتلا به
BPH 
بیمارستان شهید محمدی

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

اوژند، اردلان

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

ناتمی، محمد

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


30

‏نام مرکز

:

کتابخانه دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79603

‏شماره مدرک

:

۱۶۸۱پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۸۱پ

‏سرشناسه

:

قاسم نژاد، قاسم

‏عنوان اصلي

:

تعیین پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان کلینیک های دندانپزشکی در شهر بندرعباس در سال 97-1396

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

قاسم قاسم نژاد

‏استاد راهنما

:

سارا اسماعیلی

‏صفحه شمار

:

۵۰ ص.جدول+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

دندانپزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۵/۷۵

‏چکيده

:

درمان سرپایی کودکان در کلینیک دندان پزشکی چالشی بزرگ برای دانشجویان دوره های عمومی و تخصصی دندان پزشکی و بیماران بوده است . روشهای کنترل رفتاری روشهایی هستند که گروه دندانپزشکی با آن به طور موءثر و کارامد کودک را درمان می کند و همزمان نگرش مثبتی نسبت به دندانپزشکی به او القا می کند. این روشها پایه و اساس بر قراری ارتباط خوب بین گروه دندانپزشکی و بیمار خردسال است. روشهای کنترل رفتاری یا در جهت برقراری ارتباط مناسب دندانپزشک با کودک است یا در جهت حذف رفتار نامناسب کودک.روش اجرا: این مطالعه از نوع توصيفي-تحليلي بود. 97 نفر از والدین مراجعه کننده به بخش کودکان کلینیک های دندانپزشکی در شهر بندرعباس که مایل به شرکت در مطالعه بودند، وارد مطالعه شدند. با توجه به معیار ورود به مطالعه یعنی اولین بار مراجعه کودک به دندانپزشکی و عدم وجود سابقه انجام هر گونه درمان دندانپزشکی روی کودک، فیلمی حاوی 4 روش کنترل رفتاری جدا کردن کودک از والد،کنترل صدا،گذاشتن دست روی دهان کودک و بیهوشی عمومی ساخته شد.قبل از نمایش هر تکنیک،در فیلم توضیحی مختصر راجع به ویژگی،روش و هدف هر تکنیک داده شده و والدین این فیلم را مشاهده کردند و پس از مشاهده هر تکنیک ، پرسشنامه ای که در اختیارشان قرار گرفته بود پر کردند.یافته ها: در مطالعه حاضر 64 نفر از والدین(۶۴/۹۴%) با روش جدا کردن کودک از والدین موافقت کردند. 92 نفر از والدین(84/94%) با روش کنترل صدا موافقت کردند. 49 نفر از والدین(۵۰/۵۱%) با روش ک گذاشتن دست روی دهان کودک موافقت کردند. 19نفر از والدین(۱۹/۵۸%) با روش بیهوشی عمومی موافقت کردند.نتیجه گیری: Voice Control بیشترین تکنیک مورد پذیرش بود. از این رو شاید بتوان گفت که در مراحل اولیه جهت درمان کودکی که همکاری نمی کند ، این روش را به کار بریم. والدین روش Hand Over Mouth را بر روش General Anesthesia ارجح می دانستند.

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

اسماعیلی، سارا

‏عنوان ديگر

:

تکنیکهای کنترل رفتاری 
والدین 
کودکان 
کلینیک های دندانپزشکی 
بندرعباس


31

‏نام مرکز

:

کتابخانه دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79605

‏شماره مدرک

:

۱۶۸۳پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۸۳پ

‏سرشناسه

:

پاک نژاد، معصومه

‏عنوان اصلي

:

بررسی اثر دندان ها ی کانین نهفته فکین بر تحلیل ریشه و جابجایی دندان های مجاور با کمک دستگاه cone beam computed tomography در مراجعه کنندگان به یکی از مراکز تصویربرداری دهان، فک و صورت در شهر بندرعباس در سال 1397-1396

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

معصومه پاک نژاد

‏استاد راهنما

:

نسیم مختاری

‏استاد مشاور

:

محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۶۵ ص.مصور، جدول+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

دندانپزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۸/۸۵

‏چکيده

:

سابقه و هدف : نهفتگی دندان کانین ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی مانند تحلیل ریشه و جابجایی دندان های مجاور شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر دندان ها ی کانین نهفته فکین بر تحلیل ریشه و جابجایی دندان های مجاور با کمک دستگاه cone beam computed tomography در مراجعه کنندگان به یکی از مراکز تصویربرداری دهان، فک و صورت در شهر بندرعباس در سال 1397-1396 است. مواد و روش ها : بدين منظور تصاویر CBCT مربوط به 110 بیمار (81 زن و 29 مرد)که دارای 131 دندان کانین نهفته بودند، مورد بررسی قرار گرفتند . اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار كامپيوتري SPSS ورژن 22 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.نتایج : نهفتگی دندان کانین در زنان(73/6%) تقریبا سه برابر مردان(26/4%) می باشد. میزان شیوع نهفتگی در ماگزیلا بسیار بیشتر از مندیبل بود. دندان کانین غالبا بصورت یکطرفه (83/6%) نهفته بود. تحلیل ریشه دندان های مجاور در 14 مورد (10/7%) می باشد که 9 دندان لترال 4 پرمولر اول و یک دندان سانترال را درگیر می کند. تحلیل ریشه در زنان(14,8%) بیشتر از مردان(6,9%) و بیشتر در نهفتگی پالاتالی (78,6%) بود. در مندیبل تحلیل ریشه رخ نداد. 50/4% دندان های کانین نهفته باعث جابجایی دندان های مجاور شدند و 88 دندان مجاور دندان کانین نهفته جابجا شدند. بیشتر جابجایی های دندان های مجاور مربوط به دندان لترال (59/2%)می باشد و بعد از آن دندان پرمولر اول(33%) و نهایتا در سانترال(6/8%) دیده شد. جابجایی در زن و مرد برابر و در نهفتگی پالاتالی(70,5%) بیشتر مشاهده شد.نتیجه گیری: در این مطالعه مشاهده شد کانین نهفته باعث تحلیل ریشه و جابجایی دندان های مجاور می شود. تحلیل ریشه و همچنین جابجایی اغلب در دندان لترال می دهد. تحلیل ریشه در زنان بیشتر از مردان است ولی تفاوت از لحاظ آماری معنادار نیست و جابجایی در مرد و زن برابر است. جهت تاج دندان کانین نهفته در جابجایی و تحلیل ریشه تفاوت معناداری ندارد .

‏توصیفگر

:

کانین نهفته فکین 
تحلیل ریشه 
جابجایی 
دندان های مجاور 
CBCT

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

مختاری، نسیم

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


32

‏نام مرکز

:

کتابخانه دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79604

‏شماره مدرک

:

۱۶۸۴پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۸۴پ

‏سرشناسه

:

آزاددولابی، مسلم

‏عنوان اصلي

:

بررسی رابطه سطح HbA1C و خشکی دهان دربیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان شهید محمدیدر سال ۹۶-۹۷

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

مسلم آزاددولابی

‏استاد راهنما

:

اکرم زین الدینی

‏استاد مشاور

:

معصومه خیر اندیش محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۵۲ ص.جدول+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

دندانپزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۹

‏چکيده

:

بیان مسئله:دیابت یک بیماری مزمن می باشد که به دلیل عدم تولید کافی انسولین یا کاهش اثر انسولین در بدن ایجاد می شود. ویژگی این اختلال پزشکی، هایپرگلایسمی، اختلال در متابولیسم کربوهیدرات ها، چربی ها و پروتئین ها به همراه نقص کامل و یا نسبی ترشح انسولین در بدن می باشد. خشکی دهان علامتی عبارت است از خشکی دهان طبق اظهار خود بیمار بدون سنجش مقدار بزاق با ابزار هایخاص، سندرم سوزش دهان به صورت احساس درد یا سوزش در زبان یا سایر نقاط دهان در غیاب یافته های بالینی و آزمایشگاهی تعریف می شود .هدف:در این مطالعه HbA1C بیماران را به منظور بررسی کنترل دیابت اندازه گیری شد. این پارامتر یک معیار قابل اعتماد می باشد که کنترل قند خون طی سه ماه اخیر را توصیف میکند. با توجه به اهمیت حفظ سلامت بهداشت دهان و همچنین افزایش روز افزون اهمیت و شیوع دیابت در جامعه برآن شدیم تا مطالعه ای را با هدف تعیین رابطه خشکی دهان، اهمیت کنترل قند خون در کاهش آن در بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان شهید محمدی درسال ۹۶-۹۷انجام دهیم.روش بررسی:یک مطالعه به صورت توصیفی مقطعی بر روی افراد مبتلا به دیابت که از دی ماه ۱۳۹۷تااخرداد ۹۷ به کلینیک دیابت بیمارستان شهید محمدی مراجعه خواهند کرد انجام خواهد شد.حجم نمونه با در نظر گرفتن شیوع ۱۵/۶% و اطمینان ۹۵%با ضریب خطای۵% تعداد۲۰۴فرد این گروه ، grade2 02 %انان نیز خشکی دهان / و 8grade 3 داشتند . در گروه بیمارن با Hba1c 02 %بیماران خشکی / بین 7 تا 02 از 002 بیمار مورد مطالعه 6دهان grade 0 25/5 %بیماران ، grade 1 02/9 %بیماران ، grade 2 و 02 % این بیماران نیز grade3 داشتند. در گروه بیماران با Hba1c 06 % این بیماران خشکی دهان /0 ، 02 تا 01 / بین 0 grade 0 9/7 % بیماران ،grade1 20/2 % بیماران ، grade2 10 %بیماران خشکی دهان / و 9 grade3 داشتند. در گرمحاسبه شد.تعداد۲۲۰ بیمار که دارای تشخیص قطعی دیابت می باشند وارد مطالعه میشوند.یافته ها:تعداد ۲۲۰ بیمار که دارای تشخیص قطعی دیابت می باشند وارد مطالعه میشوند . در گروه بیماران Hba1c زیر ۷،۵۰ دردصد آن ها خشکی دهان ۱۶/۷grade ۰درصد این گروه ، grade 1 وه بیماران باHbA1c 022 % بیماران خشکی دهان بالاتر از 01 grade3 داشتند که بین سطح Hba1c و درجه خشکی دهانرابطه معنادار وجود داشت ) p-value<0/001 ( اما باجنس ونوع دیابت رابطه معناداری وجود نداشت.نتیجه گیری:در انتها براساس نتایج حاصل از این مطالعه ومقایسه آنها با سایر مطالعات مشابه صورت گرفته چنین استنباط میشود که بین خشکی دهان با مدت زمان بیماری و سن رابطه معناداری وجوددارد همچنین بین HbA1c و خشکی دهان رابطه معناداری وجود دارد به طوری که هر چه میزان HbA1c بالاتر رود گرید خشکی دهان بیشتر خواهد شد.و نیز بین تعداد پاسخ به پرسشنامه fox وپاسخ مثبت به آن با HbA1c و خشکی دهان ارتباط معناداری وجوددارد.

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

زین الدینی، اکرم

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

خیراندیش، معصومه

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


33

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79625

‏شماره مدرک

:

۱۶۸۵پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۸۵پ

‏سرشناسه

:

حسن زاده شقویی، یونس

‏عنوان اصلي

:

بررسی ارتباط سندرم متابولیک و ویتیلیگو در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان پیامبر اعظم (ص) بندرعباس در سال 96

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/یونس حسن زاده شقویی

‏استاد راهنما

:

صدیقه توکلی

‏استاد مشاور

:

مریم منتصری

‏صفحه شمار

:

۳۲ ص.جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۶/۳۴

‏چکيده

:

ویتیلیگو با بسیاری از بیماری های اتوایمیون و بیماری هایی که با آسیب اکسیداتیو همراه می باشند همراهی دارد. استرس اکسیداتیو در سندرم متابولیک نیز یک نقش اساسی را ایفا می کند. با توجه به اینکه استرس اکسیداتیو هم در پاتوژنز سندرم متابولیک و هم در ویتیلیگو موثر است می تواند به عنوان عاملی در نظر گرفته شود که همراهی ویتیلیگو را با سندرم متابولیک مطرح نماید. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین ویتیلیگو با سندرم متابولیک در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان پیامبر اعظم (ص) بندرعباس در سال 96 می باشد. روش کار: در این مطالعه تعداد 50 بیمار مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان پیامبراعظم (ص) بندرعباس با تشخیص ویتیلیگو و 50 نفر نیز به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. برای تمامی بیماران ویتیلیگو شدت بیماری بر اساس مقیاس VIDA سنجیده شد و تمامی افراد مورد مطالعه تحت بررسی از نظر معیارهای سندرم متابولیک شامل قد و وزن و فشارخون و دور کمر و مقدار قند خون ناشتا و پروفایل لیپید قرار گرفتند. علاوه بر آن متغیرهای دموگرافیک شامل سن و جنسیت نیز جمع آوری و در نرم افزار SPSS وارد گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: از بین افراد مورد بررسی 50 نفر (50 %) در گروه مورد و 50 نفر (50 %) در گروه شاهد قرار داشتند. همچنین از بین افراد مورد بررسی 46 نفر (46 %) مرد و 54 نفر (54 %) زن بودند. شیوع سندرم متابولیک در گروه مورد (42 %) به طور معناداری بیش از گروه شاهد (22%) می باشد (0/032 = p). ارتباط معنادار آماری بین سندرم متابولیک و امتیاز VIDA وجود نداشت (0/817 = P). بحث: نتایج این مطالعه حاکی از وجود ارتباط بین سندرم متابولیک و بیماری ویتیلیگو می باشد. با این وجود بر اساس نتایج مطالعه حاضر ارتباطی بین شدت ویتیلیگو و سندرم متابولیک وجود نداشت.

‏توصیفگر

:

سندرم متابولیک 
ویتیلیگو 
آسیب اکسیداتیو 
بندرعباس

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

صدیقه توکلی

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

منتصری، مریم


34

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79543

‏شماره مدرک

:

۱۶۸۶پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۸۶پ

‏سرشناسه

:

رشیدی، الهام

‏عنوان اصلي

:

مقایسه تست های مالامپاتی و نسبت های دور گردن به فاصله تیرومنتال، استرنومنتال و نمایه توده بدنی، در پیش بینی لوله گذاری تراشه مشکل در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی جهت انجام عمل جراحی تحت بیهوشی عمومی در سال 96-1395

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/الهام رشیدی

‏استاد راهنما

:

فریدون فکرت، هاشم جری نشین

‏استاد مشاور

:

سعید کاشانی، محس آزاد

‏صفحه شمار

:

۶۴ ص.جدول، نمودار+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷/۶۵

‏چکيده

:

راه هوایی مشکل یکی از چالش های مهم در بین متخصصین بیهوشی است. این مشکل میتواند شرایط بحرانی و حتی کشنده ای را برای بیمارانی که تحت بیهوشی عمومی قرار میگیرند ایجاد کند، از این رو بسیاری از محققین سعی کرده اند معیارهایی را جهت پیش بینی لوله گذاری سخت پیش از انجام بیهوشی معرفی نمایند. برخی از این معیارها مانند فاصله تیرومنتال (TMD)، فاصله استرنومنتال (SMD)، اندازه دور گردن (NC)، نمایه توده بدنی (BMI)، تست مالامپاتی (MMT) و یا ترکیبات آنها مورد بحث بوده اند. ما تلاش کرده ایم تا این معیارها را به منظور پیدا کردن بهترین آنها با یکدیگر مقایسه کنیم. مواد و روشها: در این مطالعه مشاهده ای آینده نگر، 406 بیمار بالغ، 18 تا 60 ساله، مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس که جهت عمل جراحی نیاز به بیهوشی عمومی با لوله گذاری داشتند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک و آناتومیکی مانند سن، جنس، قد، وزن، BMI، NC، TMD، SMD و تست هایی مانند MMT، NC/BMI، NC/TMD و NC/SMD ثبت شد. درجه سختی لوله گذاری (IDS) بزرگتر از 5 به عنوان لوله گذاری سخت تلقی شد. آنالیز منحنی ROC برای تست ها در نرم افزار SPSS انجام شد و حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی (به ترتیب PPV و NPV) انداره گیری شد. سطح معناداری 05/0> در نظر گرفته شد (p<0.05). نتایج: در بین 406 بیمار بررسی شده 4/56% مرد و 6/43% زن بودند. میزان بروز لوله گذاری سخت 8/13% بود. معیارهای BMI (p<0.001)، NC (p=0.006)، (p=0.003) TMD، SMD (p=0.003)، NC/TMD (p<0.001)، NC/SMD (p<0.001) و MMT (p<0.001) با لوله گذاری سخت ارتباط معنی داری داشتند. NC/BMI در نقطه برش 39/1< بالاترین حساسیت را در این مطالعه داشت (sensitivity 81.7% and PPV 88.7%). در بین معیارهایی که با لوله گذاری سخت ارتباط داشتند SMD در نقطه برش 75/12> بالاترین حساسیت را داشت (sensitivity=75.1% and PPV=89.5%). همچنین TMD در نقطه برش 75/7< بزرگترین ویژگی را نشان داد (specificity=82.1% and NPV 18.4%) ولی MMT در گرید های کمتر از III و IV تست بهتری (specificity=78.2% and NPV=91.6%) برای تفکیک لوله گذاری آسان از سخت بود.بحث و نتیجه گیری: تست NC/BMI بالاترین حساسیت را دارد ولی در بررسی سطح زیر نمودار ROC ارتباط معنی داری با سختی لوله گذاری ندارد و به همین دلیل این نسبت به به تنهایی نمیتواند معیاری برای پیش بینی لوله گذاری سخت باشد. با این حال NC، TMD، SMD، NC/TMD و NC/SMD توانایی محدودی برای پیش بینی لوله گذاری سخت دارند.

‏توصیفگر

:

لوله گذاری سخت 
حساسیت 
تست مالامپاتی

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

فکرت، فریدون

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

جری نشین، هاشم

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

کاشانی، سعید

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


35

‏نام مرکز

:

کتابخانه دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79606

‏شماره مدرک

:

۱۶۸۷پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۸۷پ

‏سرشناسه

:

آسوده، مختار

‏عنوان اصلي

:

بررسی تاثیر سبک زندگی بر پوسیدگی دندانی کودکان 8 تا 12 سال شهر بندرعباس در سال 1397

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

مختار آسوده

‏استاد راهنما

:

سارا اسماعیلی

‏استاد مشاور

:

محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۵۸ ص.جدول+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

دندانپزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۹

‏چکيده

:

داشتن سلامت دندانی نه تنها به سلامت دهانی بلکه در ارتباط با سلامت عمومی و کیفیت زندگی است. پوسیدگی دندان یک مشکل بزرگ برای سلامت دهان در بسیاری از کشورها، مخصوصاً در میان گروه های فقیر در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به حساب می آیند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر سبک زندگی بر پوسیدگی دندانی کودکان 8 تا 12 سال شهر بندرعباس در سال 1397 بود.روش ها: این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی با استفاده از پرسشنامه، معاینه و ثبت در فرمهای اطلاعاتی انجام شد. جامعه مورد بررسی شامل 514 (257 پسر و 257 دختر) دانش آموزان 8 تا 12 ساله شهر بندرعباس بود که به صورت تصادفی-خوشه ای انتخاب شدند و تأثیر سبک زندگی بر پوسیدگی دندانی و همچنین تأثیر عوامل مختلق بر سبک زندگی نظیر سن، جنس، تحصیلات مادرو شغل مادر مورد بررسی قرار گرفت. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS 19 شده و توسط آمار توصیفی و توسط آزمون های t مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه و یا آزمون من ویتنی و کروسکال والیس و کای دو و ضریب همبستگی و رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: میانگین DMFT در این دانش آموزان 28/2±31/3 بود. که دانش آموزان با میانگین سنی 37/1±99/9 در مطالعه حاضر بودند. همچنین میانگین سبک زندگی در این دانش آموزان 25/11±82/43 بود. آزمون های آماری نشان داد که بین سبک زندگی، DMFT و سن رابطه آماری معناداری وجود دارد.نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که بالا بودن سطح تحصیلات مادر باعث بهتر شدن سبک زندگی کودک می شود، که با بهتر شدن سبک زندگی کودک میزان تجربه پوسیدگی در کودکان کمتر می شود. توصیه می شود برای کاهش میزان پوسیدگی و بهبود سلامت دهان، سطح تحصیلات مادران ارتقا داده شود.

‏توصیفگر

:

DMFT 
سبک زندگی 
پوسیدگی

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

اسماعیلی، سارا

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


36

‏نام مرکز

:

کتابخانه دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79607

‏شماره مدرک

:

۱۶۸۸پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۸۸پ

‏سرشناسه

:

انصاری فرد، سجاد

‏عنوان اصلي

:

بررسی درد پس از درمان اندودونتیکس مولار های ماگزیلا به وسیله دستگاه روتاری Race و Reciprocal - در بیماران شهر بندرعباس در سال 39 6931 یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده دو سو کور

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

سجاد انصاری فرد

‏استاد راهنما

:

عبدالمهدی عراقی زاده

‏استاد مشاور

:

محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۴۴ ص.جدول+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

دندانپزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۹/۸۵

‏چکيده

:

درمان کانال ریشه یک روش درمان محافظه کارانه است که باعث حفظ طولانی مدتدندان ها با بیماری پالپ یا پری رادیکولار می شود. رضایت بیمار یک معیار مهم در ارائهدرمان است که از عوامل مهم اثر گذار بر رضایت بیماران از درمان انجام گرفته میتوان بهدرد پس از درمان دندان اشاره کرد، هدف از انجام این مطالعه تعیین درد پس از درمان درمولر های ماگزیلای درمان ریشه شده به وسیله دستگاه روتاری Race و Reciprocal دربیماران شهر بندرعباس در سال 39 6931 و به دور از مخدوش کننده های تکنیکی جهت -مقایسه کلینیکی هرچه بهتر این دو روش می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده دوسویه کور ثبت شدهدر مرکز ثبت پروتکل و نتایج مطالعات کارازمایی بالینی با کد NCT69844491 و همچنینمورد تایید کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، تعداد 19 بیمار به روش Block Balanced Randomization به دو گروه تقسیم شده که یک گروه به وسیله سیستمReciprocating و گروه دیگر به وسیله سیستم Rotary مورد درمان توسط درمانگر متخصص قرار گرفتند، و سپس در زمان های ۷۲-۴۸-۲۴-۶ ساعت توسط محقق و با استفاده از تماس تلفنی میزان درد مطابق معیار VAS و همچنین میزان مصرف ایبوپروفن مورد ارزیابی قرار گرفت.لازم به ذکر است که بیمار و جمع آوری کننده اطلاعات از نحوه تکنیک درمان اطلاعی نداشتند و نتایج به وسیله نرم افزار SPSS ورژن ۲۱ و ازمون های اماری توصیفی )میانگین انحراف معیار درصد و ...( و آزمون کای اسکوئر و t مستقل و من ویتنی و t زوجی یا ویلکاکسون مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج ویافته ها: از میان ۶۷ شرکت کننده در مطالعه در نهایت اطلاعات ۶۰ بیمار مورد انالیزقرار گرفت، که میزان درد در ۲۴و۴۸ ساعت پس از درمان به طورمعنی داری از لحاظ آماریدر گروه درمان شده با سیستم روتاری کمتر بوده است (P<۰,۰۵) ، و میزان مصرف داروهایضد درد از نظر اماری تفاوت معنی داری به دست نیامد (P>۰,۰۵) .نتیجه گیری: بالاترین شدت درد در 1 ساعت پس از درمان مشاهده گردید و پس از آن شدت درد در ۶ساعت پس از درمان مشاهده گردید و پس از آن شدت درد در هر گروه تا جایی کاهش یافت که در ۷۲ ساعت پیگیری به کمترین حد خود رسید

‏توصیفگر

:

اندودنتیکس 
درمان ریشه 
سیستم روتاری 
درد پس از درمان

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

عراقی زاده، عبدالمهدی

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


37

‏نام مرکز

:

کتابخانه دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79608

‏شماره مدرک

:

۱۶۸۹پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۸۹پ

‏سرشناسه

:

هاشمی، نسیم

‏عنوان اصلي

:

بررسی درد پس از درمان اندودونتیکس مولار های مندیبل به وسیله دستگاه روتاری Race و Reciprocal - در بیماران شهر بندرعباس در سال 39 6931 یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده دو سو کور

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

نسیم هاشمی

‏استاد راهنما

:

عبدالمهدی عراقی زاده

‏استاد مشاور

:

محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۴۳ ص.جدول، نمودار+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

دندانپزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۹/۸۵

‏چکيده

:

رضایت بیمار یک معیار مهم در درمان کانال ریشه دندان است. درد پس از درمان برکیفیت زندگی بیمار ورضایت او از درمان تاثیر می گذارد. آماده سازی کانال ریشه ممکناست موجب خروج ناخواسته ی دبری و متعاقبا درد پس از درمان شود. میزان دبری ها درتکنیک های اماده سازی مختلف متفاوت است. سیستم های rotary و reciprocal از رایج ترین سیستم های استفاده شده در اندودنتیک هستند. هدف از انجام این مطالعه تعیین درد پس از درمان در مولر های مندیبل درمان ریشه شده به وسیله دستگاه روتاری Race و Reciprocal در بیماران شهر بندرعباس در سال 39 6931 و به دور از مخدوش -کننده های تکنیکی جهت مقایسه کلینیکی هرچه بهتر این دو روش می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده دوسویه کور ثبت شدهدر مرکز ثبت پروتکل و نتایج مطالعات کارازمایی بالینی با کد NCT69844491 و همچنینمورد تایید کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، تعداد 19 بیمار به روش Block Balanced Randomization به دو گروه تقسیم شده که یک گروه به وسیله سیستمReciprocating و گروه دیگر به وسیله سیستم Rotary مورد درمان توسط درمانگرمتخصص قرار گرفتند، و سپس در زمان های ۷۲-۴۸-۲۴-۶ ساعت توسط محقق و با استفاده از تماس تلفنی میزان درد مطابق معیار VAS و همچنین میزان مصرف ایبوپروفن مورد ارزیابی قرار گرفت.لازم به ذکر است که بیمار و جمع آوری کننده اطلاعات از نحوهتکنیک درمان اطلاعی نداشتند و نتایج به وسیله نرم افزار SPSS ورژن ۲۱ و ازمون های اماری توصیفی (میانگین انحراف معیار درصد و ..) و آزمون کای اسکوئر و t مستقل و من ویتنی و t زوجی یا ویلکاکسون مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج ویافته ها: از میان شرکت کنندگان در مطالعه در نهایت اطلاعات۶۵ بیمار مورد انالیزقرار گرفت، که میزان درد در ۲۴و۴۸ ساعت پس از درمان به طورمعنی داری از لحاظ آماریدر گروه درمان شده با سیستم روتاری کمتر بوده استP<۰,۰۵) ، و میزان مصرف داروهایضد درد از نظر اماری تفاوت معنی داری به دست نیامد P>۰,۰۵) .نتیجه گیری: بالاترین شدت درد در ۶ ساعت پس از درمان مشاهده گردید و پس از آنشدت درد در هر گروه تا جایی کاهش یافت که در ۷۲ساعت پیگیری به کمترین حد خودرسید.

‏توصیفگر

:

اندودنتیکس 
درمان ریشه 
سیستم روتاری 
درد پس از درمان

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

عراقی زاده، عبدالمهدی

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


38

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79542

‏شماره مدرک

:

۱۶۹۰پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۹۰پ

‏سرشناسه

:

شیبانی، رویا

‏عنوان اصلي

:

بررسی تاثیر مداخله آموزشی از طریق همسانان بر فاکتورهای شناختی مرتبط با مصرف میوه و سبزی در زنان خانه دار و الگوی مصرف میوه و سبزی در اعضای خانواده آنها در شهر بندرعباس

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/رویا شیبانی

‏استاد راهنما

:

تیمور آقاملایی

‏استاد مشاور

:

زهراحسینی، حسین داودی، امین قنبرنژاد

‏صفحه شمار

:

۱۱۴ ص.:جدول

‏مقطع تحصیلی

:

کارشناسی ارشد

‏رشته تحصیلی

:

آموزش بهداشت

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۹/۱

‏چکيده

:

مقدمه و هدف: یکی از راه های دست یابی به جامعه سالم، آموزش زنان خانه دار در زمینه رفتارهای سالم می باشد. علی رغم اهمیت مصرف میوه و سبزیجات در ارتقاء سطح سلامتی، مصرف این گروه از مواد غذایی در زنان خانه دار در سطح مطلوبی نمی باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی از طریق همسانان بر فاکتورهای شناختی مرتبط با مصرف میوه و سبزی در زنان خانه دار و الگوی مصرف میوه و سبزی در اعضای خانواده آنها در ساکنین شهرک مروارید بندرعباس در سال 1396 انجام شده است. روش کار: در این مطالعه تجربی تعداد 130 نمونه از زنان خانه دارشهرک مروارید وشهرک گاز بندرعباس (65نفر مداخله و65 نفر کنترل ) و همچمین 65 نفر بالای 6 سال از اعضای خانواده انها که در هر خانواده یک نفر بصورت تصادفی انتخاب شدند ودر دو مرحله قبل از مداخله (پیش ازمون) و بعد از مداخله (پس ازمون ) مورد ارزیابی قرار گرفتند و طرح نمونه گیری در هر گروه به روش نمونه گیری سیستماتیک بر اساس شماره پرونده خانوار در هر مرکز بهداشتی درمانی انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه دموگرافیک زنان خانه دار و پرسشنامه الگوی مصرف میوه و سبزی در اعضای خانواده بود . روایی پرسشنامه ها از طریق روایی محتوا و پایایی آنها توسط آلفای کرونباخ ۰/۹۲ اندازه گیری شد. مداخله اموزشی از طریق برنامه اموزشی همسانان طی 7 جلسه اموزشی 60 دقیقه ای بصورت سخنرانی، بحث گروهی ،پرسش و پاسخ و همچمین از طریق شبکه اجتماعی تلگرام ودر اختیار قرار دادن پمفلت اموزشی هم به گروه اموزش دهنده همسان و هم زنان جمعیت هدف انجام شد . تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون تی مستقل، آزمون تی زوجی، آنالیز واریانس یک طرفه یا معادل ناپارامتریک آنها وهمچنین آزمون تعقیبی LSD، کای اسکوئر، مک نمار و رگرسیون چندگانه وبا استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام گردید. یافته ها: میانگین سن زنان خانه دار در گروه مداخله۶/۲±۳۵/۳ و در گروه کنترل ۶/۹±۳۸/۹ بود..همچنین میانگین سن افراد خانواده در گروه مداخله ۱۲۱±۳۷/۱ و در گروه کنترل ۱۴/۸±۳۴/۱ بود که اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. میانگین و انحراف معیار موانع،منافع و خودکارآمدی نسبت به مصرف میوه قبل از مداخله (۴/۲۶)۲۶/۵۳ بود و بعد از مداخله (۴/۴۶)۲۷/۰۶ بود. که از لحاظ آماری معنی دار نبود.(p>0/05). همچنین میانگین و انحراف معیار موانع،منافع و خودکارآمدی نسبت به مصرف سبزی قبل از مداخله(۳/۶)۲۷/۷۶ و بعد از مداخله (۴/۷۶)۲۸/۰۱ بود. آزمون تی زوجی نشان می دهد اختلاف آماری معنی داری در نمره منافع مصرف سبزی و موانع مصرف سبزی مشاهده نشد (۰/۰۵<p) که نمره موانع و منافع مصرف سبزی از لحاظ آماری معنی دار نبودند. اما از نظر خودکارآمدی نسبت به مصرف سبزی اختلاف آماری معنی داری مشاهده شد(۰/۰۵>p). میانگین مصرف میوه و سبزی در افراد خانواده در قبل از آموزش در گروه مداخله 66/0±52/1 و در گروه کنترل۰/۷۶±۱/۶۰ بود که اختلاف معنی دار بین دو گروه مشاهده نشد. اما میانگین مصرف میوه و سبزی در افراد خانواده بعد از مداخله آموزشی در گروه مداخله ۰/۹۱±۴/۶۰ و در گروه کنترل ۰/۹۷±۲/۱۲ بود اختلاف بین دو گروه از لحاظ آماری معنی داری بودند(۰/۰۰۱>p). نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان می دهد که مداخله آموزشی از طریق همسانان، بر افزایش مصرف میوه و سبزی موثر بوده است . از آن جا که سلامت زنان خانه دار و اعضای خانواده از اولویت های بهداشتی جامعه است، با توجه به اهميت نقش مصرف كافي ميوه و سبزيجات در سلامت زنان خانه دار و اعضای خانواده آنها برنامه ريزي آموزشي از طریق همسانان براي اين گروه ضروری به نظر می رسد.

‏توصیفگر

:

میوه 
سبزی 
آموزش همسانان 
زنان خانه دار 
فاکتورهای شناختی 
بندرعباس

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

آقاملایی، تیمور

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

حسینی، زهرا

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

داودی، حسین

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

قنبرنژاد، امین


39

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79611

‏شماره مدرک

:

۱۶۹۱پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۹۱پ

‏سرشناسه

:

سیف، رویا

‏عنوان اصلي

:

مقایسه اثر دوز پایین کتامین و مورفین در کنترل درد بیماران رنال کولیک، سیکل سل و شکستگی های بزرگ اندام مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید محمدی در سال 1396

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

رویا سیف

‏استاد راهنما

:

حمیدرضا محمودی، اشکان طبیب زاده

‏استاد مشاور

:

شهرام زارع

‏صفحه شمار

:

۴۹ ص.جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای تخصصی

‏رشته تحصیلی

:

طب اورژانس

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۸/۳

‏چکيده

:

زمینه و هدف: درد حاد یکی از دلایل شایع مراجعه به اورژانس ها می باشد. لذا هدف مطالعه حاضر مقایسه اثر دوز پایین کتامین و مورفین در کنترل درد بیماران رنال کولیک، سیکل سل و شکستگی های بزرگ اندام در بیماران مراجعه کننده به اورژانس است.مواد و روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور است که بر روی 150 بیمار که با شکایت از درد ناشی از رنال کولیک، سیکل سل و شکستگی های بزرگ اندام به اورژانس بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس در سال 1396 مراجعه کردند، انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه A و B تقسیم شدند، یک گروه از بیماران مورفین با دوز پایین (1/0 میلی گرم / کیلوگرم )و گروه دیگر کتامین با دوز پایین (۰/۳ میلی گرم / کیلوگرم ) دریافت کردند. شدت درد با استفاده از مقیاس VAS با نمره گذاری 0 تا 10 و نیز به صورت کیفی (کم – متوسط – شدید) قبل و در بازه های زمانی ۳۰ – ۶۰ – ۹۰ دقیقه پس از تزریق داروها ثبت شد.نتایج: در گروه مورفین ۷۳/۳ % مذکر و ۲۶/۷ % مونث و در گروه کتامین ۷۷/۳ % مذکر و ۲۲/۷ % مونث بودند(۰/۵۷۰=P)، علت زمینه ای در گروه مورفین در ۳۶ % کریز سیکل سل، در ۳۲ % رنال کولیک و در ۳۲ % تروما بود، در گروه کتامین در ۲۹/۳ % کریز سیکل سل، ۲/۷۹ ± ۵/۵۴ و در گروه کتامین۱/۳۸1 ± ۲/۵۸ بود(۰/۰۰۰۱=P 60 دقیقه بعد در گروه مورفین ۲/۷۹ ± ۴/۶۰ و در گروه کتامین۱/۳۸ ± ۲/۵۳ بود(۰/۰۰۱=P) و 90 دقیقه بعد در گروه مورفین ۲/۸۷ ± ۴/۵۸ و در گروه کتامین۱/۴۳ ± ۲/۴۴ بود(۰/۰۰۱=P ۱۳/۳ % در گروه مورفین دچار سرگیجه، در گروه کتامین تنها ۵/۳ % دچار سرگیجه شدند. میزان پاسخ به درمان در گروه مورفین 68 % و در گروه کتامین۹۷/۳ % بود(۰/۰۰۰۱=P). میانگین مدت زمان اثرگذاری برحسب دقیقه در گروه مورفین ۳/۲۷/± ۱۵/۸۸ و در گروه کتامین ۳/۲۹± ۱۵/۹۵ بود(۰/۸۹۰=P).نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر می توان گفت استفاده از کتامین با دوز پایین در کنترل درد حاد در بیماران دچار کریز سیکل سل، رنال کولیک و ترومایی مراجعه کننده به اورژانس بسیار موثر عمل می کند و جایگزین بسیار مناسبی برای مورفین تزریقی است. واژگان کلیدی: کتامین، مورفین، درد، رنال کولیک، سیکل سل، تروما، شکستگی

‏توصیفگر

:

کتامین 
مورفین 
درد 
رنال کولیک 
سیکل سل 
تروما 
شکستگی

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

محمودی، حمیدرضا

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

طبیب زاده، اشکان

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

زارع، شهرام


40

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79613

‏شماره مدرک

:

۱۶۹۲پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۹۲پ

‏سرشناسه

:

کریمی، فرشته

‏عنوان اصلي

:

بررسی تاثیر برنامه آموزش بهداشت براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده از طریق تلفن همراه بر الگوی مصرف روغن در زنان خانه دار تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهر بندرعباس

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

فرشته کریمی

‏استاد راهنما

:

تیمور آقاملایی

‏استاد مشاور

:

زهرا حسینی، امین قنبرنژاد

‏صفحه شمار

:

۱۴۸ص.مصور، جدول

‏مقطع تحصیلی

:

کارشناسی ارشد

‏رشته تحصیلی

:

آموزش بهداشت

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۸/۳۶

‏چکيده

:

مقدمه و هدف: تغذیه سالم یکی از پایه های کلیدی برای توسعه جمعیت سالم و مولد است. چربی رژیم غذایی و روغن ها منابع مهمی برای بدن و بخشی از رژیم غذایی سالم هستند و به جذب برخی از ویتامین ها کمک کرده و برای رشد و نمو بافتی ضروری هستند. نوع و مقدار چربی دریافتی اثرات مهمی بر سلامت افراد جامعه دارد. این مطالعه با هدف تأثیر برنامه آموزش بهداشت براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده از طریق تلفن همراه بر الگوی مصرف روغن در زنان خانه دار تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهر بندرعباس انجام شد.مواد و روش: مطالعه حاضر، مطالعه مداخله ای (Interventional) از نوع نیمه تجربی بود. نمونه های پژوهش 160 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر بندرعباس بودند که در دو گروه مداخله (80) و کنترل (80) قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه مشتمل بر سه بخش شامل سؤالات دموگرافیک، الگوی مصرف روغن و سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده، بود. این پرسشنامه ها قبل و دو ماه بعد از مداخله آموزشی توسط هر دو گروه مداخله و کنترل تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS نسخه 19 و EQS نسخه 1/6 و آزمون های آماری تحلیل مسیر، تی تست، تی زوجی، من ویتنی و ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد بعد از مداخله آموزشی از طریق تلفن همراه نگرش، کنترل رفتاری درک شده، قصد و رفتارهای سالم مرتبط با مصرف روغن در گروه مداخله در مقایسه با قبل از آموزش افزایش معنی داری یافته بود (۰/۰۵>p)، اما در هنجارهای انتزاعی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. در حالی که درگروه کنترل در هیچ کدام از این متغیر ها اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد (۰/۰۵<P).نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که می توان از تئوری رفتار برنامه ریزی شده به عنوان چارچوبی در طراحی برنامه های آموزشی استفاده کرد و با توجه به موثر بودن آموزش از طریق تلفن همراه پیشنهاد می شود از این روش به عنوان یک کانال ارتباطی که می تواند جمعیت زیادی را در محدوده جغرافیایی گسترده پوشش دهد استفاده کرد و از اثربخشی مداخله براساس این تئوری از طریق تلفن همراه در اصلاح الگوی مصرف روغن حمایت کرد.

‏توصیفگر

:

تئوری رفتار برنامه ریزی شده 
مصرف روغن 
تلفن همراه 
زنان خانه دار 
بندرعباس

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

آقاملایی، تیمور


41

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79614

‏شماره مدرک

:

۱۶۹۳پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۹۳پ

‏سرشناسه

:

ناطقی، بهرام

‏عنوان اصلي

:

بررسی تاثیر داروی اورسودزوکسی کولیک اسید بر درد های شکمی بعد از جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/بهرام ناطقی

‏استاد راهنما

:

مجید صفرپناه، مهرداد صیادی نیا

‏استاد مشاور

:

محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۳۹ ص.جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای تخصصی

‏رشته تحصیلی

:

جراحی عمومی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۸/۴

‏چکيده

:

زمینه و هدف: اسیدهای صفراوی ترشح کلسترول صفراوی و اشباع کلسترول صفراوی را کاهش می دهد و سنگ های صفراوی کلسترولی را حل می کند. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر درمانی اورسودزوکسی کولیک اسید بر روی دردهای گوارشی و دیسپپسی بعد از عمل جراحی کله سیستکتومی انجام شد. مواد و روش کار: مطالعه حاضر پژوهشی کارآزمایی بالینی تصادفی شده ی دو سوکور می باشد. نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد. حجم نمونه مورد مطالعه 80 نفر براورد شد. در طی ترخیص بیماران از بیمارستان گروه A به مدت دو ماه تحت درمان با 300 میلی گرم دارو اورسودزوکسی کولیک اسید سه بار در روز ساخت شرکت داروسازی امین ایران قرار گرفتند. بیماران گروه B تحت درمان با دارو نما قرار گرفتند، هر دو گروه طی هفته اول و دوم بعد از پایان درمان ویزیت و بررسی شدند. نتایج: تعداد 11 بیمار (27/5 %) مذکر و 29 بیمار (72/5 %) مونث در گروه اورسودزوکسی کولیک اسید و تعداد 13 بیمار (32/5 %) مذکر و 27 بیمار (67/5 %) مونث در گروه دارونما وارد مطالعه شده بودند (/6260=P). میانگین سنی در دو گروه مورد مطالعه با یک دیگر مقایسه شد، این میانگین در گروه اورسودزوکسی کولیک اسید 6/75 ± 25/22 سال و در گروه دارونما 5/34 ± 53/05 سال بود (/5460=P)، میانگین BMI در گروه اورسودزوکسی کولیک اسید 2/93 ± 27/31 کیلوگرم بر مترمربع و در گروه دارونما 3/19 ± 28/22 کیلوگرم بر مترمربع بود. (p=0/188). یک هفته بعد از پایان درمان در گروه مداخله 14 بیمار و در گروه دارونما 12 بیمار وجود درد را گزارش کردند. (P=0/33) دو هفته بعد از پایان درمان در گروه مداخله 10 بیمار و در گروه دارونما 9 بیمار (22/5 %) وجود درد را گزارش کردند (P=0/793) یک هفته بعد از پایان درمان در گروه مداخله 8 بیمار و در گروه دارونما 7 بیمار وجود دیسپپسی را گزارش کردند P= هفته بعد از پایان درمان در گروه اورسودزوکسی کولیک اسید 6 بیمار و در گروه دارونما 7 بیمار وجود درد را گزارش کردند (0/762=P). میزان افت میانگین نمره شدت درد طی هفته اول تا دوم در گروه اورسودزوکسی کولیک اسید 1/10± 0/9 و در گروه دارونما 0/86 ± 0/66 بود، اختلاف آماری معنی دار نبود(0/720=P). نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر نمی توان اثر اورسودزوکسی کولیک اسید بر درد های شکمی بعد از جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک را مثبت تلقی کرد و نیازمند بررسی های بیشتری در این زمینه هست.

‏توصیفگر

:

اورسودزوکسی کولیک اسید 
کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک 
درد شکمی

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

صفرپناه، مجید

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

صیادی‌نیا، مهرداد

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


42

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79617

‏شماره مدرک

:

۱۶۹۵پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۹۵پ

‏سرشناسه

:

‏‏‏‏ برفی، غلامرضا

‏عنوان اصلي

:

بررسی آگاهی از بیماری زگیل تناسلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال1397-1396

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/غلامرضا برفی

‏استاد راهنما

:

صدیقه توکلی، رضا آزادی

‏استاد مشاور

:

معصومه محمودی

‏صفحه شمار

:

۴۵ ص.جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷/۳۳

‏چکيده

:

مقدمه و هدف: زگیل ها یا وارت ها ضایعات ایجاد شده ناشی از عفونت های ویروسی پوست یا مخاط هستند که توسط ویروس های پاپیلومای انسانی ایجاد می شوند و بیش از 150 نوع وارت وجود دارد. بیماری های مربوط به ویروس پاپیلوما را به دو دسته درمال (پوستی) و ژنیتال (اندام تناسلی) تقسیم بندی می کنند که برخی از انواع ژنیتال آن همراهی با کنسر های آنوژنیتال دارند. از آنجایی که درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد، اقدامات پیشگیرانه از طریق افزایش آگاهی و دانش اقشار پر خطر بخصوص جوانان الزامیست. لذا بر آن شدیم تا مطالعه حاضر را با هدف بررسی آگاهی و شناخت از بیماری زگیل تناسلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال 1397 انجام دهیم. روش کار: مطالعه حاضر به روش توصیفی مقطعی در سال 1396-1397 در سطح دانشجویان مقطع علوم پایه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی، دانشجویان پرستاری، مامایی و بهداشت انجام می گیرد. در این پژوهش 384 نفر وارد مطالعه شدند و معیار خروج از مطالعه، شامل دانشجویان مقاطع بالاتر از علوم پایه رشته پزشکی و عدم تکمیل کامل پرسشنامه ها بود. نتایج: تعداد 384 دانشجو مورد بررسی قرار گرفتند که از این بین 166 نفر مذکر (43/2%) و 218 نفر (56/8%) مونث بودند و مقطع تحصیلی 212 نفر (55/2%) کارشناسی و 172 نفر (44/8%) دکتری بود. میانگین نمره بدست آمده در مورد آگاهی کلی دانشجویان 3/81±10/5 بود. آنالیز های آماری نشان داد که بین سطح آگاهی دانشجویان با جنسیت (p = 0/344) و همچنین وضعیت تاهل آن ها ارتباط معناداری وجود ندارد (p = 0/259)، در حالی که بین رشته های مختلف تحصیلی اختلاف معنادار بود و دانشجویان رشته های داروسازی و پزشکی بطور محسوس و معناداری آگاهی بهتری نسبت به سایر رشته های تحصیلی داشتند (p<0/001). همچنین مشخص شد که میزان آگاهی و شناخت در دانشجویان مقطع دکتری به طور معناداری بیشتر مقطع کارشناسی است (p<0/001). نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان دهنده سطوح پایین آگاهی و شناخت دانشجویان رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پیراپزشکی، مامایی و بهداشت نسبت به عفونت با HPV، بیماری های مرتبط، واکسیناسیون و روش های انتقال آن بود.

‏توصیفگر

:

زگیل تناسلی 
HPV 
کانسر سرویکس 
بندرعباس

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

توکلی، صدیقه

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

آزادی، رضا

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

محمودی، معصومه


43

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79616

‏شماره مدرک

:

۱۶۹۶پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۹۶پ

‏سرشناسه

:

مصلی نژاد، علی

‏عنوان اصلي

:

مقایسه اثر preload و coload ولوون در پیشگیری از افت فشار خون حین عمل سزارین تحت بی حسی نخاعی در بیمارستان خلیج فارس در سال 95-96

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/علی مصلی نژاد

‏استاد راهنما

:

حسین اتحاد، هاشم جری نشین

‏استاد مشاور

:

فریدون فکرت، محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۱۰۶ ص.جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷/۳۵

‏چکيده

:

هایپوتنشن بعد از بی حسی نخاعی یکی از عوارض شایع می باشد.یکی از مهمترین اقدامات تجویز مایعات وریدی کریستالوئید یا کولوئید قبل یا حین انجام بلاک می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه ی اثر preload و coload ولوون در پیشگیری از افت فشار خون حین عمل سزارین تحت بی حسی نخاعی انجام شد. روش کار: در یک کارآزمایی بالینی اینده نگر دوسوکور 70 بیمار حامله 18-45 ساله با کلاس بی هوشی ASA 1 و 2 و حاملگی ترم یک قلو که کاندید عمل جراحی سزارین الکتیو تحت بی حسی نخاعی بودند، وارد مطالعه شدند. به صورت کاملا تصادفی به دو گروه تقسیم شدند (هر گروه 35 نفر). گروه اول محلول ولوون راطی 15 دقیقه قبل از انجام بلاک (پره لود) و بیماران گروه دوم محلول ولوون را پس از انجام بلاک (کولود) دریافت کردند. پارامترهای همودینامیک بیماران در زمان های قبل و بعد از پره لود و کولود، پس از بلاک ، حین عمل جراحی و هم چنین در ریکاوری اندازه گیری وثبت شد. موارد هایپوتنشن و برادی کاردی نیز بررسی و در صورت وقوع درمان با افدرین یا آتروپین انجام شد. سطح بلاک حسی و موارد نیاز به داروی کمکی بی هوشی، PH و آنالیز گازهای خون بند ناف و آپگار دقایق 1 و 5 در نوزادان، وجود تهوع و استفراغ و هم چنین میزان شیوع لرز در دو گروه ثبت گردید. داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون تی مستقل و کای دو و من ویتنی آنالیز شد و مقادیر کمتر از 0.05 معنادار تلقی گردید.نتایج: دو گروه از نظر متغیرهای جمعیت شناختی تقریبا یکسان بودند. پارامترهای همودینامیک، موارد افت فشار خون و برادی کاردی، مصرف افدرین و آتروپین، PH و آنالیزگاز خون و نمره Apgar 1 در دو گروه اختلاف معنی دارنداشت . سطح بلوك حسي و بروز تهوع و استفراغ نیز در دو گروه یکسان بود. Apgar 5 در گروه Coload به صورت قابل توجهی بیشتر بود و شیوع لرز نیز در گروه Coload به طور معنی داری کمتر بود. نتیجه گیری : با توجه به نتایج به دست آمده هر دو روش Preload و Coload ولوون در جلوگیری از افت فشارخون مؤثر هستند، هرچند با توجه بالاتر بودن نمره اپگار دقیقه 5 و همچنین کمتر بودن میزان لرز در گروه کولود استفاده از این روش جهت جلوگیری از افت فشار خون در بیماران کاندید عمل سزارین توصیه می شود.

‏توصیفگر

:

پره لود 
کولود 
محلول ولوون 
بی حسی نخاعی 
سزارین

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

اتحاد، حسین

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

جری نشین، هاشم

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

فکرت، فریدون

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


44

‏نام مرکز

:

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

80023

‏شماره مدرک

:

۱۶۹۸پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۹۸پ

‏سرشناسه

:

حقیقی، مهران

‏عنوان اصلي

:

بررسی نگرش دندانپزشکان عمومی شهر بندرعباس در رابطه با روش های کنترل رفتاری کودکان

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/مهران حقیقی

‏استاد راهنما

:

رویا برنا

‏صفحه شمار

:

۵۰ ص.جدول، نمودار+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

دندانپزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۸

‏چکيده

:

زمینه و هدف: انجام یک درمان دندانپزشکی موفق برای کودک علاوه بر مهارت های دندانپزشک نیازمند برقراری ارتباط خوب با او و جلب همکاری وی می باشد. بهبود مهارت های دندانپزشکان عمومی در رابطه با روش های کنترل رفتاری منجر به بهبود کیفیت خدمات دندانپزشکی می شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی نگرش دند انپزشکان عمومی شهر بندرعباس در رابطه با روش های کنترل رفتاری کودکان بود. روش بررسی: این پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع مقطعی است.برای انجام این پژوهش ۹۸نفر از دندانپزشکان عمومی شهر بندرعباس وارد مطالعه شده و به پرسشنامه ی حاوی سوالات ۵روش کنترل رفتاری پاسخ دادند.داده های حاصل با استفاده از آزمون های کای ۲ و ANOVA آنالیز شدند. یافته ها: میانگین نمره دندانپزشکان در رابطه با روش های کنترل رفتاری به ترتیب برای روش های تقویت مثبت (۵۶/۶۱%)، بگو-نشان بده-انجام بده (۵۶/۳۸%) بی هوشی عمومی (۴۹/۳۱)، آرام بخشی (۴۵/۳۶) و روشPPA(۳۵/۸۰) بدست آمد. نگرش دندانپزشکان با جنسیت آنها، سابقه کار و زمان شرکت آنها در دوره های بازآموزی دارای ارتباط معنا دار بود. نتیجه گیری: تمایل دندانپزشکان به روش های غیر تهاجمی مانند تقویت مثبت و بگو-نشان بده-انجام بده بیشتر بود. کلیدواژه ها: روش های کنترل رفتاری، دندانپزشکان عمومی و کودکان.

‏توصیفگر

:

روش های کنترل رفتاری 
دندانپزشکان عمومی 
روش های کنترل رفتاری کودکان

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

برنا، رویا


45

‏نام مرکز

:

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

80025

‏شماره مدرک

:

۱۶۹۹پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۶۹۹پ

‏سرشناسه

:

کاکوئی نژاد، ملیکا

‏عنوان اصلي

:

تعیین شیوع آنترولیت و کیست احتباسی مخاطی سینوس ماگزیلاری و ارتباط آن با سینوزیت و آلرژی در رادیوگرافی پانورامیک در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی کلینیک دانشکده دندانپزشکی بندرعباس در - سال 79 79

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ملیکا کاکوئی نژاد

‏استاد راهنما

:

ثمره عباسی

‏صفحه شمار

:

۴۰ ص.مصور، جدول+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

دندانپزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۸/۲

‏چکيده

:

یکی از یافته های تصادفی در کلیشه های پانورامیک، کیست احتباسی مخاطی سینوس ماگزیلا (کیست کاذب احتباسی سینوس یا کیست خوش خیم مخاطی) در فک بالا می باشد. این ضایعه عمدتا در سینوس ماگزیلا و فاقد علامت می باشد. لذا به طور تصادفی در رادیوگرافی های سینوس یافت می شود. از دیگر بیماریهای داخلی سینوس می توان به آنترولیت اشاره نمود که به دنبال کلسیفیکاسیون در سینوس بوجود می آید.روش اجرا: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بود، تعداد 720 کلیشه رادیوگرافی پانورامیک از بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بندرعباس به صورت تصادفی ساده از تیر ماه ۹۶ تا خرداد ماه ۹۷ مورد بررسی قرار گرفت.پس از استخراج تصاویر ۲ متخصص رادیولوژی دهان ، فک و صورت به صورت هم زمان و با مشورت یکدیگر و در شرایط یکسان از نظر نور اتاق و مانیتوریکسان به بررسی تصاویر پرداختند. يافته ها: شیوع آنترولیت ۰/۶ درصد و شیوع کیست احتباسی مخاطی ۴/۴درصد بود.ارتباط معناداری میان آنترولیت و سن، جنس، سمت درگیر در ماگزیلا، سینوزیت، آلرژی و فصل دیده نشد. ارتباط معناداری میان کیست احتباسی مخاطی و سن، جنس، سمت درگیر در ماگزیلا، سینوزیت،آلرژی و فصل دیده نشد.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فراوانی کیست احتباسی مخاطی و آنترولیت در مردان و زنان برابر بود و ارتباط معناداری میان فراوانی کیست احتباسی مخاطی و آنترولیت با سینوزیت،آلرژی، سن و فصول سال دیده نشد.

‏توصیفگر

:

شیوع 
آنترولیت 
کیست احتباسی مخاطی 
سینوزیت 
بندرعباس

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

عباسی، ثمره


46

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79626

‏شماره مدرک

:

۱۷۰۰پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۰۰پ

‏سرشناسه

:

زارعی، محمد

‏عنوان اصلي

:

بررسی فراوانی و ریسک فاکتورهای شب ادراری در کودکان مبتلا به کم خونی داسی شکل در بیمارستان کودکان شهر بندرعباس در سال ۱۳۹۶

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/محمد زارعی

‏استاد راهنما

:

محمدعلی مولوی، کامبیز قاسمی

‏استاد مشاور

:

شهرام زارع

‏صفحه شمار

:

۵۸ ص.جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۸/۵

‏چکيده

:

در این مطالعه به بررسی شیوع شب ادراری در بیماران مبتلا به کم خونی داسی شکل پرداخته شده است. همچنین عوامل موثر در شب ادراری نیز مورد بررسی قرار گرفته است. حجم نمونه در این مطالعه 120 نفر بوده است. 60 بیمار مبتلا به کم خونی داسی شکل که کم خونی آنها به وسیله الکتروفورز اثبات شده بود در مقابل 60 نفر گروه سالم از لحاظ بیماری کم خونی داسی شکل، مورد بررسی قرار گرفتند. علاوه بر تعیین شیوع بیماری عوامل موثر در شیوع و شدت شب ادراری نیز مورد بررسی قرار گرفتند که این متغییرها شامل: سن، جنسیت، وضعیت معیشتی و درآمد خانوادگی، وضعیت تحصیلات والدین، محل اقامت، نوع ژنوتیپ بیماری، تعداد دفعات بستری و بحران های سیکل، زمان تشخیص بیماری، دریافت یا عدم دریافت خون و سابقه خانوادگی شب ادراری بوددر مطالعه انجام شده میزان شب ادراری در گروه بیماران مبتلا به کم خونی داسی شکل 41.7% و این میزان در گروه کنترل 8.3% گزارش شد. که به طور معناداری شیوع شب ادراری در کودکان مبتلا به کم خونی داسی شکل بالاتر از گروه کنترل بود. در بین ژنوتیپ های بیماری سیکل هموزیگوت بیشترین درصد شیوع شب ادراری را داشت. شیوع شب ادراری در دختران نسبت به پسران شایع تر بود. همچنین در کسانی که سابقه دریافت خون داشتند شب ادرای شایع تر بود. شیوع شب ادراری با سابقه مثبت خانوادگی ، تشخیص قبل یکسالگی و میزان هموگلوبین ارتباط معناداری داشت.

‏توصیفگر

:

شب ادراری 
بیماری کم خونی داسی شکل 
کودکان

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

مولوی، محمدعلی

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

قاسمی، کامبیز

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

زارع، شهرام


47

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

80043

‏شماره مدرک

:

۱۷۰۲پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۰۲پ

‏سرشناسه

:

خلیلیان، فرزاد

‏عنوان اصلي

:

مقایسه اثر اندانسترون و پنتوپرازول بر ميزان برگشتی محتویات معده در بيماران بدحال تحت تغذیه روده ای بستری در بخش مراقبت های ویژه بيمارستان شهيد محمدی بندرعباس در سال 1396

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

فرزاد خلیلیان

‏استاد راهنما

:

فریدون فکرت، مهرداد ملک شعار

‏استاد مشاور

:

هاشم جری نشین، مجید وطن خواه، منوچهر کمالی، پوریا ادیبی

‏صفحه شمار

:

۷۲ ص.مصور، جدولCD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۴/۸۳

‏چکيده

:

تغذیه رود ه ای یکی از رایجترین روش های تغذیه در بیماران بدحال بخشهای مراقبت ویژه می باشد، که نسبت به تغذیه خارج روده ای ارزانتر و به فیزیولوژیک طبیعی بدن مشابهت بیشتری دارد. هدف از مطالعه، مقایسه اثر اندانسترون و پنتوپرازول بر ميزان برگشتی محتویات معده در بيماران بدحال تحت تغذیه روده ای و اهمیت کنترل حجم باقی مانده معده در تغذیه روده ای بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت ویژه بود. موارد و روشها: این مقاله از نوع کارآزمایی بالینی مداخله ای یک سوکور بوده که به طور تصادفی به 3 گروه دریافت کننده اندانسترون و پنتوپرازول و گروه دریافت کننده پلا سیبو تقسیم شدند. جهت همانندسازی برای بیماران NG tube شماره 12 فیکس شد. به گروه اول 4 میلی گرم اندانسترون تزریقی (IV) و به گروه دوم پنتوپرازول تزریقی (IV) 40 میلی گرم هر 12 ساعت و نیز به گروه کنترل پلاسبو هر 6 ساعت داده شد. و هر 6ساعت به همه گروه ها آب مقطر یا N/S ویا داروی مورد نظر داده شد مشخصات دموگرافیک بیماران از جمله سن، وزن، قد، BMI ، میزان سدیم، پتا سیم، قند خون پایه و روزانه و میزان حجم برگشتی در هر روز و نیز میزان وازوپرسور دریافتی در صورت دریافت توسط بیمار ثبت گردید. داده های کیفی با آزمون chi-square وداده های کمی نیز با استفاده از آزمون T مقایسه شدند. مقادیر به صورت میانگین با انحراف معیار به دست آمده و 0/05> p-Value به عنوان سطح معنی دار آماری در نظر گرفته شد. یافته ها: یافته های مربوط به یافته های دموگرافیک جنس ، سن ، تحصیلات ، وضعیت تاهل ، شغل، BMI و همچنین یافته های استفاده از وازوپرسور،SOFA ، BS ، Na ، K و همچنین سرعت تغذیه از راه NG تقریبا یکسان بودند . و طی مقایسه حجم برگشتی معده 3روز متوالی بصورت هر 6ساعت بین هر 3 گروه اختلاف معنی داری وجود نداشت. (P=0/397) بحث و نتیجه گیری: نتیجه گرفتیم که جهت بهبود کیفیت تغذیه و دریافت انرژی در بیماران انتوبه تحت تغذیه روده ای به وسیله افزایش جذب محتویات معده داروهای اندانسترون و پنتوپرازول تاثیری در کاهش حجم برگشتی محتویات معده حین تغذیه روده ای ندارند. کلمات کلیدی: اندانسترون ، پنتوپرازول ، برگشتی محتویات معده ، بخش مراقبت های ویژه، تهویه مکانیکی، تغذیه روده ای.

‏توصیفگر

:

پنتوپرازول 
برگشتی محتویات معده 
تهویه مکانیکی 
بخش مراقبت های ویژه 
تهویه مکانیکی 
بیمارستان شهید محمدی 
بندرعباس

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

فکرت، فریدون

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

ملک شعار، مهرداد

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

جری نشین، هاشم

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

وطن خواه، مجید

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

کمالی، منوچهر

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

ادیبی، پوریا


48

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79624

‏شماره مدرک

:

۱۷۰۱پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۰۱پ

‏سرشناسه

:

استاد راهنماادیبی، پانته آ

‏عنوان اصلي

:

تغییرات عروق کرونر در کودکان تب دار و مبتلایان به بیماری کاوازاکی بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس در سنین یک ماه تا 8 سال در سال 1395-1396

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

پانته آ ادیبی

‏استاد راهنما

:

محمد باقر رحمتی، شاهرخ رجایی

‏استاد مشاور

:

مهران احمدی، محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۷۴ ص.:جدول، نمودارCD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای تخصصی

‏رشته تحصیلی

:

اطفال

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۸/۲

‏چکيده

:

کاوازاکی یک بیماری شایع تب دار در کودکان می‌باشد که ممکن است با درگیری قلبی و عوارض ناگواری همراه باشد. بنابراین هدف از این مطالعه مقایسه تغییرات عروق کرونر در کودکان تب دار و مبتلایان به بیماری کاوازاکی می‌باشد تا بدین ترتیب بتوان ریسک فاکتورهای درگیری قلبی را در بیماران مشکوک تشخیص داد. مواد و روش: این مطالعه بر روی 26 بیمار کاوازاکی و 30 بیمار تب دار انجام گرفت، پس از اخذ رضایت از بیماران و ثبت اطلاعات دموگرافیک، تغییرات عروق کرونر در بیماران دو گروه بر اساس اکوی قلبی ثبت شد. آزمونهای کای اسکویر، T student جهت مقایسه داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع اختلالات و درگیری قلبی در بیماران مبتلا به کاوازاکی برابر با 50% بوده و این در حالی است که در بیماران تب دار برابر با 7/6 % بود و بیشترین فراوانی درگیری قلبی در بیماران کاوازاکی، دیلاتاسیون (LCA (30/8% بود. همچنین با گروه بندی سنی، جنسی، ESR، CRP و مدت تب نیز همچنان در گروه بیماران کاوازاکی بیشتر بود (P<0.05) اما با گروه بندی WBC مشخص شد که شیوع درگیری قلبی در بیماران تب دار نیز بالا رفته و تفاوتی میان دو گروه بیمار (بدون کاوازاکی و با کاوازاکی) دیده نشد (P=0.323)نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در تمام بیماران مشکوک به کاوازاکی باید اقدامات تشخیصی جهت بررسی قلبی صورت گیرد و در بیماران تب دار بدون کاراوازکی نیز در صورت بالا بودن WBC، اقدامات تشخیصی صورت گیرد.

‏توصیفگر

:

کاوازاکی 
بیماران تب دار 
تغییرات عروق کرونر 
بیمارستان کودکان 
بندرعباس

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

رحمتی، محمدباقر

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

رجایی، شاهرخ

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

احمدی، مهران

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

رستگار، مازیار

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


49

‏نام مرکز

:

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

80024

‏شماره مدرک

:

۱۷۰۳پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۰۳پ

‏سرشناسه

:

حسینی، اقدس

‏عنوان اصلي

:

بررسی ارتباط بین شاخص (Dental Aesthetic Index (DAI با درک دانشجویان و دندانپزشکان عمومی از وضعیت اکلوژنی خود در دانشجویان دندانپزشکی و دندانپزشکان عمومی بندرعباس در سال 1397

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/اقدس حسینی

‏استاد راهنما

:

فرناز فخری

‏صفحه شمار

:

۵۱ ص.جدول+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

دندانپزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷/۹۰

‏چکيده

:

شاخص زیبایی دندان (DAI) یکی از شاخص های ارتودنسی می باشد که بر مبنای استاندارد های زیبایی تعریف شده جامعه پایه گذاری شده است. هدف اصلی در این تحقیق، بررسی ارتباط بین شاخص (Dental Aesthetic Index (DAI با درک دانشجویان و دندانپزشکان عمومی از وضعیت اکلوژنی خود در دانشجویان دندانپزشکی و دندانپزشکان عمومی بندرعباس در سال 1397 می باشد.روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی بوده و بر روی 153 دانشجو و دندانپزشک که از این تعداد 84 نفر را دانشجوی دندانپزشکی و 69 نفر را دندانپزشک عمومی تشکیل داده بودند انجام گرفت. شرط انتخاب افراد عدم دریافت هرگونه درمان ارتودنسی در گذشته یا در زمان انجام معاینه بود. برای هر یک از افراد مورد مطالعه دو پرسشنامه تهیه شد که پرسشنامه شماره 1 شامل معیارهای مختلف DAI بود که توسط محقق و با معاینه افراد مورد مطالعه تکمیل گردید و پرسشنامه شماره 2 شامل سوالاتی در زمینه نظر افراد از نمای ظاهری دندانهایشان بود. در نهایت نیز با استفاده از تست های آماری ارتباط بین متغیر ها مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: نتایج بدست آمده از این مطالعه به این صورت بود که در بین دانشجویانی که نیاز به درمان داشتند، ۷۱/۴% نیاز به درمان انتخابی ارتودنسی، ۲۳/۸% نیاز بسیار به درمان و ۴/۸% نیاز ضروری به درمان ارتودنسی داشتند. و دندانپزشکان عمومی که دارای DAI غیرنرمال بودند ۸۳/۹% نیاز به درمان انتخابی ارتودنسی، ۶/۵% نیاز بسیار به درمان و ۹/۷% نیاز ضروری به درمان ارتودنسی داشتند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه رابطه معنی داری بین نیاز به درمان ارتودنسی و درک افراد از آن وجود داشت (P<0/001). کلیدواژه: مال اکلوژن، نیاز به درمان ارتودنسی، شاخص DAI

‏توصیفگر

:

مال اکلوژن 
نیاز به درمان ارتودنسی 
شاخص
DAI 
دندانپزشکان عمومی 
بندرعباس

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

فخری، فرناز


50

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79628

‏شماره مدرک

:

۱۷۰۴پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۱۷۰۴پ

‏سرشناسه

:

سنایی، حسین

‏عنوان اصلي

:

بررسی فراوانی، علل و نتایج شکایت از کادر درمانی، ارجاع داده شدگان به سازمان نظام پزشکی شهرستان بندرعباس از سال 1390 تا 1395

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/حسین سنایی

‏استاد راهنما

:

مهدی لاله زاری

‏استاد مشاور

:

مهدی حسنی آزاد، محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۶۰ ص.جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۸

‏چکيده

:

زمینه: امروزه با وجود پیشرفت های متعدد علمی در زمینه پزشکی شکایت از کادر درمانی روندی رو به افزایش دارد . با بررسی علل این شکایات شاید بتوان از مطرح شدن آن ها پیشگیر نمود . هدف از این مطالعه بررسی توزیع علل شکات بیماران از کادر درمانی و آرای صادره از سازمان نظام پزشکی شهرستان بندرعباس می باشد. روش کار : در یک مطالعه گذشته نگر به صورت توصیفی – تحلیلی تمامی پرونده های شکایات در سازمان نظام پزشکی بندر عباس مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات مورد نظر در فرم های مربوطه وارد شده و پس از طبقه بندی با استفاده از آزمون های آماری ( کای اسکوئر، دقیق فیشر،کروسکالوالیس و پیرسون) و نرم افزار spss ورژن 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از مجموع 593 شکایت طرح شده در این دوره ، رای صادره نهایی از سوی سازمان به ترتیب مربوط به برائت و منع تعقیب (47/9%) ، محکومیت (19/7%)، عدم پیگیری (16/9%)، رضایت (14/8%) و عدم صلاحیت مرکز و ارجاع (0/7%) بوده است. بیشتریتن علل طرح شکایت از دیدگاه شکایت کنندگان به ترتیب مربوط به خطای درمانی (56/7درصد)، بی توجهی ( 18 درصد)، مسائل مالی(8/4درصد)، خطای تشخیصی(3/8درصد)، برخورد نامناسب (6/1درصد)، عدم رعایت نظامات دولتی(1/9درصد) و کم ترین علت شکایت مربوط به عدم تبحر پزشک (7/0درصد) می باشد. بیشترین شکایت از متخصصین زنان و زایمان و بیشترین محل درمانی بروز خطا مراکز درمانی دولتی بوده است. نتیجه گیری : طبق نظر کارشناسان نظام پزشکی در بیشتر موارد پزشکان قصوری مرتکب نشده و قسمت عمده ای از شکایات مربوط به نتیجه تعامل نامناسب میان پزشک و بیمار و عدم توجیه مناسب بیمار قبل از درمان بوده است. رعایت موازین علمی ، شرعی و قانونی و کاهش روابط مالی پزشک و بیمار می تواند در کاهش شکایات موثر باشد.

‏توصیفگر

:

شکایت 
قصور پزشکی 
نظام پزشکی 
حقوق بیمار 
بندرعباس

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

لاله زاری، مهدی

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

حسنی آزاد، مهدی

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


51

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79716

‏شماره مدرک

:

۱۷۰۵پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۰۵پ

‏سرشناسه

:

آل ابراهیم دهکردی، زهرا

‏عنوان اصلي

:

مقایسه داروی سیناریزین با داروی پروپرانولول در پیشگیری از سردردهای میگرنی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس، سال 1396

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/زهرا آل ابراهیم دهکردی

‏استاد راهنما

:

علیرضا مویدی

‏استاد مشاور

:

عبدالمجید ناظمی، عبدالحسین مدنی

‏صفحه شمار

:

۸۰ ص.جدول، نمودار+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای تخصصی

‏رشته تحصیلی

:

اطفال

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۲۰

‏چکيده

:

مقایسه داروی سیناریزین با داروی پروپرانولول در پیشگیری از سردردهای میگرنی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس، سال 1396 سردردهای میگرنی در کودکان شایع است. تشخیص زودهنگام و مداخله مناسب برای جلوگیری از چند دهه درد و رنج و کاهش کیفیت زندگی ضروری به نظر می رسد. در مورد اثربخشی داروهای پیشگیری کننده از سردردهای میگرنی در کودکان نیاز به اطلاعات جامعی است. هدف از این مطالعه نیز مقایسه دو داروی سیناریزین و پروپرانولول در پیشگیری از حملات سردرد در کودکان میگرنی به منظور فراهم آوردن اطلاعات در مورد اثرات درمانی داروی سیناریزین در درمان میگرن است. در این مطالعه 58 کودک میگرنی بین 6 تا 14 سال به صورت تصادفی انتخاب شدند و به صورت مساوی به دو گروه تقسیم شدند، یک گروه داروی سیناریزین و گروه دیگر داری پروپرانولول دریافت نمودند. تغییرات میانگین تعداد حملات ماهانه و شدت حملات میگرنی بعد از یک ماه و دو ماه از شروع درمان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که هر دو داروی سیناریزین وپروپرانولول به صورت معنی داری باعث کاهش تعداد و شدت حملات سردرد میگرنی در بیماران شدند. داروی سیناریزین باعث کاهش 85 درصدی تعداد حملات میگرنی پس از دو ماه از شروع درمان در بیماران گردید، تعداد حملات از85/1± 36/7 به 1/1±7/0 کاهش یافت. در گروه پروپرانولول این دارو باعث کاهش 91 درصدی تعداد حملات میگرنی پس از دو ماه از شروع درمان در بیماران گردید، تعداد حملات از 69/2± 93/7 به 59/0±66/0 کاهش یافت. بین گروه های درمانی اختلاف معنی دار آماری وجود داشت (P=0/74). نتایج این تحقیق بیانگر آن است که سیناریزین ممکن است بتواند به عنوان یک جایگزین مناسب برای خط اول درمانی در پروفیلاکسی میگرن در کودکان مانند داروی پروپرانولول مطرح گردد.

‏توصیفگر

:

میگرن 
کودکان 
پروفیلاکسی 
سیناریزین 
پروپرانولول 
بیمارستان شهید محمدی 
بندرعباس

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

مویدی، علیرضا

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

ناظمی، عبدالمجید

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

مدنی، عبدالحسین


52

‏نام مرکز

:

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79794

‏شماره مدرک

:

۱۷۰۶پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۰۶پ

‏سرشناسه

:

مظفری، کیانا ع

‏عنوان اصلي

:

بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشکده دندانپزشکی بندرعباس در رابطه با درمان‌های هپاتیت C قبل و بعد از آموزش از طریق پمفلت در سال 1396

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/کیاناع مظفری

‏استاد راهنما

:

سپیده آثار

‏صفحه شمار

:

۴۵ ص.جدول+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

دندانپزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۸

‏چکيده

:

مقدمه: بیماری هپاتیتC مزمن یکی از مشکلات مرتبط با سلامتی در جوامع مختلف بوده و در انگلستان، تخمین زده شده که بیش از 200000 نفر به این بیماری مبتلا شده و اکثر آنها هم نسبت به بیماری خود اطلاعی ندارند. این بیماری به دلیل قابلیت بالای جهش در ژنوم، فاقد واکسن و درمان قطعی بوده و تنها راه جلوگیری از آن، پیشگیری می‌باشد، اخیرا موفقیت‌های زیادی در درمان بیماران مبتلا به عفونت‌های ویروسی C گزارش شده است.روش اجرا: این مطالعه به صورت توصیفی و مقطعی بر روی 38 نفر از دانشجویان دو سال آخر دانشکده دندانپزشکی شهر بندرعباس انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای شامل دو بخش مشخصات فردی و سؤالات سنجش آگاهی و نگرش بود. بخش مشخصات فردی شامل 3 سؤال در زمینه سن، جنس، سابقه ابتلا به HCV، منبع اطلاعات از HCV و سال تحصیلی بود و پرسشنامه دیگر شامل 31 سوالات درباره آگاهی و 18 سوال درباره نگرش دانشجویان بود.یافته‌ها: میانگین نمره آگاهی دانشجویان ورودی سال 91 قبل از مطالعه پمفلت ۱۴/۵۱و بعد از مطالعه پمفلت ۲۴/۹۸ بود. میانگین نمره نگرش دانشجویان ورودی سال 91 قبل از مطالعه پمفلت ۴۰/۱۶ و بعد از مطالعه پمفلت ۷۰/۴۴ بود. میانگین نمره آگاهی دانشجویان ورودی سال 92 قبل از مطالعه پمفلت ۱۱/۴۳ و بعد از مطالعه پمفلت ۲۳/۰۸ بود. میانگین نمره نگرش دانشجویان ورودی سال 92 قبل از مطالعه پمفلت ۳۳/۴۴ و بعد از مطالعه پمفلت ۷۰/۶۷بود.ارتباط معناداری میان افزایش آگاهی و مطالعه‌ی پمفلت آموزشی درباره ویروس HCV در دانشجویان ورودی سال 91 وجود داشت(P=۰/۰۳۴). ارتباط معناداری میان افزایش نگرش و مطالعه‌ی پمفلت آموزشی درباره ویروس HCV در دانشجویان ورودی سال 91 وجود داشت(P=۰/۰۳۹). ارتباط معناداری میان افزایش آگاهی و مطالعه‌ی پمفلت آموزشی درباره ویروس HCV در دانشجویان ورودی سال 92 وجود داشت(P=۰/۰۲۵). ارتباط معناداری میان افزایش نگرش و مطالعه‌ی پمفلت آموزشی درباره ویروس HCV در دانشجویان ورودی سال 92 وجود داشت(P=۰/۰۳۸). نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه میزان نمره آگاهی و نگرش دانشجویان دندانپزشکی راجع به HCV و درمان HCV پایین بود و این آگاهی و نگرش با هیچ یک از مشخصات فردی ارتباطی نداشت. لذا پیشنهاد می‌گردد برنامه‌های آموزشی جهت ارتقای آگاهی دانشجویان در طی دوره تحصیلی راجع به HCV و درمان آن تدوین گردد و با توجه به اینکه منبع اصلی کسب اطلاعات دانشجویان دندانپزشکی در این مطالعه دروس دوران تحصیلی می‌باشد در نتیجه توجه ویژه به این دروس و محتوای آموزشی آن در ارتقا آگاهی و به دنبال آن نگرش بالاتر در دانشجویان به عنوان دندانپزشکان آینده کشور حائز اهمیت می‌باشد.

‏توصیفگر

:

آگاهی و نگرش 
هپاتیت
C 
بندرعباس

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

آثار، سپیده


53

‏نام مرکز

:

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79796

‏شماره مدرک

:

۱۷۰۷پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۰۷پ

‏سرشناسه

:

مسعودی، رضا

‏عنوان اصلي

:

بررسی رابطه بین اضطراب، افسردگی و استرس (پرسشنامه استاندارد DASS21) با شاخص های پوسیدگی و پریودنتال در نوجوانان 15 ساله ساکن شهر بندرعباس در سال تحصیلی ۹۶-۹۷

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/رضا مسعودی

‏استاد راهنما

:

عبدالمهدی عراقی زاده

‏استاد مشاور

:

صابر بابازاده

‏صفحه شمار

:

۸۳ ص.مصور، جدول، نمودار+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

دندانپزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۹

‏چکيده

:

مقدمه و هدف:افرادی که دچار استرس و افسردگی میگردند،دیگر توجه کمتری به بهداشت دهان خود دارند.و به شرایط پریودنتال دهان خود توجهی نمیکنند که این باعث افزایش شیوع بیماری در این دسته از افراد جامعه میشود.پوسیدگی دندان و پریودنتیت در نوجوانان شایع است.این موضوع در نوجوانان به علت حساسیت آن ها و مستعد بودن نوجوانان به بیماری اعصاب و روان بیشتر خود را نشان می دهد لذا در صدد برآمدیم در این مطالعه به بررسی رابطه بین اضطراب،افسردگی و استرس (پرسشنامه استانداردDASS۲۱)با شاخص های پوسیدگی و پریودنتال در نوجوانان ۱۵ساله ساکن شهربندرعباس در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۹۷بپردازیم. مواد و روش ها:این تحقیق،از دسته مطالعات توصیفی-مقطعی می باشد که جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزان ۱۵ساله شهر بندرعباس تشکیل دادند.برای جمع آوری داده های بالینی از دو نفر برای معاینه استفاده شد و برای شاخص های استرس،اضطراب و افسردگی نیز از پرسشنامهDASS۲۱استفاده شد که توسط خود دانش آموزان تکمیل گردید.برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و همچنین تست ها کای دو و آنوا استفاده گردید. یافته ها:مطالعه ۵۲/۸۰/۰دانش آموزان پسر و ۴۷/۲۰/۰دختر بودند.میزان اشتغال در پدران دانش آموزان شرکت کننده۹۱/۳۰/۰بود.همچنین ۳۳/۴۰/۰پدران و ۳۴/۳./.مادران دارای تحصیلا داشگاهی بودند.۳۰/۴./.دانش آموزان اذعان کردند که بیش از ۲ سال از آخرین ملاقات دندانپزشکی آنها گذشته است.بیش از ۶۲/۸./.دانش آموزان شرکت کننده اشاره کردند که بیش از یک بار در روز دندان های خود را مسواک می زنند.نتایج مبین تفاوت معنادار بین سازه های اضطراب و افسردگی با شاخص بهداشت دهانی ساده می باشد.عمده دانش آموزان از لحاظ روانی در گروه متوسط طبقه بندی گردیدند که این تفاوت از لحاظ آماری نیز معنادار بود(P<۰/۰۰۱). نتیجه گیری:بر اساس نتایج این مطالعه مشخص گردید بین سازه های تشکیل دهنده DASS۲۱ و شاخص های مرتبط با سلامت دهان(پریودنتال،پوسیدگی)ارتباط وجود دارد و دانش آموزان با وضعیت روحی و روانی مناسب تر از وضعیت سلامت دهان بهتری برخوردار بودند. کلید واژه:استرس،اضطراب،افسردگی،پوسیدگی،پریودنتال،نوجوانان.

‏توصیفگر

:

استرس 
اضطراب 
افسردگی 
پوسیدگی 
پریودنتال 
نوجوانان

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

عراقی زاده، عبدالمهدی

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

بابازاده، صابر


54

‏نام مرکز

:

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79797

‏شماره مدرک

:

۱۷۰۸پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۰۸پ

‏سرشناسه

:

رسالت پناه، نازیلا

‏عنوان اصلي

:

مقایسه اثر دو پد بنزوکائین و کتوپروفن در کاهش درد بیماران تحت درمان بادستگاههای ارتودنسی ثابت درمطب های خصوصی بندر عباس در سال 97

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/نازیلا رسالت پناه

‏استاد راهنما

:

فرناز فخری

‏استاد مشاور

:

محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۶۰ ص.جدول+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

دندانپزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۹

‏چکيده

:

کنترل و کاهش دردهای ارتودنسی برای بیماران و دندانپزشکان بسیارحیاتی است. برای حل این مهم پژو هشگران روشهای متعددی را به کار گرفتند که هر کدام مزایاو معایب خاص خود را دارد. هدف مطالعه حاضر ، مقایسه اثر پچ کتوپروفن و پچ بنزوکائین در کاهش درد بیماران طی درمان ارتودنسی انجام شده است مواد و روشها: در این کارآزمایی بالینی دو سو کور 40 بیمار با دامنه ای سنی ۱۱ خط فاصله ۲۵ سال که جهت آغاز درمان ارتودنسی ثابت مراجعه کرده بودند و برای آنها سپریتو قرار داده شد انتخاب شدند. پس از جایگذاری سپریتور بین دندانی برای افراد برای افراد ،بیماران پچ های بنزوکائین و کتوپروفن را دریافت کردند و آموزش های لازم جهت استفاده از پچ ها به آنها داده شد. به طور تصادفی هر پچ حاوی بنزوکائین در یک سمت سر و پچ حاوی کتوپروفن در سمت دیگر خط قرار داده شده. سپس بیماران میزان درد خود را در سمت راست و چپ فکین در زمانهای2ساعت، ۶ ساعت، ۲۴ ساعت بعد از جایگذاری سپریتور و همچنین روز دوم ساعت ۶ بعدازظهر، روز سوم ساعت ۱۰ صبح ،روز هفتم ساعت ۱۰ صبح روز هفتم ساعت ۱۰ و روز هفتم ساعت ۶ بعد از ظهر ، روی مقیاس پنج گزینهای VAS ثبت کردند. ازمون اماری SPSS برای مقایسه تاثیر دو دارو در کاهش درد ارتودنتیک مورد استفاده قرار گرفت. نتایج: 40 نفر شرکت کننده در مطالعه 28 زن و 12 مرد بودند. کمترین مقدار میانگین درد در هر دو گروه در بعدازظهر روز هفتم و بیشترین مقدار میانگین درد در هر دو گروه در بعد از ظهر روز دوم بود.بررسی های اماری شاخص درد بر اساس معیار وس بین( 0تا 5 )نشان داد که میزان درد در گروه پچ کتوپروفن بیشتر از کروه پچ بنزوکائین است. با این حال بر اساس انالیز اماری اس پی اس، بالاتر بودت تاثیر پچ حاوی بنزوکائین فقط در زمان های 2ساعت، روز سوم ساعت 10 صبح و روز هفتم ساعت 10صبح، از لحاظ اماری معنی داربود.بحث و نتیجه گیری: اگر چه پچ بنزوکائین کارایی بیشتری نسبت به پچ کتوپروفن در کاهش درد در تمامی زمانها نشان داد اما این تفاوت از لحاظ اماری بین پچ های بنزوکائین و کتوپروفن فقط در دو ساعت، روز سوم ساعت 10صبح و روز هفتم ساعت 10صبح اول معنی دار بود. کمترین میزان درد در هر دو گروه در ساعت 18 روز هفتم می باشد و بیشترین درد نیز در گروه بنزوکائین 6 ساعت بعد از شروع و در گروه کتوپروفن 24 ساعت بعد از شروع درمان بود. واژگان کلیدی :درد ارتودنسی، کتوپروفن، بنزوکائین

‏توصیفگر

:

درد ارتودنسی 
کتوپروفن 
بنزوگائین 
مطب های خصوصی 
بندرعباس

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

فخری، فرناز

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


55

‏نام مرکز

:

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79798

‏شماره مدرک

:

۱۷۰۹پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۰۹پ

‏سرشناسه

:

مولوی، آیلین

‏عنوان اصلي

:

بررسی آگاهی و عملکرد دندانپزشکان شهر بندرعباس در رابطه با تدابیر لازم در دوران بارداری در سال ۱۳۹۷

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/آیلین مولوی

‏استاد راهنما

:

آرزو ریانی

‏استاد مشاور

:

مریم زمان زاده

‏صفحه شمار

:

۴۵ ص.جدول+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

دندانپزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۸

‏چکيده

:

سابقه و هدف:بهداشت دهان زنان باردار می تواند بر روی سلامت مادر و جنین موثر باشد .درمان های دندانپزشکی در این دوران نباید اثر سویی بر روی جنین و مادر داشته باشد .هدف از این مطالعه بررسی آگاهی و عملکرد دندانپزشکان شهر بندرعباس در رابطه با تدابیر لازم در دوران بارداری در سال 97 می باشد.مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی ۹۳دندانپزشک شهر بندر عباس با تکمیل پرسشنامه ای حاوی بیست سوال(۱۴ سوال آگاهی و ۶ سوال عملکرد)در مورد تدابیر لازم در دوران بارداری مورد ارزیابی قرار گرفتند.سپس داده ها توسط نرم افزار آماری spss نسخه ۱۶ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: میانگین کل شاخص اگاهی دندانپزشکان ۶۶ / ۸ ± ۸۶ / ۴۳ بود که با هیچ کدام از شاخص های دموگرافیک معنادار نبود. و میانگین کل شاخص عملکرد دندانپزشکان ۵ / ۵ ± ۳۱ / ۱۴ بود که با هیچ کدام از شاخص های دموگرافیک معنادار نبود. نتیجه گیری: در این مطالعه سطح آگاهی ۵۹ نفر( ۴ / ۶۳ ٪)متوسط بود و تنها یک نفر سطح اگاهی پایین داشت و ۳۹ نفر( 9 / ۴۱ ٪)سطح عملکرد پایین ۴۹ نفر ( 7 / ۵۲ ٪) سطح عملکرد متوسط و تنها ۵ نفر ( ۴ / ۵ ٪) سطح عملکرد بالایی داشتند که بایستی با برنام هایآموزش مداوم نسبت به ارتقا آن تلاش کرد. کلیدواژه ها: بارداری ، بهداشت دهان ، آگاهی ، عملکرد

‏توصیفگر

:

بارداری 
بهداشت دهان 
آگاهی 
عملکرد 
دندانپزشکان 
بندرعباس

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

ریانی، آرزو

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

زمان زاده، مریم


56

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79752

‏شماره مدرک

:

۱۷۱۱پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۱۱پ

‏سرشناسه

:

‏ فلاح تفتی، فاطمه

‏عنوان اصلي

:

بررسی ارتباط بین نوع علایم بالینی ناشی از عقرب گزیدگی در بیماران بستری در بیمارستان شهید محمدی براساس ساعت گزش درتابستان و پاییز 95

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ فاطمه فلاح تفتی

‏استاد راهنما

:

سعید حیاتی، اشکان طبیب زاده

‏استاد مشاور

:

شهرام زارع

‏صفحه شمار

:

۵۰ ص.:جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷/۵۶

‏چکيده

:

گونه های خیلی زیادی عقرب شناسایی شده است که حدود 50 گونه آن از لحاظ پزشکی و بهداشتی اهمیت ویژه دارند. کشور ایران با توجه به شرایط اقلیمی از نظر وجود نوع گونه های عقرب بسیار متنوع بوده و در زمره کشورهایی است که گونه های خطرناک آن گزارش شده است. بنابراین ما در این مطالعه سعی بر این داریم با بررسی عوارض عقرب گزیدگی بر حسب ساعت گزش, جنس, سن, علایم بدو ورود, منطقه جغرافیایی (شهری- روستایی) به بهبود رویکرد تشخیصی و درمانی عقرب گزیدگی بر اساس شناسایی گروه های پر خطر بپردازیم. روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی جمعیت مورد مطالعه تمام بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس با تشخیص عقرب گزیدگی طی تابستان و پاییز 95 بودند. تمام بیماران مورد بررسی ,مطالعه و درمان قرارگرفتند.اطلاعات دموگرافیک و اپیدمیولوژیک و اطلاعات بالینی بر حسب اهداف اختصاصی برای آن ها از روی پرونده بالینی اخذ شد. اطلاعات پس از ثیت وارد نرم افزار spss-20 شدو به کمک روش های آماری توصیفی و علیتی مثل آزمون chi-2و independent –t-test علیت شدند. سطح معناداری درمقایسه های علیتی 0/05 درنظرگرفته می شود.ی افته ها: در این مطالعه تعداد 272 بیمار مورد بررسی قرار گرفتندکه حداقل سن بیماران 13سال, حداکثر سن بیماران 91 سال و میانگین سنی بیماران 1/62±38/49 بود. دراین مطالعه 112 مورد مرد (41/17%) و 160 مورد زن (58/82%) بودند. 128 مورد (40/5%) گزش در روز 144 مورد (52/94%)گزش در شب بود. تعداد 96 مورد از گزش عقرب در شهر (35/29%) و 176 مورد در مناطق روستایی (64/47%)رخ داده بود 185. مورد (68/01%) دارای علایم بالینی بودند 4 مورد (INR (47/1% مختل داشتند. هیچ یک از بیماران Cr.BUN افزایش یافته نداشتند .83 مورد (30/5%) هماچوری میکروسکوپیک داشتند. 9 مورد (3/3%)هماچوری گروس داشتند. بین هماچوری میکروسکوپیک با سن, ساعت گزش وجنس رابطه معنادار یافت شد (p-value <0.05)و برای سایرمتغیرها رابطه معنادار یافت نشد. (P-value>0.05) نتیجه گیری : براساس نتایج این مطالعه شاخص های بیوشیمیایی و خون شناسی در همه موارد مورد نیاز نیست ودرمان با ضد سرم عقرب در زمان ابتدایی مراجعه به خصوص در کودکان و سالخوردگان به علت عوارض و مرگ و میر بالاتر؛ باید در اولویت در نظر گرفته شود. واژه هاي كليدي: عقرب گزیدگی, INR,BUN,Cr , هماچوری میکروسکوپیک, هماچوری گروس

‏توصیفگر

:

عقرب گزیدگی 
Cr 
BUN 
هماچوری میکروسکوپیک 
‏ هماچوری گروس 
INR 

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

‏ حیاتی، سعید

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

طبیب زاده، اشکان

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

زار,ع، شهرام


57

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79758

‏شماره مدرک

:

۱۷۱۲پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۱۲پ

‏سرشناسه

:

شش بلوکی، شیوا

‏عنوان اصلي

:

بررسی میزان موفقیت درمان سنگ کلیه رادیواپک به روش خارج سازی سنگ از راه پوست (PCNL) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ۱۳۹۶

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ شیوا شش بلوکی

‏استاد راهنما

:

بابک احدی، شهرام رزمجو

‏استاد مشاور

:

ناصر ریاضی، شهرام زارع

‏صفحه شمار

:

۵۱ ص.:جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷/۳

‏چکيده

:

انجام جراحی سنگ های دستگاه ادراری در طی چند دهه گذشته تغییرات وسیعی کرده است. در حال حاظردرمان استاندارد سنگ هایی که بهESWL پاسخ نمی دهند یا دارای اندازه بزرگ و متعدد هستند، استفاده ازPCNL می باشد که در این روش با استفاده از یک Access چند میلیمتری از طریق پوست سنگ ها خرد و خارج می شوند. با این روش علاوه بر کاهش موربیدیتی می توان از نتیجه بهتری برخوردار بود. این مطالعه با هدف تحلیل موارد اعمال جراحی PCNL انجام شده در سال ۱۳۹۶ در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس انجام شد. روش کار: این مطالعه یک مطالعه توصیفیی بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ۱۳۹۶ که شکاياتي پيرامون سنگ هاي ادراي داشته و در بررسي هاي روتين اوليه مانند سونوگرافي و KUB و ياCT scan سنگ رويت شد و در نهایت تحت عمل جراحی PCNL قرار گرفته بودند.حجم نمونه برابر با جامعه آماری که برابر ۲۰۰ نفر بودند، روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود. داده های طرح با استفاده از بررسی پرونده های بیماران و اطلاعات ثبت شده توسط جراح مربوطه جمع آوری گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه بود. نهايتاً همه ي اطلاعات با نرم افزار آماري SPSS آناليز و اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها:در بررسی بر روی ۲۰۰ مورد PCNL، با میانگین سنی شرکت کنندگان ۱/۷۰۳ ± ۴۴/۲۸ سال، ۱۶۰ مورد (۸۰٪) از بیماران ارزیابی شده با موفقیت عمل را پشت سر گذاشتند، در حالی نتیجه جراحی در ۴۰ نفر آن ها (۲۰٪) موفقیت آمیز نبود. آنالیز های آماری نشان داد که میزان عدم موفقیت عمل جراحی در بیماران با محل سنگ ارتباط معنادار داشت، به گونه ای که موفقیت عمل در بیمارانی که چند کالیس آن ها درگیر بود بطور معناداری کمتر از مواردی بود که درگیری تنها به یک کالیس محدود بود (۰/۰۱۱=P). از طرف دیگر، سایز سنگ بیماران نیز ارتباط معنادار معکوسی با درصد موفقیت جراحی داشت و مواردی که سنگ بالای ۲ سانتی متر داشتند، بطور معناداری میزان موفقیت کمتری از سایرین داشتند (۰/۰۳۴=P). همچنین بین متغیر های وجود سنگ در گرافی های ۲۴ ساعت و یک هفته پس از عمل نیز با میزان موفقیت بیماران در ارتباط بود (۰/۰۰۰=P). اما متغیرهای سن، جنس، نیاز به تزریق خون، سابقه قبلی جراحی، سمت درگیر، نوع بیهوشی تاثیری در میزان موفقیت عمل PCNL نداشتند (۰۵/۰<P). نتیجه گیری:نتایج این مطالعه ضمن تایید مطالعات قبلی، میزان بالای پاسخ به درمان و موفقیت آمیز بودن اعمال PCNL را در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس نشان می دهد. واژه‌هاي كليدی: سنگ های ادراری، سنگ شـکنی بـرون اندامـی (ESWL)، سنگ شکنی از طریق پوست (PCNL)، نفروستومی

‏توصیفگر

:

سنگ های ادراری 
سنگ شـکنی بـرون اندامـی (
ESWL) 
سنگ شکنی از طریق پوست (
PCNL) 
نفروستومی

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

احدی، بابک

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

رزمجو، شهرام

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

ریاضی، ناصر

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

زارع، شهرام

 

 


58

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79743

‏شماره مدرک

:

۱۷۱۳پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۱۳پ

‏سرشناسه

:

شبان پور، افسانه

‏عنوان اصلي

:

ﺑﺮرﺳﯽمیزان موفقیت درمانﺳﻨﮓ ﺣﺎﻟﺐ فوقانی ﺑﻪ روش ﺳﻨﮓﺷﮑﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ داﺧﻞﺣﺎﻟﺐ (TUL) دربیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس در سال 1396

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ افسانه شبان پور

‏استاد راهنما

:

بابک احدی، شهرام رزمجو

‏استاد مشاور

:

ناصر ریاضی، شهرام زارع

‏صفحه شمار

:

۴۳ص.:جدول+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷/۵

‏چکيده

:

مقدمه و هدف: سنگهای ادراری از بیماری های شایع دستگاه ادراری می باشند. سـنگهای حـالبی کـه خودبـه خـود از مسیر عبور نمی کنند توسط سنگ شکن برون اندامی، درون اندامی، از طریق پوست، لاپاراسکوپی و جراحی باز قابـل خرد کردن و برداشتن هستند. این مطالعه به منظور بررسی نتایج سنگ شکنی درون اندامی حالب و عوامل موثر بر آن در درمان سـنگهای حالب انجام شده است.روش کار: در این مطالعه مقطعی 140 بيمار مراجعه کننده که شکاياتي پيرامون سنگ هاي ادراري داشته اند و در بررسي هاي روتين اوليه سنگ در حالب فوقاني رويت شده است، بر اساس اندازه ي سنگ مدیریت و براساس معیارهای ورود به مطالعه وارد مطالعه شدند. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ روش درﻣﺎﻧﯽ، اﺑﺘﺪا ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪای در راﺑﻄﻪ با مشخصات بیمار، محل سنگ ،ظاهر سنگ در KUB تهیه و تکمیل گردید و سپس اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل آماری شد.نتایجمیانگین سنی شرکت کنندگان در این مطالعه 18/20±43/69 سال بود. گرافی 24 ساعت اول پس از عمل در این بیماران انجام شد که در 118 مورد (84/3%) سنگی مشاهده نشد و تنها در 22 مورد (15/7%) سنگ قابل رویت بود. این اختلاف از نظر آماری بشدت معنادار بود (p<0.001) و نشان دهنده موفقیت بالای عمل های جراحی TUL انجام شده در این مرکز درمانی است. آنالیز های آماری انجام شده در این مطالعه نشان داد که مدت زمان بستری بیماران در مواردی که بعد از عمل دچار عارضه شده اند، بطور معناداری بیشتر از افرادی بود که عارضه دار نبودند (126/50 ساعت در مقابل 57/12 ساعت: p=0.003). همچنین مدت زمان عمل جراحی در مواردی که یورتروسکوپی سخت داشتند بطور معناداری بیش از موارد آسان بود (101/62 دقیقه در مقابل 41/11 دقیقه: p=0.005).نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که روش سنگ شکنی درون اندامی TUL در خصوص سنگ های حالب فوقانی موفقیت بالایی دارد و با توجه به کم عارضه بودن آن می تواند به عنوان روش ارجح درمانی بکار رود.واژه‌هاي كليدي: سنگ شکنی درون اندامی حالب، سوندهای حالب، سنگ حالب

‏توصیفگر

:

سنگ شکنی درون اندامی حالب 
سوندهای حالب 
سنگ حالب

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

احدی، بابک

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

رزمجو، شهرام

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

ریاضی، ناصر

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

زارع، شهرام


59

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79742

‏شماره مدرک

:

۱۷۱۴پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۱۴پ

‏سرشناسه

:

صدیقی، هانیه

‏عنوان اصلي

:

مقایسه بیهوشی با سووفلوران و پروپوفول بر روی زمان اکستوباسیون و پارامترهای ریکاوری در بیماران تحت عمل جراحی کاتاراکت در بیمارستان شهید محمدی در سال 95-96

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ هانیه صدیقی

‏استاد راهنما

:

هاشم جری نشین

‏استاد مشاور

:

فکرت، فریدون

‏صفحه شمار

:

۱۱۶ص.:جدول+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۸/۲

‏چکيده

:

جراحی کاتاراکت از شایع ترین عمل های جراحی سرپایی است که باید از روش های بیهوشی سریع برای این نوع جراحی استفاده گردد تا عمل جراحی در مدت زمان کمتر و با عوارض کمتر صورت گیرد و امکان ترخیص سریع بیمار وجود داشته باشد. این مطالعه با هدف مقایسه بیهوشی با سووفلوران و پروپوفول بر روی زمان اکستوباسیون و پارامترهای ریکاوری در بیماران تحت عمل کاتاراکت انجام شد. روش کار: در یک کارازمایی بالینی آینده نگر 60 بیمار 18-75ساله با ASA І-ІІ که کاندید عمل جراحی کاتاراکت بودند، وارد مطالعه شدند، به صورت کاملا تصادفی به دو گروه تقسیم شدند (هر گروه 30 نفر). گروه اول، نگه داری بیهوشی با پروپوفول 100 µg/kg/min و گروه دوم، سووفلوران (0/5-1/5%) دریافت کردند. اطلاعات دموگرافیک بیماران، پارامترهای همودینامیک پایه و در زمان های مختلف حین و پس از عمل جراحی ثبت گردید. مشخصات عمل شامل طول عمل جراحی،طول مدت بیهوشی،زمان اکستوباسیون،زمان بیداری و زمان ترخیص از ریکاوری و همچنین وجود تهوع و استفراغ و لرز، شدت درد و میزان رضایتمندی بیماران نیز پس از عمل ثبت شد.داده ها با نرم افزار spss و تست های آماری آنالیز و P<0.05 معنیدار تلقی گردید. نتایج: بیماران دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک تقریبا یکسان بوده اند.بیماران از نظر پارامترهای همودینامیک، مدت زمان عمل جراحی و بیهوشی، زمان بیداری و زمان اکستوباسیون و زمان ترخیص از ریکاوری تفاوت معناداری نشان ندادند (P>0.05). همچنین بیماران دو گروه از نظر تهوع و استفراغ،درد،لرز پس از عمل تفاوتی نداشته و میزان رضایتمندی در هر دو گروه بالا و اختلاف قابل توجهی بین دو گروه مشاهده نشد. نتیجه گیری کلی: نتایج نشان داد که هر دو داروی پروپوفول و سووفلوران برای نگه داری بیهوشی درحین عمل جراحی کاتاراکت داروی موثر و مفیدی بوده و بسته به شرایط بیمار می توان از هر کدام استفاده گردد. کلیدواژه: سووفلوران،پروپوفول،کاتاراکت،بیهوشی عمومی

‏توصیفگر

:

سووفلوران 
پروپوفول 
کاتاراکت 
بیهوشی عمومی

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

جری نشین، هاشم

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

فکرت، فریدون

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن

 

 

 

 


60

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79834

‏شماره مدرک

:

۱۷۱۵پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۱۵پ

‏سرشناسه

:

پديدآورحسینی خواه ، علیرضا

‏عنوان اصلي

:

مقایسه ویژگی وحساسیت شاخص RIPASA با AIvarado در تشخیص آپاندیسیت حاد دربیماران باشکایت از درد حفره ایلیاک راست بستری شده در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ علیرضا حسینی خواه

‏استاد راهنما

:

رضا یزدانی

‏صفحه شمار

:

۴۰ ص.:جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای تخصصی

‏رشته تحصیلی

:

طب اورژانس

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۸/۴

‏چکيده

:

آپاندیسیت حاد یکی از شایعترین اورژانس های جراحی است .شیوع آپاندیسیت درطول عمر حدود یک درهر هفت نفر گزارش شده است .برای تسریع درتشخیص سیستم ها امتیاز دهی جهت بیماران با درد شکمی طراحی شده اند.از جمله این سیستم ها دو سیستم Alvarado و RIPASA هستند.مطالعه حاضر باهدف ، مقایسه ویژگی وحساسیت شاخص RIPASA با Alvarado در تشخیص آپاندیسیت حاددربیماران با شکایت از درد حفره ایلیاک راست بستری شده در نیمه دوم سال ۱۳۹۶دربیمارستان شهید محمدی بندرعباس ، ۲۱۲بیمار با شکایت درد در حفره ایلیاک راست را مورد بررسی قرار داد. پس از محاسبه Alvarado و RIPASA جهت هر بیمار بیماران طبق قضاوت بالینی جراح تحت آپاندکتومی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از بررسی پاتولوژی با امتیازات بدست آمده از دوسیستم Alvarado و RIPASA مقایسه وحساسیت ، ویژگی ، ارزش اخباری مثبت و منفی این دو سیستم محاسبه شد .این مقدار برای Alvaradoبه ترتیب ۵۳.۹۵،۷۰.۱۸،۷۰.۶۹،و ۵۳.۳۳ و برای RIPASA به ترتیب ۹۳.۴۲و۴۵.۶۱،۶۹.۶۱و ۸۳.۸۷بود .نتایج این مطالعه حکایت از برتری روش RIPASA برای تشخیص آپاندیسیت در بیماران با شکایت ازدرد شکمی دارد .واژه های کلیدی :آپاندیسیت ، Alvarado و RIPASA.

‏توصیفگر

:

آپاندیسیت 
Alvarado 
RIPASA

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

‏‏ یزدانی، رضا


61

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79737

‏شماره مدرک

:

۱۷۱۶پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۱۶پ

‏سرشناسه

:

استاد راهنمامرزبان، هادی

‏عنوان اصلي

:

بررسی ارتباط ابعاد شخصیت با انتخاب نوع زایمان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان میناب در سال ۱۳۹۷

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

هادی مرزبان

‏استاد راهنما

:

علی مسعودی فر

‏استاد مشاور

:

معصومه محمدی

‏صفحه شمار

:

۹۶ ص.شکل، جدولCD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۸/۸۳

‏چکيده

:

پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی ارتباط ابعاد شخصیت و انتخاب نوع زایمان) سزارین یا طبیعی) در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان حضرت ابوالفضل شهرستان میناب در خرداد ماه وتیر ماه و مرداد ماه سال ۹۷ انجام شد .روش کار : این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بود . جامعه آماري شامل تمام زنان باردار مراجعه کننده به مرکز درمانی حضرت ابوالفضل میناب در ماه های خرداد و تیر و مرداد ۱۳۹۷ بود که از میان آن ها 118 نفر به صورت نمونه گیري در دسترس انتخاب شدند و پرسش نامه ي شخصیتی پنج عاملی را تکمیل نمودند. یافته ها: یافته ها نشان داد که بین ترجیح دو نوع زایمان (طبیعی و سزارین) توسط زنان باردار با ویژگی هاي شخصیتی برونگرایی و وظیفه شناسی تفاوت معناداري وجود دارد (P-value<0/05). میانه نمرات برونگرایی و وظیفه شناسی در بیمارانی که تمایل به نوع زایمان طبیعی داشتند نسبت به بیمارانی که سزارین را انتخاب کرده بودند بالاتر بود. نتیجه گیری : ویژگی هاي شخصیتی افراد با ایجاد خلق هاي خاص می تواند تعیین کننده نوع زایمان باشد؛ لذا با توجه به عوارض زیاد زایمان سزارین و بالا بودن آمار سزارین در کشور ایران می توان با آموزش لازم در طولانی مدت در نگرش افراد نقش در کاهش آمار سزارین داشت. کلید واژه ها : نوع زایمان؛ ویژگی هاي شخصیتی

‏توصیفگر

:

نوع زایمان 
ویژگی هاي شخصیتی

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

مسعودی فر، علی

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

محمدِی، معصومه

 

 


62

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79736

‏شماره مدرک

:

۱۷۱۷پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۱۷پ

‏سرشناسه

:

پابرجا، محمد

‏عنوان اصلي

:

بررسی میزان ترخیص با رضایت شخصی در کودکان بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1396

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

محمود پابرجا

‏استاد راهنما

:

عبدالمجید ناظمی، محمد علی مولوی

‏استاد مشاور

:

شهرام زارع

‏صفحه شمار

:

۴۵ ص. جدول، نمودارCD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷/۵

‏چکيده

:

ترخیص با رضایت شخصی در واقع حالتی است که بیمار علی رغم توصیه های کادر درمان زودتر از موعد مقرر درمان بیماری، قصد ترک بیمارستان می کند. که این مسئله نشان دهنده ی نارضایتی از ارائه خدمات و وجود مشکلی با اهمیت می باشد. یکی از وظایف مهم بیمارستان ها تامین سلامت بیماران و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به آنها می باشد که منجر به رضایت بیماران از انجام این وظیفه شده باشد. روش: به روش توصيفي با بررسي داده هاي موجود در پرونده كودكان ترخيص شده با رضايت شخصي در سال 1396 از بيمارسـتان کودکان بـه صـورت سـر شـماري انجـام شد. بـراي ايـن مطالعه یک فرم گردآوری داده بر اساس اهداف تحقيق طراحي و متغيرهاي سن، محـل زنـدگي (شـهر، روسـتا)، داشـتن بيمه، نوع بیمه، نسبت فرد رضايت دهنده با بيمار براي ترخيص شخـصي، علت بستري (نام بيمـاري) و اقـدامات درمـاني ( غيـر دارويـي) انجام شده، مـدت اقامـت و علـت ترخيص ثبت خواهد شد. رعايت مسايل اخلاقي از ذكر اسامي بيماران، بخـش و پزشکان خودداري شد و براي مرور پرونده مجوز از دانشگاه محل تـصويب طـرح گرفته شد و داده ها پـس از تجزیه و تحلیل بـه صـورت اطلاعـات انتـشار یافت. نتایج: تعداد کل بیماران 13902 نفر بودند که از این بین 2310 نفر با رضایت شخصی ترخیص شده بودند. میانگین سن افراد مورد مطالعه برابر با 15/1 سال (زیر یک سال تا بالای 10 سال) بود. بیشترین تعداد رضایت شخصی در سن زیر یکسال بود (1625(3/ 70%)). و عمده ترخیص با رضایت شخصی در هفته اول بعد از بستری بود(91/8 %). عمده رضایت شخصی ها شهرنشین بودند (94/5 %). بیشتر افراد دارای بیمه تامین اجتماعی بودند (62/7 %). بیشترین علت بستری Neonatal jaundice, unspecified بود (14/6 %). بیشترین علت رضایت شخصی احساس بهبودی در بیماران توسط همراه بیمار بود(43/5 %). در این مطالعه نسبت فرد رضایت دهنده در بیماران مورد مطالعه عمدتا پدر بیمار بود(94/5 %). نتیجه گیری: . بر اساس این مطالعه حاضر عمده موارد ترخیص با رضایت شخصی به دلیل مسایل مرتبط با خود بیمار بوده است. افزایش آگاهی بیماران از عوارض احتمالی ترخیص پیش از موعد، طرح ریزی برنامه درمانی سرپایی، ارتقاء سطح کیفیت خدمات پزشکی و درمانی می تواند در کاهش موارد رضایت با تمایل شخصی کمک کننده باشد. واژه‌هاي كليدي: ترخیص بیمار، رضایت شخصی، بیمار، بیمارستان

‏توصیفگر

:

ترخیص بیمار 
رضایت شخصی 
بیمار 
بیمارستان

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

ناظمی، عبدالمجید

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

مولوی، محمدعلی

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

زارع، شهرام

 

 


63

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79774

‏شماره مدرک

:

۱۷۱۸پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۱۸پ

‏سرشناسه

:

علی پور طبلی، عبدالمجید

‏عنوان اصلي

:

بررسی ابعاد ویژگی شخصیتی بیماران عروق کرونری قلبی مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی در سال۱۳۹۷

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ عبدالمجید علی پور طبلی

‏استاد راهنما

:

مجتبی بیوسه، شاهین عباس زاده

‏استاد مشاور

:

معصومه محمودی

‏صفحه شمار

:

۷۲ ص.:جدول، نمودار+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۶/۶۶

‏چکيده

:

مطالعه حاضر به بررسي پروفايل شخصيتي بيماران عروق کرونری قلبي پرداخته است، شناختدقيق عامل های شخصيتي ، امکان ارائه خدمات حمايتي و آموزشي لازم را برای بهزيستي بيماران قلبي فراهم مي نمايد. روش کار: اين مطالعه از نوع توصيفي تحليلي بود . جامعه آماری شامل تمام بيماران قلبي مراجعه کننده به مرکز درماني شهيد محمدی بود که از ميان آن ها 184 نفر به صورت نمونه گيری در دسترس انتخاب شد و پرسش نامه ی شخصيتي پنج عاملي تکميل نمودند. يافته ها: ميانگين نمرات وظيفه شناسي و روان رنجور خويي در بيماران قلبي نسبت به ساير مولفه ها بيشتر بود. ابعاد شخصيتي بر حسب جنس رابطه معنادار در بعد روان رنجورخوی و وظيفه شناسي، بر حسب مصرف دخانيات رابطه معناداری در هر 5 بعد شخصيتي ، بر حسب مصرف الکل رابطه معناداری در بعد شخصيتي روان رنجورخوی و وظيفه شناسي و بر حسب مصرف مواد مخدر رابطه معناداری در بعد شخصيتي خوشايندی ، برونگرايي و روان رنجورخوی وجود داشت ( P-value<0/05 ). نتیجه گیري: نتايج پژوهش اهميت مسائل روانشناختي را در بيماران عروق کرونری قلبي بيان ميکند و نشانميدهد برای کاهش آمار بيماری عروق کرونری قلبي ميبايست به ويژگيهای شخصيتي بيماران قلبي توجه شود .کليد واژه: بيماری عروق کرونری قلبي CHD ، مولفه های شخصيتي

‏توصیفگر

:

بيماری عروق کرونری قلبي CHD 
مولفه های شخصيتي

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

بیوسه، مجتبی

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

عباس زاده، شاهین

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

محمودی، معصومه


64

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79735

‏شماره مدرک

:

۱۷۱۹پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۱۹پ

‏سرشناسه

:

جوادی، فاطمه

‏عنوان اصلي

:

بررسی اثر نئوستیگمین اینتراتکال بر اولین زمان نیاز به ضد درد و همودینامیک پس از عمل سزارین الکتیو در اتاق عمل بیمارستان خلیج فارس بندرعباس در سال 96

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ فاطمه جوادی

‏استاد راهنما

:

فرزام رجایی، هاشم جری نشین

‏استاد مشاور

:

الهام بوشهری

‏صفحه شمار

:

۵۵ ص.:جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۶/۲۵

‏چکيده

:

درد به صورت یک تجربه ناخوشایند حسی و عاطفی که در اثر آسیب بافتی پس از عمل جراحی ایجاد میگردد توصیف میثشود و معمولا نگرانی اصلی بیماران در مورد جراحی این است که چه اندازه از درد را پس از عمل تجربه خواهند کرد. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر نئوستیگمین اینتراتکال بر اولین زمان نیاز به یک مسکن پس از عمل سزارین طراحی شده است. روش کار: افراد شرکت کننده در این مطالعه شامل 50 بیمار سنین 49_18 ساله با کلاس 1و 2ASA که به طور تصادفی در دو گروه 25 نفری قرار گرفتند. در گرول اول 0/05CC از آمپول نئوستیگمین 0/5 میلی گرم بر 1سی سی که با سرنگ انسولین اندازه گیری شده است به 2/5CC (میلی گرم) بوپیواکائین 0/5% هایپرباریک اضافه شد. درگروه دوم 0/05 آب مقطر به 12/5 2/5CC (میلی گرم) بوپیواکائین 0/5% هایپرباریک اضافه شد . اولین زمان نیاز به ضد درد ،شدت درد که براساس VAS (رتبه بندی شفاهی از 0 بدون درد تا 10حداکثر درد قابل تصور ) ،سردرد با مشخصات PDPH، در ساعت 48-24-12-6-1 پس از عمل، هایپوتنشن، برادی کاردی، تهوع و استفراغ (24ساعت پس از عمل و مجددا 2-1 هفته پس از عمل ) و لرز را در این مطالعه ارزیابی کردیم. نتایج: نتایج مطالعه ما نشان داد اولین زمان نیاز به ضد درد پس از عمل سزارین بین گروه دریافت کننده نئوستیگمین و گروه پلاسبو اختلاف معنی داری مشاهده شد اما شدت درد، فشار خون، تعداد ضربان قلب، تهوع و استفراغ، لرز و خارش در دو گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری نداشت. نئوستیگمین بر کاهش سردرد بعد از عمل سزارین تاثیر قابل توجهی نداشته است. نتیجه گیری: با توجه به مطالعه نئوستیگمین داخل نخاعی در ترکیب با بوپیواکایین اولین زمان نیاز به ضد درد را طولانی می کند و اثرات جانبی قابل توجهی ندارد. واژه‌هاي كليدي: نئوستیگمین، بی حسی نخاعی، اولین زمان نیاز به ضد درد، سزارین الکتیو، سر درد

‏توصیفگر

:

نئوستیگمین 
بی حسی نخاعی 
اولین زمان نیاز به ضد درد 
سزارین الکتیو 
سردرد

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

رجایی، فرزام

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

جری نشین، هاشم

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

‏ بوشهری، الهام


65

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79759

‏شماره مدرک

:

۱۷۲۰پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۲۰پ

‏سرشناسه

:

غنی زاده، زهرا

‏عنوان اصلي

:

مقایسه تاثیر دکسمدتومیدین و ترکیب میدازولام-فنتانیل بر روی آرام بخشی در جراحی کاتاراکت به روش فیکو تحت بی حسی موضعی در اتاق عمل بیمارستان شهیدمحمدی در سال ۹۷-۱۳۹۶

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ زهرا غنی زاده

‏استاد راهنما

:

فریدون فکرت، هاشم جری نشین

‏استاد مشاور

:

علیرضا بقایی، محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۶۴ ص.: جدول، نمودار+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷/۶۳

‏چکيده

:

بطور معمول از ترکیب میدازولام-فنتانیل به منظور سدیشن داخل وریدی در جراحی های کاتاراکت استفاده می شود. دکسمدتومیدین، یک داروی آرام بخش-ضد درد بوده و کاربرد آن در جراحی کاتاراکت گزارش نشده است. هدف از انجام این مطالعه مقایسه آثار دکسمدتومیدین و ترکیب میدازولام-فنتانیل جهت آرام بخشی طی جراحی کاتاراکت تحت بی حسی موضعی بود. روش کار: تعداد ۳۲ بیمار که تحت عمل جراحی فیکو کاتاراکت تحت بی حسی موضعی قرار گرفتند، وارد مطالعه شدند. بیماران بصورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: 16 نفرگروه در دکسمدتومیدین و 16 نفر در گروه میدازولام-فنتانیل. بیماران گروه اول دکسمدتومیدین وریدی با دوز اولیه 1میکروگرم/کیلوگرم طی 10 دقیقه و بدنبال آن با دوز نگهدارنده 0/1 میکروگرم/کیلوگرم/ساعت با پمپ انفوزیون دریافت کردند. در گروه میدازولام-فنتانیل نیز از ترکیب 0/03 میلیگرم/کیلوگرم میدازولام و 0/1 میکروگرم/کیلوگرم طی 10 دقیقه بصورت وریدی و سپس انفوزیون سالین 0/9٪ بصورت مداوم استفاده شد. جهت ارزیابی کفایت آرام بخشی از معیار آرام بخشی رامزی (نمره ی 6-1) و با هدف نمره 4-3 استفاده شد. رضایت بیمار (نمره 4-۰) و جراح (نمره 4-۰)، ادراک درد بیمار (نمره 4-0)، تغییرات همودینامیک و تنفسی و سطح آرام بخشی ( معیار آرام بخشی رامزی 6-1) ارزیابی شدند. یافته ها: در بین دو گروه از نظر مشخصات زمینه ای شامل سن، جنس، قد و وزن تفاوت معناداری وجود نداشت (همگی p>0.05). بین دو گروه از نظر تغییرات همودینامیک، ادراک درد و رضایت بیمار و جراح تفاوت معناداری وجود نداشت (همگی p>0.05). اما تغییرات تنفسی بین دو گروه در دقیقه های 5، 50، 55 و 60 تفاوت معنادار داشتند (همگی p<0.05). میانگین ریت تنفسی در گروه دکسمدتومیدین بیشتر از گروه میدازولام-فنتانیل بود و تفاوت معناداری بین دو گروه وجود داشت ( بترتیب p=0.27 و p=0.002). میانگین نمره آرام بخشی رامزی در گروه دکسمدتومیدین بیشتر از گروه میدازولام-فنتانیل بود و تفاوت معناداری بین دو گروه وجود داشت (هردو p<0.001). در این دو گروه هیچ موردی از تهوع و استفراغ وجود نداشت و فقط دو نفر از بیماران گروه میدازولام-فنتانیل لرز داشتند. نتایج: سدیشن با دکسمدتومیدین در قیاس با میدازولام-فنتانیل، تغییرات تنفسی را در بیماران در جراحی کاتاراکت تحت بی حسی موضعی بهبود بخشید. این دارو یک جایگزین موثری برای ترکیب میدازولام-فنتانیل بوده و سطح قابل اطمینانی از آرام بخشی و پایداری همودینامیک را فراهم می کند. به نظر می رسد دکسمدتومیدین یک انتخاب ایمن و مناسب برای القای سدیشن در جراحی کاتاراکت باشد. واژگان کلیدی: جراحی کاتاراکت، بی حسی موضعی، آرام بخشی، دکسمدتومیدین، میدازولام-فنتانیل

‏توصیفگر

:

جراحی کاتاراکت 
بی حسی موضعی 
آرام بخشی 
دکسمدتومیدین 
میدازولام 
فنتانیل

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

فکرت، فریدون

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

‏ جری نشین، هاشم

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

بقایی، علیرضا

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن

 

 


66

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79755

‏شماره مدرک

:

۱۷۲۱پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۲۱پ

‏سرشناسه

:

‏ آرام، فریده

‏عنوان اصلي

:

بررسی رابطه بین عملکرد تحصیلی با هوش هیجانی در دانشجویان مقطع علوم پایه رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1395 -1396

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ فریده آرام

‏استاد راهنما

:

شعله نمازی

‏استاد مشاور

:

شعله نمازی

‏صفحه شمار

:

۵۴ ص.:جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷/۳۵

‏چکيده

:

هوش هیجانی مفهومی است که درسال 1990 مطرح شده است و به عنوان یک عامل مهم کسب موفقیت در زندگی، تحصیل وشغل محسوب می شود. هوش هیجانی در واقع در ارتباط با 4 حیطه خودآگاهی (درک توانایی های خود و ابراز آن ها)، آگاهی اجتماعی (آگاهی نسبت به دیگران و درک افراد و همدلی با آن ها)، مدیریت رابطه و خود مدیریتی (توانایی انطباق با تغییر ها و حل مسائل شخصی و اجتماعی) می باشد. این مطالعه به بررسی رابطه بین عملکرد تحصیلی دانشجویان با هوش هیجانی آنان می پردازد. روش کار: مطالعه حاضر، بر روی 205 نفر از دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس داوطلب به شرکت در مطالعه و با توجه به شرایط ورود و خروج مطالعه در سال تحصیلی 95-96 انجام گرفت. روش نمونه گیری به صورت تصادفی نسبتی بود،به گونه ای که از هر ورودی با توجه به نسبت قبولی آن ها تعداد مشخصی به صورت تصادفی انتخاب شدند. و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه دو بخشی که بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم شامل پرسش نامه هوش هیجانی سیریا شیرینگ بود جمع اوری شد که این پرسش نامه توسط دانشجویان تکمیل گردید. نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد که بین معدل دانشجویان با میانگین نمره هوش هیجانی و خرده مقیاس های آن ارتباط معناداری وجود ندارد و همچنین ارتباط نمره کلی آزمون هوش هیجانی و خرده مقیاس های آن با معدل تحصیلی شرکت کنندگان بر اساس تفاوت جنسیتی، نوع اشتغال به تحصیل، و میزان تحصیلات پدر و مادر ارتباط معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری کلی: بین عملکرد تحصیلی دانشجویان شرکت کننده در مطالعه با هوش هیجانی آنان ارتباط معناداری وجود نداشت. واژه های کلیدی: هوش هیجانی، عملکرد تحصیلی، خود آگاهی، خود کنترلی، خودانگیزی، همدلی، مهارت اجتماعی

‏توصیفگر

:

هوش هیجانی 
عملکرد تحصیلی 
خود آگاهی 
خود کنترلی 
خود انگیزی 
همدلی 
‏ مهارت اجتماعی 

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

‏ نمازی، شعله

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

نمازی، شعله

‏کد نقش

:

استاد مشاور


67

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79750

‏شماره مدرک

:

۱۷۲۲پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۲۲پ

‏سرشناسه

:

کرمی،خدیجه

‏عنوان اصلي

:

ﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل و ﺗﯿﻮﭘﻨﺘﺎل ﺳﺪﯾﻢ در ﻣﯿﺰان ﺳﺮدرد ﺑﻌﺪ از Electro Convulsive Therapy در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﺳﺎل 1396

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮐﺮﻣﯽ

‏استاد راهنما

:

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﻋﺒﺪاﻟﻪ زاده ﺑﻘﺎﯾﯽ، ﻗﺎﺳﻢ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ

‏استاد مشاور

:

هاﺷﻢ ﺟﺮي ﻧﺸﯿﻦ، الهام بوشهری

‏صفحه شمار

:

۵۸ ص.:جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۶/۱۲

‏چکيده

:

تشنج درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ روش ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ در روان ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻢ ﻋﺎرﺿﻪ ﺗﺮﯾﻦ درﻣﺎن در اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. از داروﻫﺎي ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﯿﻮﭘﻨﺘﺎل ﺳﺪﯾﻢ و ﭘﺮوﭘﻮﻓﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از داروﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن داﺷﺘﻪ و ﻋﻮارض و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺗﻮﻧﻮﻣﯿﮏ را در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد. از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ و ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻟﮑﺘﺮوﺷﻮك(ECT)، ﺳﺮدرد ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺲ از ECT ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ داروﻫﺎي ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در ﻣﯿﺰان ﺳﺮدرد و ﺳﺪﯾﺸﻦ ﺑﻌﺪ از ECT در ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ECT در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮارد و رو ﺷﻬﺎ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي از ﻧﻮع ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ(RCT) دو ﺳﻮ ﮐﻮر ﺑﻮد ﺮاد ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده ﺑﻪ دو ﮔﺮوه P و T ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و در ﻫﺮ ﮔﺮوه 30 ﻧﻔﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در 2 ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ ﺑﺨﺶ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﻤﺎران و ﺑﺨﺶ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاﻻﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺳﺮدرد ﻣﯿﺰان ﺳﺪﯾﺸﻦ و ﻣﺼﺮف آﻧﺎﻟﮋزﯾﮏ ﻃﯽ 2 24 و 48 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ECT ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: از ﻣﺠﻤﻮع 60 ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ %75 ﻣﻌﺎدل 45 ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮد و 25% از آﻧﺎن ﻣﻌﺎدل 15 ﺑﯿﻤﺎر زن ﺑﻮدﻧﺪ . در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻦ 17 ﺳﺎل و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻦ 58 ﺳﺎل ﺑﻮد و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ در ﺑﯿﻤﺎران 10/66 ± 36/40 ﺑﻮد. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺳﺪﯾﺸﻦ 2 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﻟﮑﺘﺮوﺷﻮك درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﮔﺮوه ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل 2,63 و در ﮔﺮوه ﺗﯿﻮﭘﻨﺘﺎل ﺳﺪﯾﻢ 1,83 ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻣﺎري T-test ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري در ﮔﺮوه ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد (p-value<0.001) وﻟﯽ ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﺳﺪﯾﺸﻦ 24 و 48 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮدرد ﺑﯿﻤﺎر و داروي ﻣﺼﺮﻓﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در ﻣﺮدان در 2ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ در ﮔﺮوه ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل ﺳﺮدرد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد. ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري از ﻧﻈﺮ ﺳﺮدرد در داروﻫﺎي ﺗﯿﻮﭘﻨﺘﺎل ﺳﺪﯾﻢ و ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل وﺟﻮد دارد و در 2 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ECT ﺳﺮدرد در ﮔﺮوه ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد.و از ﻧﻈﺮ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد.

‏توصیفگر

:

اﻟﮑﺘﺮوﺷﻮك در ﻣﺎﻧﯽ 
پروپوفول 
تیوپنتال سدیم 
سردرد

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

عبداله زاده ﺑﻘﺎﯾﯽ، علیرضا

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

سبحانی، قاسم

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

‏ جری نشین، هاشم

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

بوشهرِی، الهام


68

‏نام مرکز

:

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79712

‏شماره مدرک

:

۱۷۲۳پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۲۳پ

‏سرشناسه

:

آژ، میلاد

‏عنوان اصلي

:

مقایسه میزان روی سرم در کودکان زیر 18 سال مبتلا به کم خونی داسی شکل هموزیگوت با بیماران فاقد کم خونی داسی شکل هموزیگوت در بیمارستان کودکان شهرستان بندر عباس در سال 1396

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

میلاد آژ

‏استاد راهنما

:

محمد علی مولوی، عبدالمجید ناظمی

‏استاد مشاور

:

محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۵۴ ص.جدول، نمودارCD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷/۱

‏چکيده

:

جایگزینی اسید آمینه والین با گلوتامیک اسید در ششمین جایگاه زنجیره بتا منجر به تغییر شکل هموگلوبین و پدید آمدن هموگلوبین داسی شکل(HbS) می شود . هموگلوبین های داسی شده با افزایش بار استرس های اکسیداتیو همراه بوده و نتیجه ی آن کمبود عوامل خنثی کننده واکنش های اکسیداتیو ازجمله روی می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان روی سرمی در کودکان مبتلا به کم خونی داسی شکل هموزیگوت در بندرعباس انجام گرفته است.روش مطالعه: 55 نفر از افراد مبتلا به کم خونی داسی شکل هموزیگوت و 55 نفر از افراد سالم که عدم ابتلای آن ها به کم خونی داسی شکل تایید شده بود مورد ارزیابی از نظر روی سرمی قرار گرفتند. سپس اطالاعات جمع آوری شده وارد نرم افزاری آماری spss 19 شد و نتایج مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج: 55 بیمار با میانگین سنی 4/29 و 55 کودک سالم با میانگین سنی 4/39 میانگین روی بدست آمده در گروه بیماران 58/89 و در گروه کنترل 76/80 بود. میانگین هموگلوبین افراد بیمار 9/16 و میانگین هموگلوبین افراد کنترل 10/18 محاسبه شد. ارتباط سطح هموگلوبین با روی سرمی معکوس بدست آمد. در خصوص اندکس های خونی (MCV، MCH، MCHC) تفاوتی بین اعضای دو گروه مشاهده نشد.نتیجه گیری: میزان روی سرمی در کودکان مبتلا به کم خونی داسی شکل به صورت معناداری پایین تر از کودکان سالم می باشد نه تنها میزان هموگلوبین کودکان مبتلا به کم خونی داسی شکل پایین تر از گروه کنترل بود بلکه ارتباط بین سطح روی و سطح هموگلوبین افراد نیز به صورت معکوس مشاهده شد.واژه‌هاي كليدي: روی سرمی،کودکان ، کم خونی داسی شکل

‏توصیفگر

:

روی سرمی 
کودکان 
کم خونی داسی شکل

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

مولوی، محمد علی

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

ناظمی، عبدالمجید

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


69

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79718

‏شماره مدرک

:

۱۷۲۴پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۲۴پ

‏سرشناسه

:

نیکبخت، علیرضا

‏عنوان اصلي

:

بررسی تأثیر ویتامین دی تکمیلی در بهبود مبتلایان به گاستروانتریت بستری در بیمارستان کودکان شهر بندرعباس در سال 1395-1396

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

علیرضا نیکبخت

‏استاد راهنما

:

محمد باقر رحمتی، مهران احمدی

‏استاد مشاور

:

کامبیز قاسمی، علیرضا امان

‏صفحه شمار

:

۴۷ ص.جدول، نمودارCD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای تخصصی

‏رشته تحصیلی

:

اطفال

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۸/۶

‏چکيده

:

گاستروانتریت یکی از علل اصلی بستری کودکان و مرگ و میر آنها در جهان است. ویتامین موجب تقویت سیستم ایمنی شده و کمبود آن موجب تشدید علائم عفونت ها می گردد. در این کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور 100 کودک 3 ماه تا 14 ساله مبتلا به گاستروانتریت بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس با در نظر گیری معیارهای ورود و خروج وارد شدند و پس از کسب رضایت از والدین آنها به طور تصادفی در دو گروه 50 نفری قرار گرفتند که علاوه بر درمانهای معمول به یک گروه 2 سی سی روغن زیتون و به گروه دیگر دو دوز 50000 واحدی ویتامین دی طی دو روز داده شد. شرایط ترخیص از بیمارستان عبارت بود از کاهش تب و میزان دفع مدفوع و نیز بهبود حال عمومی بیمار. اطلاعات مورد نیاز در فرمی توسط پزشک مربوطه به ثبت رسید. از آمار توصیفی، کای اسکوئر و t-test برای مقایسه ی اطلاعات کسب شده بهره گرفته شد. یافته ها: متوسط مدت بستری در بیمارستان در گروه ویتامین دی (54/2 در برابر 46/3 روز) به طور معناداری از گروه روغن زیتون کم تر بود (P<0.001). بین دو گروه از نظر مدت بستری تفاوت معناداری بر حسب سن، جنس و شدت دهیدراتاسیون وجود نداشت (P=0.09، P=0.14 و P=0.15). در گروه ویتامین دی دمای بدن هنگام ترخیص به طور معناداری کمتر از گروه شاهد بود (P=0.017). نتیجه گیری: نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که ویتامین دی تکمیلی به طور معناداری موجب کاهش مدت بستری در گاستروانتریت کودکان می شود.

‏توصیفگر

:

کودکان 
بیمارستان کودکان

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

رحمتی، محمدباقر

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

احمدی، مهران

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

قاسمی، کامبیز

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

امان الهی، علیرضا


70

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79827

‏شماره مدرک

:

۱۷۲۵پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۲۵پ

‏سرشناسه

:

پديدآورمحمدی، محمدرضا

‏عنوان اصلي

:

بررسی همسو بودن نتایج معاینه بالینی با سونوگرافی در بیماران با درد بیضه مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1396

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ محمدرضامحمدی

‏استاد راهنما

:

شهرام رزمجو

‏استاد مشاور

:

ناصر ریاضی

‏صفحه شمار

:

۳۷ ص. :جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۶/۸۷

‏چکيده

:

درد بیضه یکی از شکایت های شایع بیماران در کلینیک های اورولوژی است و تشخیص درست و صحیح علل آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این زمینه از تکنیک های معاینات بالینی مختلف و همچنین روش های پاراکلینیک متنوعی استفاده می گردد که شایع ترین آن ها سونوگرافی است. از این رو هدف از انجام این مطالعه بررسی همسو بودن نتایج معاینه بالینی با سونوگرافی در بیماران با درد بیضه مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس در سال 1396 بود.روش اجرا: پژوهش حاضر یک مطالعه مشاهده ای است که بر روی کلیه افرادی که در سال 1396 با شکایت از دردبیضه به اورژانس بیمارستان شهید محمدی بندرعباس مراجعه کرده اند، صورت گرفته است. کلیه بیماران پس از انجام یک معاینه بالینی با دقت توسط یک ارولوژیست در وضعیت خوابیده و ایستاده، مورد سونوگرافی B-mode اسکروتال قرار گرفتند و سپس یافته های معاینه بالینی با سونوگرافی مقایسه و ثبت گردید.یافته ها:میانگین سنی شرکت کنندگان در این پژوهش 45/14±16/37 سال بود. در مورد کیست، بر اساس معاینات بالینی تنها 9/2% بیماران مبتلا بودند، در حالی که بر اساس سونوگرافی مشخص شد که 7% موارد دچار آن هستند (p=0/021). در مورد هماتوما، 4/1% بر اساس معاینه در مقابل 7/5% بر اساس سونوگرافی (p=0/038)، در مورد هماتوسل، 4/1% بر اساس معاینه در مقابل 1/3% بر اساس سونوگرافی (p=0/045) و نهایتا در مورد پارگی تونیکا آلبوژینا، 9/2% بر اساس معاینات در مقابل 4/6% بر اساس سونوگرافی (p=0/031)، بیشترین میزان اختلاف در تشخیص را داشتند.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که بیشترین میزان تطابق به ترتیب در بیماران با تشخیص هرنی اینگوینال، واریکوسل، تورشن، اپیدیدیمیت و هیدروسل می باشد. از طرف دیگر، بیشترین چالش های تشخیصی بر اساس معاینات بالینی در موارد تشخیصی کیست، هماتوسل، پارگی تونیکا آلبوژینا و هماتوما بود، به گونه ای که فراوانی موارد تشخیصی بر اساس معاینات بالینی در مقایسه با یافته های سونوگرافی به طور معناداری تفاوت داشت.واژه‌هاي كليدي: بیضه، سونوگرافی، معاینات بالینی

‏توصیفگر

:

بیضه 
سونوگرافی 
معاینات بالینی

‏عنصر شناسه اي

:

‏‏

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

رزمجور، شهرام

‏عنصر شناسه اي

:

‏‏

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

احدی، بابک

‏عنصر شناسه اي

:

‏‏

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

ریاضی، ناصر

 

 

 


71

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79830

‏شماره مدرک

:

۱۷۲۶پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۲۶پ

‏سرشناسه

:

پديدآورصادقی، نیلوفر

‏عنوان اصلي

:

مقایسه اثر دکسمدتومیدین وریدی ونخاعی برروی کیفیت بیحسی نخاعی در بیماران با فتق اینگوینال در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 95-96

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ نیلوفر صادقی

‏استاد راهنما

:

هاشم جری نشین

‏استاد مشاور

:

فریدون فکرت

‏صفحه شمار

:

۵۷ ص. :جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷/۹

‏چکيده

:

مقدمه: یکی از شایعترین ها روش های بیهوشی، بیحسی نخاعی می باشد که به صورت تزریق دارو در فضای ساب آراکنوئید جهت بلوک حسی و حرکتی بیمار حین عمل می باشد.اما مدت زمان این روش محدود بوده و بستگی به نوع داروی بیحسی مورد استفاده دارد. این مطالعه با هدف مقایسه اثر دکسمدتومیدین وریدی و نخاعی بر روی کیفیت بیحسی نخاعی در بیماران با فتق اینگواینال انجام شد.روش کار: این مطالعه بصورت یک کارآزمایی بالینی آینده نگر برروی 50 بیمار 18 تا 70 ساله با کلاس IASA و II کاندید عمل جراحی ترمیم فتق تحت بیحسی نخاعی انجام شد. همه ی بیماران قبل از انجام بلوک میزانm l/kg 10 مایع نمکی بالانس را دریافت کرده سپس بیماران بصورت تصادفی به یکی از دو گروه زیر وارد شدند: بیماران گروه اول g/kgµ 1دکسمدتومدین را با نرمال سالین در حجم کلی ml 20 در طی 10 دقیقه قبل از بلوک، وریدی دریافت کرده و به بیماران گروه دوم ml 20 نرمال سالین از طریق سرنگ پمپ طی 10 دقیقه قبل از بلوک، وریدی تجویز شد. سپس بیحسی نخاعی انجام شد به این صورت است که بیماران گروه اول داروی بوپیواکائین و در بیماران گروه دوم علاوه بر بوپیواکائین میزان gµ 5 دکسمدتومیدین به صورت نخاعی نیز تزریق شد. سطح بلوک حسی و بلوک موتور و میزان آرامبخشی،زمان برگشت بلوک حسی و موتور،پارامترهای همودینامیک حین و پس از عمل جراحی ،میزان درد بعد از عمل و طول مدت بی دردی و همچنین عوارضی مانند تهوع واستفراغ،لرز و هیپوکسی در هر دو گروه از بیماران سنجیده و ثبت گردید .داده ها انالیز اماری شد و 05/ 0 p<معنی دار تلقی شد.نتایج: بین بیماران دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک مثل سن،وزن و قد و پارامترهای همودینامیک مثل SBP, DBP, MAP, HR, SPO2 وهمچنین تهوع و استفراغ، لرز و هیپوکسی تفاوت معناداری مشاهده نشد. مدت زمان بلوک حسی و حرکتی و طول مدت بی دردی در گروه دکسمدتومیدین نخاعی نسبت به گروه وریدی به صورت قابل توجهی طولانی تر بود (به ترتیب 00/0 =p، 00/0 =p) همچنین میزان بروز برادیکاردی در گروه نخاعی بصورت معناداری کمتر بود (002/0 =p) و میزان شدت درد در بیماران گروه نخاعی نیز کمتر بوده است (041/0 = P، 00/0 =P).نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه استفاده از دکسمدتومیدین نخاعی اثرات بهتری نسبت به تجویز وریدی داشته وجهت انجام بیحسی نخاعی استفاده از دکسمدتومیدین نخاعی همراه با داروی بیحسی موضعی توصیه می شود.واژه‌هاي كليدي: دکسمدتومیدین ، بیحسی اسپاینال ، هرنی اینگواینال

‏توصیفگر

:

دکسمدتومیدین 
بیحسی اسپاینال 
هرنی اینگواینال

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

‏‏ جری نشین، هاشم

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

‏‏ فکرت، فریدون

 

 

‏‏


72

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79820

‏شماره مدرک

:

۱۷۲۷پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۲۷پ

‏سرشناسه

:

پديدآورحنایی، احمد

‏عنوان اصلي

:

الگوی مصرف آنتی بیوتیک پروفیلاکسی قبل از عمل جراحی در بیماران بخش های جراحی مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1396 و مقایسه با دستور العمل ابلاغی وزارت بهداشت

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ احمد حنایی

‏استاد راهنما

:

مهدی حسنی آزاد

‏استاد مشاور

:

شعله نمازی

‏صفحه شمار

:

۱۰۳ص.:جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷/۲۵

‏چکيده

:

مقدمه: با توجه به تجویز غیر منطقی آنتی بیوتیک ها درجهت کاهش عفونت هاي ناشی از زخم جراحی،رعایت روش استاندارد تجویزآنتی بیوتیک پروفیلاکسی قبل و بعد از اعمال جراحی ضروري است. مطالعه حاضر با هدف بررسی مصرف آنتی بیوتیک ها قبل و بعد از عمل جراحی و مقایسه آن بادستورالعمل کشوری در بیماران شهید محمدی بندرعباس در سال 1397 به انجام رسید.روش تحقیق: مطالعه حاضر از نوع مقطعی و با رویکرد توصیفی تحلیلی می باشد که در سال 1397 با بررسی کلیه اعمال جراحی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس انجام گرفت. لذا جامعه مورد مطالعه شامل کلیه پرونده ها در 5 بخش جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب ، گوش و حلق و بینی، ارتوپدي و ارولوژي این بیمارستان و نمونه مطالعه 279 نفر از این بیماران بودند که در سال 1396 تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند و به روش طبقه ای نسبتی انتخاب شده اند.نتایج: در این مطالعه 279 نفر وارد مطالعه شدند که انتخاب نوع آنتی بیوتیک در 8/87درصد،در زمان شروع،طول مدت تجویز ، نحوه تجویز و دوز مصرفی دارو همخوانی به ترتیب4/82 درصد، 5/88درصد،1/92 درصد،5/83 درصد بود. میزان مطابقت کل 6/75 گزارش شد.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که هم خوانی تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی با دستورالعمل کشوری در این مرکز در سطح بالایی قرار دارد که علت آن می تواند آشنایی پزشکان این مرکز با دستورالعمل های استاندارد و مشابه بودن آنتی بیوتیک پیشنهادی در بسیاری از عمل های جراحی می باشد. واژه های کلیدی : آنتی بیوتیک پروفیلاکسی ، عمل جراحی، دستورالعمل پروفیلاکتیک..

‏توصیفگر

:

آنتی بیوتیک پروفیلاکسی 
عمل جراحی 
دستورالعمل پروفیلاکتیک

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

‏‏ حسنی آزاد، مهدی

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

‏‏ داوودیان، پریوش

‏عنصر شناسه اي

:

‏‏

‏ساير عناصر نام

:

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

نمازی، شعله

 

 

 

73

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79756

‏شماره مدرک

:

۱۷۲۸پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۲۸پ

‏سرشناسه

:

میرزایی، نگار

‏عنوان اصلي

:

اثر پروفیلاکسی دوز کم کتامین و گرانیسترون در پیشگیری از لرز حین ترمیم فتق طی بی حسی نخاعی در بیمارستان شهید محمدی در سال 97-96

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ نگار میرزایی زاده

‏استاد راهنما

:

حسین اتحاد، هاشم جری نشین

‏استاد مشاور

:

معصومه محمودی

‏صفحه شمار

:

۶۵:جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷/۱۵

‏چکيده

:

لرز یکی از بیشترین مشکلات رایج در بی حسی اسپاینال است که عوارض ان شامل افزایش مصرف اکسیژن , افزایش فشار خون , افزایش فشار داخل چشمی و فشار داخل مغزی ودرد بعد از عمل می باشد. این مطالعه در جهت کاهش عوارض لرز به بررسی اثرات گرانیسترون و کتامین بر جلوگیری از لرز می پردازد . روش کار : این مطالعه به روش کارازمایی بالینی آینده نگر بر روی 75 بیمار به صورت سه گروه 25 تایی که کاندید عمل ترمیم فتق تحت بی حسی نخاعی بوده اند انجام شد. گروه اول کنترل NS) 2) میلی لیتر نرمال سالین و گروه دوم گرانیسترون G 40 میکروگرم بر کیلوگرم و گروه سوم کتامین K) 5/0) میکروگرم بر کیلوگرم 5 دقیقه قبل از بی حسی نخاعی به صورت داخل وریدی داده شد. حین عمل جراحی هر 5 دقیقه تا 60 دقیقه و سپس هر 15 دقیقه تا 30 دقیقه در ریکاوری، لرز، علایم حیاتی، شدت درد و تهوع و استفراغ در پرسشنامه ی بیمار ثبت شد. نتایج : در بین سه گروه تفاوت معنا داری از جهت سن , جنس , قد، وزن و BMI در بین بیماران نبود (P>0.05). و طی مداخله 85.25% گروه کنترل ، 91.5% گروه گرانیسترون و 87.1% گروه کتامین لرز نداشتند که این اختلاف معنا دار نبوده (P>0.05). همچنین از نظر تغییرات همودینامیکی ( فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و ضربان قلب ) بین سه گروه تفاوت معناداری نبوده است (p>0.05). در حالی که تفاوت درجه حرارت بیماران بین سه گروه از دقایق 10 تا 30 معنادار بوده است و در گروه کتامین اندکی افت دما نسبت به بقیه گروه ها بیشتر بوده است (p<0.05). نتیجه گیری کلی: تفاوت واضحی در وقوع لرز بین سه گروه وجود نداشت (p>0.05). بنابراین کتامین و گرانیسترون برجلوگیری از لرز حین عمل جراحی با بی حسی اسپاینال تفاوتی باگروه کنترل نداشته اند. واژه‌هاي كليدي: گرانیسترون, کتامین, بی حسی نخاعی, لرز

‏توصیفگر

:

گرانیسترون 
کتامین 
بی حسی 
نخاعی 
لرز

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

اتحاد، حسین

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

جری نشین، هاشم

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

محمودی، معصومه


74

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79819

‏شماره مدرک

:

۱۷۲۹پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۲۹پ

‏سرشناسه

:

پديدآوریارمرادی، جدان

‏عنوان اصلي

:

مقایسه گزارش سونوگرافی توسط سرویس اورژانس نسبت به سرویس رادیولوژی در بیماران مشکوک به DVT مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ جدان یارمرادی

‏استاد راهنما

:

سعید حیاتی

‏استاد مشاور

:

الهام بوشهری

‏صفحه شمار

:

۴۴ص.:جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای تخصصی

‏رشته تحصیلی

:

طب اورژانس

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۸/۳

‏چکيده

:

زمینه و هدف: از آنجا که انجام سونوگرافی به روش معمول نیاز به مدت زمان خاص و دسترسی به یک رادیولوژیست جهت انجام این تصویر برداری دارد لذا امکان انجام این امر در خود اورژانس توسط پزشکان این بخش امری است که می تواند عوارض را تا حد قابل قبولی کاهش داده و گاها جان مریض را نجات دهد. لذا هدف از مطالعه حاضر مقایسه گزارش سونوگرافی توسط سرویس اورژانس نسبت به سرویس رادیولوژی در بیماران مشکوک به DVT است.مواد و روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه مقعطی و ارزش تشخیصی است که بر روی 150 بیمار مشکوک به DVT اندام تحتانی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس در سال 1396 انجام شد. بیماران مراجعه کننده به اورژانس که مشکوک به DVT بودند، ابتدا توسط سرویس طب اورژانس تحت سونوگرافی قرار گرفتند سپس با نتایج با بررسی پرونده بیماران و بررسی گزارش رادیولوژیست با سونوگرافی داپلر مبنی بر وجود یا عدم وجود DVT. مقایسه شد.نتایج: از نظر جنسیت تعداد 76 (7/50 %) بیمار مذکر و 74 (3/49) بیمار مونث بودند، میانگین سنی بیماران 13/8 ± 92/43 سال با رنج 23 تا 63 سال بود، میانگین BMI 60/3 ± 21/25 کیلوگرم / متر مربع بود. لذا میزان حساسیت در تشخیص گروه طب اورژانس 100 درصد و میزان اختصاصیت در تشخیص گروه طب اورژانس 62/90 % محاسبه می شود. میزان ارزش اخباری منفی در تشخیص گروه طب اورژانس 100 درصد و میزان ارزش اخباری مثبت در تشخیص گروه طب اورژانس 47/93 % محاسبه شد. میزان دقت 3/95 % با حدود اطمینان 95%، 1/91 درصد تا 5/99 % محاسبه شد(000/0=P).نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، می توان گفت انجام سونوگرافی جهت تشخیص DVT توسط سرویس طب اورژانس از حساسیت بسیار بالایی (100 %) برخوردار است و ارزش اخباری منفی 100 % دارد لذا گزارش منفی رد کننده تشخیص است در رابطه با گزارش مثبت، بیش از 90 % احتمال تشخیص DVT وجود دارد.واژگان کلیدی: ترومبوز ورید عمقی(DVT)، رادیولوژی، طب اورژانس، تشخیص

‏توصیفگر

:

ترومبوز ورید عمقی(DVT) 
رادیولوژی 
طب اورژانس 
تشخیص

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

‏‏حیاتی، سعید

‏ساير عناصر نام

:

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

‏‏طبیب زاده، اشکان

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

‏‏بوشهری، الهام


75

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79724

‏شماره مدرک

:

۱۷۳۰پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۳۰پ

‏سرشناسه

:

مصلی نژاد

‏عنوان اصلي

:

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻟﺮزان در دﻓﻊ ﺳﻨﮓ ھﺎی ﮐﻤﺘﺮ از ٥ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه ی ادراری

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

ﺳﯿﻨﺎ ﻣﺼﻠﯽ ﻧﮋاد

‏استاد راهنما

:

ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺗﻤﯽ

‏استاد مشاور

:

ﺷﻌﻠﻪ ﻧﻤﺎزی

‏صفحه شمار

:

۴۶ ص.جدولCD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷/۵

‏چکيده

:

ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎري ادراري ﺷﺎﯾﻊ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان رﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﮐﻢ ﺗـﺮ از 5 ﻣﯿﻠـﯽ ﻣﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ ﺑﺮون اﻧﺪاﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از 25% ﺗﺎ 85% را ﺷﺎﻣﻞ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺑﻪ ان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود 15% ﺗﺎ 75% از ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻨﻮز ﺑﻘﺎﯾﺎي ﺳـﻨﮓ را دارا ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑﻘﺎﯾـﺎي ﺳﻨﮓ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻋﻮارض ﻋﻼﻣﺖ دار ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻫـﺎي ﭘﺎﯾﺪار، رﺷﺪ ﻣﺠﺪد ﺳﻨﮓ، اﻧﺴﺪاد ﻣﻮﺿﻌﯽ و رﻧﺎل ﮐﻮﻟﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻘﺎﯾﺎي ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ در 43% ﺗﺎ 77% ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺴﯿﺎري ﺟﻬﺖ رﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻘﺎﯾـﺎي ﺳﻨﮓ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آن ﻫﺎ ﺟﺎي ﺑﺤﺚ دارد. ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻤـﻦ و ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ اﻣﯿـﺰ ﺑـﻮدن ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ روش ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ ﺑﺮون اﻧﺪاﻣﯽ، درﺻﺪ رﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎران از ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﺰ ﺳﻨﮓ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺒـﻮر ﺑﻘﺎﯾـﺎي ﺳـﻨﮓ، ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤـﯽ درﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اوروﻟﻮژﯾﺴﺖ ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﺧـﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ روي رﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎر از ﺳﻨﮓ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ رواﻧﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن ﺑﻪ روش ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ ﺑﺮون اﻧﺪاﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﻮل درﻣﺎن و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ ﺑﺮون اﻧﺪاﻣﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻟﺮزان را ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ دﻓـﻊ ﺳـﻨﮓ ﻫـﺎي ﮐﻤﺘـﺮ از 5 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه ي ادراري را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ. روش ﮐﺎر: اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ, ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد-ﺷﺎﻫﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻌﺪاد 150 ﻧﻔـﺮ از ﺑﯿﻤـﺎراﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮐﻤﺘﺮ از 5 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ، وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ, ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪﺻﻮرت راﻧﺪوم ﺑـﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺻﺪﺗﺎﯾﯽ از ﺑﯿﻤﺎران از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻟﺮزان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ SFR ﺗﺤﺖ رادﯾﻮﻟﻮژي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. دادهﻫـﺎي ﻻزم از ﭼﮏﻟﯿﺴـﺖ ﺗﻬﯿﻪﺷـﺪه استخراج و وارد نرم افزار SPSS شد و نهایتا از طریق داده های آماری مورد آنالیزقرار گرفت. مقادیر p value>0/05 مهنی دار تلقی گردید. بحث و نتیجه گیری: از 150 ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻪ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ, 80 ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮد و70 ﺑﯿﻤﺎر زن ﺑﻮدﻧـﺪ. ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﻨﯽ اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻞ ﺑﯿﻤﺎران 46,8±8,9 ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﯽ 67-22 ﺳﺎل ﺑـﻮد. 83 ﺗـﺎ از ﺑﯿﻤـﺎران ﺳـﻨﮓ ﮐـﺎﻟﯿﺲ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و 111 ﺗﺎ از ﺑﯿﻤﺎران ﺳﻨﮓ ﮐﺎﻟﯿﺲ ﻣﯿﺎﻧﯽ و 116 ﺗﺎ از ﺑﯿﻤﺎران ﺳﻨﮓ ﮐـﺎﻟﯿﺲ ﺗﺤﺘـﺎﻧﯽ داﺷـﺘﻨﺪ. ﺑـﺎ وﺟﻮد ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﺑﯿﻤﺎران از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ, ﻣﺤﻞ ﺳﻨﮓ و ﺳﺎﯾﺰ ﺳﻨﮓ, اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺟﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺪوش ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮدﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻟﺮزان و ﻣﯿﺰان SFR ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨـﯽ داري وﺟـﻮد دارد, و در ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻟﺮزان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯿﺰانSFR ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻟﺮزان و زﻣﺎن SFR ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد داﺷﺖ, و در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از ﺻـﻨﺪﻟﯽ ﻟـﺮزان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ زﻣﺎن دﻓﻊ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

‏توصیفگر

:

ﺳــﻨﮓ ﺷــﮑﻨﯽ ﺑــﺮون اﻧــﺪاﻣﯽ ESWL 
میزان دفع سنگ (
SFR) 
,ﺻــﻨﺪﻟﯽ ﻟﺮزان
lithoshaker seat 
ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ
nephrolithiasis

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

ناتمی، محمد

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

نمازی، شعله


76

‏نام مرکز

:

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79715

‏شماره مدرک

:

۱۷۳۲پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۳۲پ

‏سرشناسه

:

مولوی، کامیار

‏عنوان اصلي

:

بررسی ارزش تشخیصی پارامترهای گلبول قرمز در تشخیص ناقلین بتا تالاسمی در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 97-1396

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ کامیار مولوی

‏استاد راهنما

:

محمد علی مولوی

‏استاد مشاور

:

فضل صالح، شعله نمازی

‏صفحه شمار

:

۵۰ ص.:جدول، نمودار

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۸

‏چکيده

:

تالاسمی یکی از شایعترین اختلالات ژنتیکی در سراسر جهان است. تشخیص هیپوکروم میکروسیتوز توسط اندازه گیری شاخص های گلبول قرمز یک مرحله اولیه است. برای روشن کردن اهمیت تجزیه و تحلیل شاخص های گلبول های قرمز به عنوان یک گام پیشگیرانه قبل از درخواست Hb الکتروفورز. مواد و روش: تجزیه و تحلیل شمارش کامل خون (CBC) و هموگلوبین الکتروفورز از 80 کودک مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان کودکان بندرعباس انجام شد. برای این بیماران CBC نتایج الکتروفورز Hb مورد بررسی قرار گرفت. داده های بیماران با استفاده از نرم افزار SPSS تهیه و پردازش شدند. مقدار P کمتر از 0/05به عنوان معنی دار در نظر گرفته شد. نتایج: از 80 بیمار مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان کودکان بندرعباس 51 نفر (63/8٪) پسر بودند. میانگین سن (2 سال) با دامنه (12-1 سال) بود. سطح Hb از g/dl 5,6 تا g/dl 14,4 با میانگین 38/1 ± 4/10متغیر بود. در اندازه گیری و مقایسه میانگین هر دو گروه بیمار مبتلا به تالاسمی و گروه بدون تالاسمی(RDW) , (MCV) , (RBC) , (MCH) معنی دار بود.(p کمتر از 0/001برای RBC , MCV , MCH و P=0/006 برای RDW ) میانگین سطح Hb برای هر دو گروه تقریبا مشابه بودند. نتیجه گیری : درخواست الکتروفورز هموگلوبین بدون توجه به اندکس های گلبول قرمز و تشخیص اولیه ی بتا تالاسمی مینور می تواند باعث افزایش بی رویه ی حجم کاری آزمایشگاه و تحمیل هزینه های اضافی گردد. واژه‌هاي كليدي: پارامترهای گلبول قرمز ، ناقلین ، بتا تالاسمی

‏توصیفگر

:

پارامترهای گلبول قرمز 
ناقلین 
بتا تالاسمی

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

مولوی، محمدعلی

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

صالح، فضل

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

نمازی، شعله

 

 

 

 


77

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79776

‏شماره مدرک

:

۱۷۳۳پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۳۳پ

‏سرشناسه

:

هاشمی، عبدالله

‏عنوان اصلي

:

بررسی اثر تزریق وریدی دیورتیک در تعیین عملکرد تفکیکی کلیه های هیدرونفروتیک یکطرفه در اسکن (99mTc-DMSA) در مراکز پزشکی شهر بندرعباس در سال ۱۳۹۷

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ عبدالله هاشمی

‏استاد راهنما

:

نسرین امانی، کامبیز قاسمی

‏استاد مشاور

:

مونا خراجی، معصومه محمودی

‏صفحه شمار

:

۵۲ ص.:جدول

‏مقطع تحصیلی

:

دکترا ی

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷

‏چکيده

:

برخی مطالعات نشان داده اند که برحسب میزان جذب (99mTc-DMSa) ممکن است میزان عملکد تفکیکی (Differential Renal Function، DRF) یک کلیه هیدرونفروتیک بیش از اندازه واقعی گزارش گردد. بنابراین بعضی از گایدلان استفاده از تزریق وریدی فوروزماید با گرفتن تصاویر ۲۴ ساعته را جهت رفع مشکل فوق پیشنهاد کرده اند. هدف از این مطالعه تعیین اثر دیورتیک در محاسبه DRF در اسکن mTc-DMSA 99 مباشد. روش بررسی: در این پژوهش ۲۱ بیمار (۱۷ مورد پسر و ۴ مرد دختر) که محدده سنی زیر ۳ ماه تا بالای ۱ سال داشته اند با دیلاتاسیون سیستم جمع کننده یکی از کلیه ها ( هیدرونفروز یک طرفه بر اساس سونوگرافی و دینامیک رنوگرافی) از میان بیمارانی که جهت هر دو اسکن دینامیک رنوگرافی 99mTc-DMSAارجاع داده شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. ابتدا همه بیماران تحت اسکن ۳ 99mTc-DMSA ساعت پس از ترزیق وریدی 99mTc-DMSA با دوز (َAgex۵mci) قرار گرفتند. پس از گرفتن چهار نمای استاندارد قدامی، خلفی، طرفی و مایل، دیورتیک با دوز 0/5mg/kg در کودکان زیر ۳ ماه 1mgg/kg در کودکان بالای ۳ ماه تزریق شده و ۳۰ دقیقه پس از تزریق دیورتیک دو نمای قدامی و خلفی گرفته می شد. با استفاده از روش میانگین هندسی میزان جذب نسبی هر یک از کلیه ها (DRA) قبل و بعد از تزریق دیورتیک محاسبه گردد. یافته ها: متوسط میزان DRF محاسبه شده برای کلیه های هیدرونفروتیک در کل بیماران در اسکن mTc-DMSA 99 قبل و ۳۰ دقیقه پس از تزریق دیورتیک به ترتیب ۲۵،۸۲-+۴۳،۱۴ و ۲۵،۶۷-+۴۳،۶۶ بود که تفاوت معنی داری (P=۰/۵۸) بین این دو وجود نداشت. بیماران بر اساس دینامیک رنوگرافی در دو گروه قرار گرفتند: گروه ۹:۱ نفر دارای شکل رنوگرام انسدادی بودند و گروه ۱۲:۲ نفر که دارای یک شکل رنوگرام با سیستم دیلاته اما بدون انسدادی بودند. همچنین بیماران را بر اساس درجه هیدرونفروز به سه گروه هیدرونفروز خفیف، هیدرونفروز متوسط و هیدرونفروز شدید تقسیم بندی شدند. بین متوسط میزان DRF محاسبه شده قبل و بعد از تزریق فوروزماید برای کلیه های هیدرونفروتیک در هر یک از گروهای فوق نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتیجه گیری: تزریق دیورتیک به نظر می رسد در محاسبه DRF در اسکن DMSA در کلیه های هیدرونفروتیک (با و بدون انسداد اداری) تاثیری نداشته و ضروری نمی باشد.

‏توصیفگر

:

رنوگرافی 
DRF 
99
mTc-DMSA 
دیورتیک 
هیدرونفروز

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

امانی، نسرین

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

قاسمی، کامبیز

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

خراجی، مونا

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

محمودی، معصومه


78

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79775

‏شماره مدرک

:

۱۷۳۴پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۳۴پ

‏سرشناسه

:

قلی پور،فاطمه

‏عنوان اصلي

:

مقایسه اثر گرانیسترون و دگزامتازون با گرانیسترون تنها در پیشگیری از تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1396

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ فاطمه قلی پور

‏استاد راهنما

:

حسین اتحاد، هاشم جری نشین

‏استاد مشاور

:

فریدون فکرت، محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۴۶ ص.:جدول+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷/۷۵

‏چکيده

:

تهوع و استفراغ بعد از عمل یک حالت آزاردهنده می‌باشد و این عارضه در برخی از اعمال جراحی شایع‌تر است که علی‌رغم پیشرفت های پزشکی، همچنان از شیوع بالایی برخوردار است. داروهای مختلفی برای پروفیلاکسی و درمان تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی استفاده شده است. در مطالعات اخیر نشان داده شده که آنتاگونیست های رسپتور سروتونین بیشترین تأثیر را نسبت به داروهای قبلی در پروفیلاکسی تهوع و استفراغ بعد از عمل دارند. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه اثر گرانیسترون تنها و گرانیسترون با دگزامتازون در پیشگیری از تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپی طراحی گردید. روش کار: این مطالعه به صورت یک کار آزمایی بالینی آینده نگر دوسوکور بر روی 90 بیمار 60-18 ساله با ASA class I و II که جهت عمل جراحی غیر اورژانسی کله سیستکتومی لاپاراسکوپی مراجعه کردند، انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شده. بیماران گروه اول داروی گرانیسترون به میزان mcg/kg 40 + ml2 نرمال سالین و بیماران گروه دوم گرانیسترون به میزان mcg/kg 40 + ml2 (mg8) دگزامتازون را دریافت کرده و عمل جراحی به روش کلاسیک توسط یک جراح انجام شد. در ریکاوری بروز تهوع و استفراغ و شدت آنها و همچنین پارامترهای همودینامیک بیماران در دو فاصله 30 دقیقه و 60 دقیقه اندازه گیری و ثبت گردید و همچنین وقوع تهوع و استفراغ در بخش به مدت 24 ساعت (هر 6 ساعت) ارزیابی و ثبت شد. اطلاعات توسط دستیار بیهوشی که از نحوه گروه بندی و مصرف داروها اطلاعی نداشت، جمع آوری گردید. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و تست‌های آماری آنالیز و p<0.05 معنی‌دار تلقی گردید. نتایج: بیماران دو گروه از نظر توزیع جنسیتی، میانگین سن، قد، وزن، نمایه توده بدنی (BMI) و ASA class تقریباً یکسان بودند. پارامترهای همودینامیک شامل SBP، DBP، HR، MAP و SPO₂ در زمان های مختلف در دو گروه با یکدیگر مقایسه شد که اختلاف آماری معناداری وجود نداشت (0/05<p). میزان تهوع در زمان های مختلف اگرچه در گروه دوم کمتر بود اما تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد (0/05<p) اما شدت تهوع در ریکاوری در گروه اول به صورت قابل توجهی بالاتر بود (P=0/028). میزان استفراغ در زمان های مختلف بین دو گروه مورد مطالعه مقایسه شد و با وجود کمتر بودن آن در گروه دوم اختلاف آماری معناداری بین دو گروه مشاهده نشد (P>0/05). همچنین شدت استفراغ در زمان های مختلف بین دو گروه اختلاف قابل توجهی نداشت (0/05<p)نتیجه‌گیری: بر اساس مطالعه حاضر هر دو گروه بیماران نسبت به نتایج مطالعات دیگر تهوع و استفراغ کمتری داشتند ضمن این که ترکیب گرانیسترون و دگزامتازون با توجه به شدت تهوع کمتر در بیماران نسبت به گرانیسترون تنها برتری محسوسی نشان داد .واژه‌هاي كليدي: گرانیسترون، دگزامتازون، تهوع و استفراغ بعد از عمل، کله سیستکتومی لاپاراسکوپی

‏توصیفگر

:

گرانیسترون 
دگزامتازون 
تهوع و استفراغ بعد عمل 
کله سیستکتومی لاپاراسکوپی

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

اتحاد، حسین

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

جری نشین، هاشم

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

فکرت، فریدون

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن


79

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79723

‏شماره مدرک

:

۱۷۳۵پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۳۵پ

‏سرشناسه

:

حافظ، امید

‏عنوان اصلي

:

مقایسه دو روش ترانس رادیال و ترانس فمورال در بیماران مورد آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی مراجعه کننده به بخش آنژیوگرافی بیماراستان شهید محمدی در فاصله ۱۳۹۵ الی شهریور ۱۳۹۷

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ امید حافظ

‏استاد راهنما

:

حسین فرشیدی

‏استاد مشاور

:

حسین فرشیدی

‏صفحه شمار

:

۶۳ ص.: جدول، نمودار

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۶/۴۳

‏چکيده

:

زمینه: روش مداخله ی عروق کرونر از طریق پوست (PCI) به عنوان یک روش تشخیصی درمانی بیماریهای ایسکمی قلبی به کار می رود (۱). در واقع استاندارد طلایی بررسی بیماریهای عروق کرونر آنژیوگرافی می باشد (۲). در ابتدا از طریق شریان فمورال انجام شد، که در چند سال اخیر روش ترانس رادیال به عنوان روش کم عارضهتر ارائه شده است (۳). ما در این مطالعه تفاوت این دو روش را در بیماران مراجعخ کننده به مرکز آنژیوگرافی بیمارستان شهید محمدی جهت آنژیوگرافی یا آنژیویوپلاستی را بررسی کردیم. روش: در این مطالعه جمعیت کلی مورد بررسی ۳۶۰ نفر بودند، (۵۰درصد) در گروه ترانس رادیال را با ۱۸۰ نفر (۵۰درصد) از گروه ترانس فمورال مورد مقایسه قرار دادیم این مطالعه به صورت آینده نگر انجام شد. متغیرهای مورد مطالعه: یافته های اطلاعات پایه ( سن، جنس، قد، وزن، BMI) یافته های انژیوگرافی (حجم ماده حاجب، مدت زمان فلوروسکوپی و تعداد عروق در گیر کرونر)، عوارض ناشی از این دو روش: خوونریزی، هماتوم، انفارکتوس میوکارد، CVA، میزان موفقیت عمل مدت زمان بستری بعد از آنژیوگرافی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج: میانگین سن افراد مورد مطالعه برابر با ۱۱/۹-+۵۸/۲ سال (۴۶ تا ۷۰ سال) بود. در گروه ترانس رادیال ۱۲۱ نفر (۶۷/۲۲درصد) مرد و ۵۹ نفر (۵۳/۸۸درصد) زن بودند و در گروه ترانس فمورال ۹۷ نفر (۳۳/۷۷درصد) مرد و ۸۳ نفر (۴۶/۱۱درصد) زن قرار داشتند. تفاوت معنا داری در یافته های اطلاعات پایه، موفقیت عمل، و در بین عوارض نوع روش آنژیوگرافی تفاوت معنا داری بین عارضه ی MI و CVA در بین دو گروه مورد مطالعه وجود نداشت. در میزان ماده حاجب استفاده به طور میانگین در گروه ترانس رادیال (۴۱/۵۸-+۶۳/۳) بیشتر از گروه ترانس فمورال (۱۱/۱۲-+۲۱/۵۵) بود. در مورد مدت زمان فلوروسکوپی در گروه ترانس فمورال (۴/۶۸-+۶) نسبت به گروه ترانس رادیال (۹/۴۸-+۶/۰۲) بود که مدت زمان کمتری بیمار تحت اشعه در حین فلوروسکوپی قرار گرفت. میزان هماتوم در ترانس رادیال (۲/۷درصد) در مقابل ترانس فمورال (۱۶/۱درصد)، خونریزی ترانس رادیال (۲/۲درصد) در مقابل ترانس فمورال (۸/۳درصد)، مدت زمان ترخیص نیز در گروه ترانس رادیال کمتر از ترانس فمورال بود (۱/۵-+۳ در مقابل ۴/۲۵-+۱/۷) نتیجه گیری: روش ترانس رادیال جهت آنژیوگرافی و انجام PCI نسبت به روش ترانس فمورال از نظر عوارض محل ورود کاتتر کم عارضه تر و ایمن تر می باشد.

‏توصیفگر

:

آنژیوپلاستی 
روش ترانس رادیال 
انفارکتوس میو کارد 
مداخله کرونری پوستی (
PCI) 
دسترسی عروقی

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

فرشیدی، حسین

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

فرشیدی، حسین


80

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79832

‏شماره مدرک

:

۱۷۳۷پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۳۷پ

‏سرشناسه

:

پديدآورجریده، ایمانه

‏عنوان اصلي

:

مقایسه اندازه گیری فشار خون در بازو و مچ پا حین عمل جراحی الکتیو در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 96-1395

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ ایمانه جریده

‏استاد راهنما

:

هاشم جری نشین

‏استاد مشاور

:

شهرام زارع

‏صفحه شمار

:

۳۸ ص. :جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷/۳۷

‏چکيده

:

مقدمه: فشارخون علامت حیاتی مهم در بیماران مراجعه کننده به اتاق عمل می باشد و اندازه گیری فشارخون (BP) یک بخش اساسی و یک مانیتورینگ استاندارد و اجباری حین عمل جراحی می باشد. به طور معمول برای اندازه گیری BPاز روش کاف فشارخون غیر تهاجمی در محل بازو استفاده می شود اما مکانهای جایگزین دیگری هم برای اندازه گیریBP وجود دارد ، مثل ساق پا و مچ پا . این مطالعه با هدف مقایسه اندازه گیری فشار خون در بازو و مچ پا حین عمل جراحی الکتیو انجام شد.روش کار: در یک مطالعه شبه آزمایشی آینده نگر 64 بیمار 65-18 ساله با کلاس بیهوشی ASA class 1, 2 که جهت عمل جراحی الکتیو تحت بیهوشی عمومی بودند ، وارد مطالعه شدند. بیماران طبق معیار ورود و خروج وارد مطالعه شدند . همه بیماران پس از ورود به اتاق عمل و قرارگیری روی تخت عمل بصورت Supine ، دو دستگاه مانیتورینگ با کاف NIBP استاندارد و یکسان و با سایز مناسب ( حداقل 40٪ محیط عضو را در برگیرد) به طور هم زمان در دو محل یکی در ناحیه بازوی چپ و دیگری در ناحیه مچ پای چپ ، دقیقا بالای قوزک داخلی وصل گردید. پارامترهای همودینامیک بیماران شامل فشارخون سیستولیک ، دیاستولیک و متوسط شریانی علاوه بر مقادیر پایه، در زمان های پس از القای بیهوشی ، قبل از لوله گذاری تراشه ، بلافاصله پس از لوله گذاری تراشه ، دقایق 3 و 5 پس از لوله گذاری تراشه ،هر 10 دقیقه حین عمل جراحی ، حین اکستوباسیون تراشه و دو نوبت در ریکاوری ( بدو ورود و به فاصله ی 15 دقیقه بعد ) اندازه گیری وثبت شد . نتایج: بیماران دو گروه از نظر متغیر های دموگرافیک تقریبا یکسان بودند. تغییرات فشار خون سیستولیک در تمام زمانهای مختلف مورد بررسی در مچ پا بصورت قابل توجهی بالاتر از بازو بود در حالیکه تغییرات فشار خون دیاستول و فشار خون متوسط شریانی در اکثر زمانهای مورد مطالعه بین مچ پا و بازو اختلاف معناداری را نشان نداد.نتیجه گیری : یافته های این مطالعه نشان داد که مچ پا بعنوان محل جایگزین بازو در عمل جراحی الکتیو جهت اندازه گیری SBP قابل اعتماد نمی باشد اما جهت اندازه گیری MAP و خصوصا DBP می تواند جایگزین قابل قبولی برای بازو باشد.واژه‌هاي كليدي: فشارخون غیرتهاجمی، مچ پا ، بازو ، عمل جراحی الکتیو

‏توصیفگر

:

فشارخون غیرتهاجمی 
مچ پا 
بازو 
عمل جراحی الکتیو

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

‏‏ جری نشین، هاشم

‏ساير عناصر نام

:

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

‏‏ زارع، شهرام


81

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79831

‏شماره مدرک

:

۱۷۳۸پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۳۸پ

‏سرشناسه

:

پديدآورصادقی، اسماعیل

‏عنوان اصلي

:

تاثیر میزان Hbs بر دقت پالس اکسی متری در اندازگیری اشباع اکسیژن خون در بزرگسالان مبتلا به حملات حاد, بیماران سیکل سل در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در 6 ماه دوم 1396

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ اسماعیل صادقی

‏استاد راهنما

:

اشکان طبیب زاده

‏استاد مشاور

:

محسن آزاد

‏صفحه شمار

:

۳۶ ص. :جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای تخصصی

‏رشته تحصیلی

:

طب اورژانس

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷/۷۹

‏چکيده

:

بیماری سیکل سل یک اختلال اتوزومی مغلوب است که شیوع آن در نواحی جنوبی ایران به خصوص حاشیه خلیج فارس بالا گزارش شده است. هیپوکسمی از عوارض شایع بیماری سیکل است که با سیکلی شدن گلبول های قرمز خون و انسداد عروقی منجر به هیپوکسی بافتی و درنهایت کریز درد در این بیماران می شود. در هر حمله درد, انسداد عروقی سبب تشدید هیپوکسی می شود از این رو تعیین میزان دقیق اکسیژن اشباع در خون این بیماران اهمیت بالایی دارد. در این مطالعه 91 بیمار مبتلا به کم خونی سیکل سل که به دلیل حمله درد بیماری در 6 ماهه دوم سال 1396 در بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس بستری شدند بررسی شدند. میانگین سنی بیماران 35.8±9.1 سال بود. میانگین نتایج پالس اکسی متری 94.69± 1.57 و میانگین نتایج آنالیز گازهای شریانی خون 87.54±3.54 بود. میانگین اختلاف بین این دو روش 7.14 ± 2.72 بود. درصد میزان خطای نتایج به طور میانگین 7.56± 2.93 بود. این نتایج ارتباط معنا داری با یکدیگر و با میزان HbS نداشتند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که پالس اکسی متری اختلاف قابل توجهی با آنالیز گازهای شریانی خون دارند که ارتباطی با میزان HbS ندارد. واژه‌هاي كليدي:بیماری سیکل سل, پالس اکسی متری, آنالیز گازهای شریانی, میزان HbS.

‏توصیفگر

:

بیماری سیکل سل 
پالس اکسی متری 
آنالیز گازهای شریانی 
میزان
HbS

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

‏‏ طبیب زاده، اشکان

‏عنصر شناسه اي

:

‏‏

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

آزاد، محسن

 

 

‏‏


82

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79747

‏شماره مدرک

:

۱۷۳۹پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۳۹پ

‏سرشناسه

:

ابراهیم زاده،اویس

‏عنوان اصلي

:

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ واﮐﺴﻦ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ب در ﮐﻮدﮐﺎن ۱ ﺗﺎ ۵ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﺳﺎل ۱۳۹۷

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

اوﯾﺲ اﺑﺮاﻫﯿﻢ زاده

‏استاد راهنما

:

پرﯾﻮش داوودﯾﺎن

‏استاد مشاور

:

ﺣﺒﯿﺐ دادوﻧﺪ

‏صفحه شمار

:

۶۴ ص.:جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷

‏چکيده

:

ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوﺳـﯽ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ب ﯾﮏ ﻣﺸـﮑﻞ ﺳـﺮاﺳـﺮي در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از 500 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳــﺮاﺳــﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻮارض آن در ﻃﯽ ﯾﮑﺴــﺎل ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن آﻟﻮدﮔﯽ و ﻧﺎﻗﻠﯽ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ب و ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﺑﺮق آﺳــﺎ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﻔﺎوت در ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﯽ ﺑﻪ و اﮐﺴـﻦ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ب ، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ واﮐﺴﻦ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ب و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺗﯿﺘﺮآﻧﺘﯽ ﺑﺎدي در ﮐﻮدﮐﺎن واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪه 1 ﺗﺎ 5 ﺳﺎل ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ : اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﺗﻮﺻــﯿﻔﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. 243 ﮐﻮدك ﮐﻪ ﺑﺼــﻮرت ﺳــﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺴـﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﺧﻮﻧﮕﯿﺮي ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد ﻧﺪ، وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷـﺪﻧﺪ و 10 ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸــﮕﺎﻫﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج ﺷــﺪﻧﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﯿﺘﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي و اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺷـﺎﻣﻞ ﺳﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎل، ﺟﻨﺲ، وزن، ﺗﻐﺬﯾ ﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر، ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دود ﺳﯿﮕﺎر، و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ (ﺷـﻬﺮ ﯾﺎ روﺳـﺘﺎ) ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ آﻣﺎده، ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه وارد ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي آﻣﺎري ﮐﺎي اﺳﮑﺌﻮﯾﺮ و ﻣﻦ وﯾﺘﻨﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. نتایج: از 133 بیمار مورد مطالعه 185 بیمار (79/4%) تیتر آنتی بادی مثبت داشتند و 48 بیمار (20/6%) تیتر آنتی باری منفی داشتند که بر اساس میزان ایمنی زایی واکسن هپاتیت ّ 79/4 درصد به دست آمد. ﺑﯿﻦ ﺳـــﻦ و وزن ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻪ دﺳـــﺖ آﻣﺪ(p-value<0/05). ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺲ، ﻣﺤﻞ سکونت، تغذﯾﻪ ﺑﺎ ﺷـــﯿﺮ ﻣﺎدر و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دود ﺳـــﯿﮕﺎر ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري ﮔﺰارش ﻧﺸـــﺪ (0/05>vaue). ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ واﮐﺴﻦ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ب در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 79/4 % ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﻣﺤﺪوده ﺑﯿﻦ 69 ﺗﺎ 95 درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل 2015 ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﯾﻤﻨﯽ زاﯾﯽ واﮐﺴﻦ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ب را ﺑﯿﻦ 85 ﺗﺎ 90 درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻤﻨﯽ زاﯾﯽ واﮐﺴﻦ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ب در ﮐﻮدﮐﺎن 1 ﺗﺎ 5 ﺳﺎل ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﺳﺎل 97 ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎزه اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ جهانی بوده است. واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: ﺗﯿﺘﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ب

‏توصیفگر

:

ﺗﯿﺘﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻮدﮐﺎن 
‏ بندرعباس 
هپاتیت ب

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

‏ داوودیان، پریوش

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

دادوند، حبیب

 

 


83

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79733

‏شماره مدرک

:

۱۷۴۰پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۴۰پ

‏سرشناسه

:

صدیقی،کیمیا

‏عنوان اصلي

:

اثر مکمل ویتامین D بر گلوکز ناشتای پلاسما و شاخص های مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس بارداری

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

کیمیا صدیقی

‏استاد راهنما

:

معصومه خیر اندیش

‏استاد مشاور

:

سعیده شهسواری، جواد خیاطیان، الهام بوشهری

‏صفحه شمار

:

۶۴ ص.:جدول+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای تخصصی

‏رشته تحصیلی

:

بیماریهای داخلی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۸/۱

‏چکيده

:

دیابت بارداری یکی از عوارض بارداری است که با اختلال در متابولیسم کربوهیدراتها به درجات مختلف که برای اولین بار در بارداری بروز میکند مشخص میشود. عوارض کوتاه مدت دیابت بارداری در مادر شامل افزایش احتمال پره اکلامپسی, عفونت دستگاه ادراری و سزارین بوده (5) و از اثرات دراز مدت آن احتمال وجود دیابت نوع دو در 70% زنان مبتلا در 10 سال آینده میباشد روش کار: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی سه سو کور بوده است که خانمهای باردار واجد شرایط ارجاعی پس از بررسی معیارهای ورود و خروج و تایید ورود به مطالعه وارد شدند، بیماران به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. بررسی هر بیمار طی 6 هفته انجام شد. گروه مداخله 50000 واحد ویتامین D خوراكي در دو نوبت ( ابتداي مطالعه و 21 روز بعد) به همراه قرص كربنات كلسيم خوراكي 1000 ميلي گرم روزانه داده شد. به گروه كنترل بجاي ویتامین D از دارونما در دو نوبت ( ابتداي مطالعه و 21 روز بعد) به همراه قرص كربنات كلسيم خوراكي 1000 ميلي گرم روزانه داده شد. كليه افراد شركت كننده در مطالعه، تحت آزمايش خون از نظر قند ناشتاي پلاسما، سطح ليپيد خون ( TG, cholesterol, LDL, HDL)، سطح ويتامين D خون، سطح انسولين پلاسما، سطح كلسيم و فسفر خون در دو نوبت (در ابتداي مطالعه و 6 هفته بعد) قرار گرفت. نتایج: یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد که دریافت ویتامین D در زنان باردار می تواند منجر به کاهش FBS گردد اما تری گلیسیرید، کلسترول و سطح LDL و HDL، سطح انسولین ناشتا و مقاومت به انسولین ارتباطی با سطح ویتامین دی نداشته است نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعه ما و مطالعات ذکر شذه می توان دریافت که ارتباط بین سطح ویتامین D و دیابت بارداری نیاز به بررسی های بیش تر و همه جانبه تری دارد تا اثر این ویتامین در بارداری به درستی مشخص گردد.

‏توصیفگر

:

ویتامین D 
دیابت بارداری 
بارداری

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

خیر اندیش، معصومه

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

شهسوارِی، سعیده

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

خیاطیان، محمود

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

بوشهری، الهام


84

‏نام مرکز

:

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79800

‏شماره مدرک

:

۱۷۴۲پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۴۲پ

‏سرشناسه

:

انوشیروانی، حمیدرضا

‏عنوان اصلي

:

ارزیابی هیستوپاتولوژیکی تأثیر عصاره هیدروالکلی زعفران بر ترمیم زخم دهانی در موش آزمایشگاهی

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ حمیدرضا انوشیروانی

‏استاد راهنما

:

آرزو ریانی

‏صفحه شمار

:

۶۴ص:جدول+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

دندانپزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۹

‏چکيده

:

سابقه و هدف:عوامل بسیار زیادی در سرعت و چگونگی روند ترمیم زخم موثرند.از اهداف علوم پزشکی ترمیم زخم در زمان کوتاه با کاهش عوارضجانبی است .از آنجاییکه تاثیر مکانیسم و عملکرد زعفران بر ترمیم زخم دهانی شناخته شده نیست لذا در تحقیق حاضر اثر عصارههیدروالکلی این گیاه در ترمیم زخم دهانی موش بررسی شده است .مواد و روش ها:به منظور انجام این آزمایش ۳۶ سر موش نر از نژاد ویستار، در محدوده وزنی ۱۵۰ - ۲۰۰ گرم مورد استفاده قرار گرفته است که شامل۶ گروه بوده و به ۲ دسته مستقل پنج روز و ده روز تفکیک شده و هر دسته خود شامل ۳ گروه با دوز ۲۰۰mg/kg ،گروه و۳۰۰mg/kg عصاره زعفران و آب مقطر (کنترل منفی)می باشد.در هر گروه ۶ سرموش جای گرفته است . موشها ابتدا بیهوش شده، زخمی به ارتفاع ۱ ± ۳ میلی متر و طول ۱۰ ± میلی متر در سمت راست زبان با استفاده از بیستوری ایجاد شده. در گروه تیمار به مدت ۵ و ۱۰ روز روزانه یک بار ۰.۲cc عصاره زعفران بر روی زخم دهان استعمال شد. جهت بررسی های سلولی و مطالعات بافت شناسی و هیستوپاتولوژی پس از ۵ و ۱۰ روز موش ها کشته شده و از هر گروه نمونه برداری های لازم به عمل آمد.یافته ها :در بررسی ضخامت اپی تلیوم و آستر مخاط در گروه های ۵ روزه تیمار با زعفران (کروسین ) ۲۰۰ و ۳۰۰ mg/kg تفاوت معناداریمشاهده نشد .در بررسی ماست سل ها تنها در گروه کروسین ۲۰۰ mg/kg بین روز ۵ و روز ۱۰ اختلاف معنادار گزارش شد.و دربررسی ائوزینوفیل ها در رنگ آمیزی کنگو رد تنها در دو نمونه روز پنجم سلول های ائوزینوفیل به تعداد ۳ تا ۴ عدد در هر اسلایددیده شد و در سایر اسلاید ها دیده نشدنتیجه گیری:نتایج مطالعه نشان داد که عصاره زعفران در افزایش ضخامت اپی تلیوم، کاهش ضخامت آستر مخاط، افزایش تعداد ماست سل ها وائوزینوفیل ها موثر نبوده و در نتیجه در ترمیم زخم دهانی موش آزمایشگاهی نقشی ندارد. کلیدواژه ها: موش آزمایشگاهی،عصاره زعفران، ترمیم زخم، ماست سل، ائوزینوفیل.

‏توصیفگر

:

موش آزمایشگاهی 
عصاره زعفران 
ترمیم زخم 
ماست سل 
ائوزینوفیل

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

ریانی، آرزو


85

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره رکورد

:

79826

‏شماره مدرک

:

۱۷۴۳پ

‏شماره راهنما

:

۱۷۴۳پ

‏سرشناسه

:

پديدآورمرادی، محمد

‏عنوان و نام پديدآور

:

بررسی میزان بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در بالغین بستری تحت شیمی درمانی در بیمارستان شهید محمدی شهر بندر عباس در سال 96وع اختلالات روانی در بالغین بستری تحت شیمی درمانی در بیمارستان شهید محمدی شهر بندر عباس در سال 96/ محمد مرادی

‏محل تحصیل

:

: دانشگاه علوم پزشکی/ دانشکده پزشکی

‏سال تحصیل

:

۱۳۹۷

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۶/۳

‏صفحه شمار

:

۴۷ص.:جدول +CD

‏چکیده

:

سرطان یکی از بیماری هایی است که همگام با تمدن بشری در حال پیشرفت است. شیوع سرطان هم اکنون به دلایل متعدد از جمله تغییر سبک زندگی، کاهش فعالیت بدنی ، زندگی صنعتی و فاقد تحرک به صورت روز افزون در حال افزایش است. هر چند با شناخت بیشتر این بیماری شیوه های نوین جهت درمان آن ارائه شده است اما خود این درمان ها نیز فارغ از عوارض جانبی نبوده است. جدای از بار جسمی تحمیلی این درمان ها،توجه به بار روحی این بیماری می تواند به وضوح کیفیت زندگی افراد تحت درمان را بهبود بخشد. از این رو در این پایان نامه تلاش شده است تا میزان شیوع اختلالات روانپزشکی در بیماران تحت شیمی درمانی، در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 96 بررسی شود.به همین منظور پرسشنامه ای حاوی اطلاعات دموگرافیک از قبیل سن ،جنس،نوع سرطان و ...به بیماران تحت کموتراپی داده شد و ارتباط بین متغیرها و اختلالات روانی بررسی شد. همچنین پرسشنامه 28 سوالی استاندارد GHQ نیز در اختیار بیماران قرار گرفت. افرادیکه بر اساس پرسشنامه پرخطر شناسایی شدند( نمره بالاتر از 23)، به روانپزشک جهت مصاحبه بالینی معرفی شدند. در نهایت آزمودنی ها در سه گروه: 1-سالم 2- پرخطر و دارای اختلال روانپزشکی 3- پرخطر و فاقد اختلال روانپزشکی با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند.نتایج:در این بررسی مشاهده شد که سطح درامد ارتباط معناداری با شیوع اختلالات روانپزشکی در بیماران تحت کموتراپی داشته است و اختلال افسردگی ماژور و پس از ان اختلال دوقطبی در بین بیماران دارای تشخیص روانپزشکی اختلال شایعتری بوده است.نتیجه گیری: با توجه به شیوع اختلالات روانپزشکی مثل افسردگی ماژور و اختلال دوقطبی در بیماران تحت کموتراپی حمایت های اجتماعی و روحی از بیمار از سوی خانواده و نظام سلامت و جامعه توصیه می شود. همچنین با توجه به عوارض روحی و جسمی شدید این بیماری در بیماران وجود مشاوره روانپزشکی و ویزیت منظم توسط روانپزشک همزمان با تشخیص و درمان این بیماری توصیه می شود.واژه های کلیدی: کموتراپی ، اختلالات روانی ، اختلال دوقطبی

‏توصیفگر

:

کموتراپی 
اختلالات روانی 
اختلال دوقطبی

‏شناسه افزوده

:

‏‏ استاد راهنماصدیق، حمزه

 

 

‏‏


86

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79727

‏شماره مدرک

:

۱۷۴۶پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۴۶پ

‏سرشناسه

:

جمعه پور، سحر

‏عنوان اصلي

:

تاثیر آموزش مجازی عوامل خطر قلبی عروقی بر میزان آگاهی پزشکان عمومی

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ سحر جمعه پور

‏استاد راهنما

:

مرضیه نیک پرور، صدیقه عابدینی

‏استاد مشاور

:

مرضیه نیک پرور، امین قنبرنژاد

‏صفحه شمار

:

۴۸ ص.+CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۶/۴۵

‏چکيده

:

بيماريهای قلبی عروقی مهمترين بيماری دوران سالمندی شامل عارضه پيشرونده‌ای است که از دوران کودکی آغاز و تظاهر بالينی خود را به طور عمده در بزرگسالی از ميانسالی به بعد آشکار می‌کند. با توجه به اینکه تشخیص زودتر از موقع این بیماری باعث بهبود پروگنوز و درمان بیماران می شود، در نتیجه افزایش آگاهی افراد کادر درمان در رابطه با تشخیص زودرس، بسیار ضروری است. هدف این مطالعه تعیین تاثیر آموزش مجازی بر آگاهی پزشکان در مورد عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی بود. روش کار: مطالعه حاضر از نوع مداخله ای قبل و بعد بود . نمونه پژوهش 40 نفر از پزشکان عمومی شاغل در مراکز خدمات جامع شهر بندرعباس بودند که به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که در دو مرحله قبل و بعد از مداخله توسط نمونه های مورد پژوهش تکمیل شد. پس از جمع آوری پرسشنامه های قبل از مداخله، فایل آموزشی عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی به صورت چند رسانه ای از طریق جزوه، سی دی و شبکه های اجتماعی (تلگرام، واتساپ و ...) در اختیار پزشکان قرار گرفت و پس از یک ماه مجددا پرسشنامه پس آزمون جهت تکمیل به صورت حضوری در اختیار پزشکان قرار گرفته و توسط آنان پر گردید. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS نسخه ی 19 گردید. تجریه و تحلیل اطلاعات توسط آزمون های آماری مناسب انجام شد. یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد که آگاهی پزشکان بعد از آموزش مجازی در مورد دیابت و فشار خون به طور معنی داری بالاتر از قبل از آموزش بود (P=0.000 و P=0.02) در بقیه موارد آگاهی پزشکان در زمینه های فعالیت فیزیکی، چاقی، سیگار کشیدن و نقش جنسیت و دیس لیپیدمی در بعد از آموزش افزایش پیدا کرده بود اما این افزایش از نظر آماری معنی دار نبود ( به ترتیب ، P=0.973، P=0.167، P=0.211، P=0.211 و P=0.236). در سوالی در پرسشنامه پس آزمون، از پزشکان عمومی در مورد روش ارجح برای مطالعه پرسیده شد که سه گزینه کتابچه آموزشی، CD، شبکه های مجازی برای این سوال در نظر گرفته شد و 80 درصد کتابچه اموزشی و 20 درصد شبکه های مجازی را انتخاب کردند و هیچ کس CD را انتخاب ننمود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه به نظر می رسد پزشکان در حیطه ی علمی، آموزش از طریق جزوه یا کتابچه ی آموزشی را به روش های دیگر مثل استفاده از کامپیوتر (سی دی) و یا شبکه های اجتماعی ترجیح می دهند و این نوع آموزش بدون برنامه های حضوری می تواند روش مناسبی برای افزایش آگاهی پزشکان عمومی در زمینه های مختلف باشد.

‏توصیفگر

:

آموزش مجازی 
بیماری های قلبی عروقی 
عوامل خطر 
پزشکان عمومی

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

نیک پرور، مرضیه

‏کد نقش

:

استاد راهنما

‏شناسه افزوده

:

عابدینی، صدیقه

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

نیک پرور، مرضیه

‏کد نقش

:

استاد مشاور

‏شناسه افزوده

:

قنبرنژاد، امین


87

‏نام مرکز

:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

‏نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

‏شماره رکورد

:

79823

‏شماره مدرک

:

۱۷۴۷پ

‏زبان مدرک

:

فارسی

‏شماره راهنما

:

۱۷۴۷پ

‏سرشناسه

:

پديدآوررفیع زاده، محمدجواد

‏عنوان اصلي

:

مقایسه اثر وراپامیل با تریامسینولون بر روی اسکار های کلوئیدی ناشی از سوختگی

‏نام عام مواد

:

[پایان نامه]

‏نام نخستين پديدآور

:

/ محمدجواد رفیع زاده

‏استاد راهنما

:

فرهاد ملاحسینی

‏استاد مشاور

:

مریم منتظری

‏صفحه شمار

:

۴۵ ص.:جدول +CD

‏مقطع تحصیلی

:

دکترای

‏رشته تحصیلی

:

پزشکی

‏تاریخ دفاع

:

۱۳۹۷

‏نمره دانشجویی

:

۱۷/۶۲

‏چکيده

:

زمینه و هدف: درمان کلوئیدها و اسکارهای هایپرتروفیک همچنان چالش برانگیز است، لذا هدف مطالعه حاضر بررسی و مقایسه اثر وراپامیل با تریامسینولون بر روی اسکار های کلوئیدی ناشی از سوختگی است.مواد و روش کار: مطالعه حاضر کارآزمایی بالینی تصادفی شده ی دو سوکور می باشد. نمونه گیری به روش در دسترس انجام و حجم نمونه 21 نفر در هر گروه برآورد شد. افراد بطور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. نمونه گیری بعد از دریافت کد اخلاق از شورا پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان صورت گرفت. گروه اسکار T تحت درمان با تریامسینولون با آمپول 40 میلی گرمی در مساحت 5 سانتی متر مربع قرار گرفتند. و گروه اسکار V تحت درمان با وراپامیل نصف آمپول وراپامیل 5 میلی گرم/ 2 میلی لیتر معادل 1 میلی لیتر وراپامیل در مساحت 5 سانتی متر مربع قرار گرفتند، در هر دو گروه اسکارها دارو ها هر 3 هفته یکبار برای مدت حداکثر 24 هفته تجویز شد. مشخصات اسکار (پیگمنتاسیون، واسکولاریتی، انعطاف پذیری، درد، برآمدگی/ ارتفاع ضایعه) براساس معیار ونکوور ارزیابی شد.نتایج: تعداد 15 بیمار مذکر و 6 بیمار مونث در گروه تریامسینولون و تعداد 13 بیمار مذکر و 8 مونث در گروه وراپامیل وارد مطالعه شدند(513/0=P). میانگین سنی در گروه تریامسینولون 37/12 ± 71/32 سال و در گروه وراپامیل 55/12 ± 61/34 سال بود که از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشتند(623/0=P)، محل اسکار در تعداد 4 بیمار در گروه تریامسینولون و تعداد 3 بیمار در گروه وراپامیل در ناحیه صورت و گردن بود، در تعداد 6 بیمار در گروه تریامسینولون و تعداد 5 بیمار در گروه وراپامیل در ناحیه اندام فوقانی بود، در تعداد 8 بیمار در گروه تریامسینولون و تعداد 7 بیمار در گروه وراپامیل در ناحیه اندام تحتانی بود، در تعداد 2 بیمار در گروه تریامسینولون و تعداد 4 بیمار در گروه وراپامیل در ناحیه شکم بود و در تعداد 1 بیمار در گروه تریامسینولون و تعداد 2 بیمار در گروه وراپامیل در ناحیه قفسه سینه بود. میانگین نمره پیگمانتاسیون در هر دو گروه طی کل دوره 24 هفته ای روند رو به کاهش داشت اما به صفر نرسید. میانگین نمره واسکولاریتی در هر دو گروه روند کاهشی داشت تا جایی که در هر دو گروه در ارزیابی هفته 21 به بعد نیز صفر شد. میانگین نمره انعطاف پذیری در گروه تریامسینولون در هفته 18 ام درمانی و در گروه وراپامیل در هفته 21 ام درمانی صفر شد، در رابطه با بررسی نمره ارتفاع در هفته 24 ام در هر دو گروه نیز صفر شد.نتیجه گیری: مقداری روند بهبودی در درمان با تریامسینولون بیشتر از وراپامیل است اما در کل میزان پاسخ گویی به درمان و تغییرات پارامترهای مربوط به معیار ونکوور در هر دو گروه درمانی بعد از 24 هفته درمان مشابه است، لذا می توان گفت وراپامیل می تواند جایگزین مناسبی برای تریامسینولون در درمان اسکارهای کلوئیدی ناشی از سوختگی باشد، با توجه به این موضوع که داروهای آنتاگونیست کانال کلسیمی عوارض کمتری نسبت به کورتیکواستروئید ها دارند.واژگان کلیدی: تریامسینولون، وراپامیل، اسکار کلوئیدی، سوختگی

‏توصیفگر

:

تریامسینولون 
وراپامیل 
اسکار کلوئیدی 
سوختگی

‏کد نقش

: