صفحه اصلی > واحد های مرتبط > کارگاه ها و همایش ها > کارگاه های آموزشی سال 1398 > کارگاه جستجو در پایگاه های اطلاعاتی بالینی  

 کارگاه جستجو در پایگاه های اطلاعاتی بالینی
Program
Powerpoint
List