صفحه اصلی > نظرسنجی فرایندها 

فرم نظر سنجی فرایند های جاری معاونت آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1- با کدامیک از فرایند های معاونت آموزشی دانشگاه مواجه بوده اید؟


2- موقعیت شما در مواجهه با این فرایند کدام مورد است؟

دانشجو استاد کارشناس

3-آیا کلیه مراحل درخواست فرایند شما واضح بود؟

بلی خیر
4- در صورت مثبت بودن پاسخ، مرحله مبهم را با ذکر علت ابهام توضیح دهید:

5- ا برای طی کردن مراحل فرایند درخواست خود با مشکلی مواجه بودید؟

بلی خیر

6- در صورت مثبت بودن پاسخ، مرحله مشکل را با ذکر علت توضیح دهید:


7- آیا مراحل فرایند مورد درخواست شما توسط مسئول مربوطه توضیح داده شد؟ بلی خیر تا حدی
لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*