صفحه اصلی > واحد های مرتبط > کارگاه ها و همایش ها > آرشیو کارگاه های آموزشی > کارگاه های آموزشی 94 

برنامه کارگاه های نیمه دوم سال 1394

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

محل برگزاری

وضعیت

1

سامانه پژوهان

4/7/94

14-12

دانشکده پرستاری

برگزار شده

2

سامانه پژوهان

5/7/94

14-12

دانشکده پرستاری

برگزار شده

3

سامانه پژوهان

6/7/94

10-8

بیمارستان کودکان

برگزار شده

4

جستجو در Scopus

18/7/94

14-12

دانشکده پرستاری

برگزار شده

5

شیوه جستجو در منابع دیجیتال

19/7/94

10-8

مجتمع فارابی، سالن ابوریحان

برگزار شده

6

جستجو در Web Of Science

25/7/94

14-12

دانشکده پرستاری

برگزار شده

7

جستجو در Scopus

26/7/94

10-8

مجتمع فارابی، سالن ابوریحان

برگزار شده

8

جستجو در Clinical key

27/7/94

10-8

بیمارستان کودکان

برگزار شده

9

جستجو در Web Of Science

3/8/94

10-8

مجتمع فارابی، سالن ابوریحان

برگزار شده

10

آموزش نرم افزار Endnote

16/8/94

14-12

دانشکده پرستاری

برگزار نشده

11

جستجو در Clinical key

17/8/94

10-8

مجتمع فارابی، سالن ابوریحان

برگزار نشده

12

جستجو در Clinical key

23/8/94

14-12

دانشکده پرستاری

برگزار نشده

13

جستجو در Up To Date

24/8/94

10-8

مجتمع فارابی، سالن ابوریحان

برگزار نشده

14

جستجو در ScienceDirect

30/8/94

14-12

دانشکده پرستاری

برگزار نشده

15

جستجو در Proquest

1/9/94

10-8

مجتمع فارابی، سالن ابوریحان

برگزار نشده

16

جستجو در Up To Date

7/9/94

14-12

دانشکده پرستاری

برگزار نشده

17

جستجو در ScienceDirect

8/9/94

10-8

مجتمع فارابی، سالن ابوریحان

برگزار نشده

18

جستجو در Proquest

14/9/94

14-12

دانشکده پرستاری

برگزار نشده

 

لیست کارگاههای برگزار شده در نیمه اول 1394 (معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه)

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

مدرس

محل برگزاری

1

جستجوی پیشرفته جهت انجام مطالعات مروری نظام مند

31/1/94 1/2/94

8الی 14

دکتر پیام کبیری

مجتمع فارابی، سالن ابوریحان

2

مطالعات کوهورت مقدماتی

26/2/94 27/2/94

8الی16

دکتر عباس کشتکار

مجتمع فارابی، سالن ابوریحان

3

مطالعات کوهورت تکمیلی

9/3/94 10/3/94

8الی16

دکتر عباس کشتکار

مجتمع فارابی، سالن ابوریحان

4

نحوه ارائه مقاله در کنگره های علمی

26/3/94

8الی12

دکتر نپتون سلطانی

مجتمع فارابی، سالن ابوریحان

5

Real time PCR

4/2/94، 5/2/94، 6/2/94

8الی18

دکتر امین رمضانی

آزمایشگاه مولکولی

6

PCR

27/2/94 28/2/94

8الی 14

دکتر ابراهیم افتخار

آزمایشگاه مولکولی

7

کشت سلول های یوکاریوتی

2/3/94 3/3/94

8الی 14

دکتر ابراهیم افتخار

آزمایشگاه مولکولی