صفحه اصلی > معرفی معاونت > اهداف معاونت  

اهداف سازمانی معاونت تحقیقات و فناوری

 


·        توسعه پژوهش های  بنیادی، کاربردی و بالینی متناسب با اولویت های تحقیقاتی استان و کشور

·        گسترش ارتباطات علمی و بین المللی در حوزه پژوهش و فناوری

·        حمایت همه جانبه از پژوهشگران

·        توسعه شبکه پژوهش و ارتقای اطلاع رسانی پزشکی در دانشگاه

·        بهبود کارایی و اثربخشی در حوزه پژوهش

·        توسعه زیر ساخت های پژوهشی در دانشگاه