صفحه اصلی > کوهورت و رجیستری > فلوچارت راه اندازی و دسترسی به داده های برنامه ثبت بیماری های 

 فلوچارت راه اندازی و دسترسی به داده های برنامه ثبت بیماری های
فلوچارت
برنامه ملی ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت