صفحه اصلی > معرفی معاونت > چشم انداز معاونت 


چشم انداز معاونت تحقیقات و فناوری

 


1.     بهبود شاخص های پژوهشی دانشگاه

2.     جذب هیأت علمی پژوهشی متناسب با نیاز مراکز تحقیقات

3.     توسعه فناوری سلامت در دانشگاه

4.     افزایش دوره های دکتری تخصصی پژوهشی (PhD by Research)

5.     توسعه فضای فیزیکی و زیر ساخت های پژوهشی مراکز تحقیقات

6.     ارتقاء کمیت و کیفیت کمیته های تحقیقات دانشجویی

7.     بهبود عملکرد انتشارات دانشگاه

8.     ارتقاء کیفیت ژورنال های دانشگاه

9.     جذب اعتبارات پژوهشی از منابع دانشگاه و سازمان های خارج از دانشگاه

10.  توسعه ارتباط با صنعت

11.   تجهیز آزمایشگاه جامع تحقیقات و سایر آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاه

12.    توسعه همکاری های پژوهشی بین دانشگاهی و بین المللی